Aktuellt november 2019

Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser för bl.a 500 ungdomar

"Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.

Migrationsverket har gjort en ny tolkning av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som bland annat innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden, måste flytta senast tre dagar efter den 31 januari 2020. Bland dem som berörs av den nya tolkningen är cirka 750 ungdomar som fått eller kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen och som nu ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd."

SKL ifrågasätter tolkningen. (se artikel)Statistik, ensamkommande barn/unga 2019-01-01 - 2019-11-04

Fram till 4 november 2019 har 764 ensamkommande barn/unga varav 222 flickor sökt asyl i Sverige.
Flertalet (595) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (127) Marocko (113) Somalia (106) Afghanistan (102) samt Irak (35). 547 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 216 dagar.

Frivilligt återvändande
42 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (18) Irak (7) och till första asylland (48) flertalet till Tyskland (25) och Danmark (8)

Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. (3) Armenien (2) . Till första Asylland 3 varav till Bulgarien (2) och Finland (1)

Ändringar av födelsedatum
Under året har i 204 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017 (9253)


Ankomst-center
Med hänsyn tagen till ålder och mognad och då det inte kan anses vara uppenbart olämpligt finns det skäl som talar för att en vistelse under en begränsad tid i ankomst-center ska tillämpas även när det gäller  ensamkommande asylsökande barn/unga.  (Se artiklar:Ankomst center för ensamkommande barn/unga samt  skrivelse mottagande utredningen)


Överförmyndarnämnden i Perstorp polisanmälde socialförvaltningen 

Socialsekreterare ska ha hotat en god man med att inte skulle få fler uppdrag om hon inte samarbetade kring en familjehems placering av ensamkommande barn. Det föranledde överförmyndarnämnden att göra en polisanmälan där det också framgår att den gode mannen utsatts för andra påtryckningar. (Sveriges Radio P4 Kristianstad 2019-10-17)
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=101&grupp=32149&artikel=7322549

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/101/65f8ade5-f98f-46f6-a38a-d5dea2b6bd88.pdf


Sveriges bästa skolkommuner 2019 

Flera Värmlandskommuner hamnar högt upp på listan när Lärarförbundet presenterar sin årliga rankning över Sveriges bästa skolkommuner. ”(Lärarnas tidning 2019-10-16)
 https://lararnastidning.se/


Gymnasielagen

De 7478 ungdomar som  beviljats tillfälliga uppehållstillstånd far i många fall illa när berättigad hjälp från samhället uteblir då kommuner inte tillämpar eller förstår regelverket kring gymnasielagen. Det är till ringa tröst och liten hjälp i deras vardag att regeringen utreder en ny asylmöjlighet "humanitär skyddsgrund" och att SKL uppmanar till analys och översyn av den så kallade gymnasielagen.
Räddningen för ungdomarna är deras tidigare gode män, ideella föreningar och kyrkliga organisationer som hjälper till med pengar och boende. Särbehandling i stället för likvärdighet ger en bättre  anpassad utbildning för nyanlända 

Många skolbänkar står tomma idag beroende på ett oklart regelverk kring gymnasielagen och på grund av den till behov och förutsättningar dåligt anpassade utbildning som erbjuds  nyanlända elever.  
De senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB att mindre än hälften av de nyanlända eleverna når målen. 

Regeringen och SKL, Sveriges största arbetsgivar- och intresseorganisation borde ägna även det förhållandet uppmärksamhet och överväga fördelarna med att särbehandla 
äldre nyanlända elever och anordna en yrkes-hantverksutbildning där undervisningen sker på deras hemspråk men parallellt med undervisning i svenska.
https://skl.se/download/18.7fdee1ba16dcb4999d673d2d/1571319912208/Skrivelse%20

Gymnasielagen%20fr%C3%A5n%20SKL.pdf

Statistik

Artiklar visade
1515222
Back to Top