Tillsyn av stödboende

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder:

Nämnden ska säkerställa att de inskrivna i verksamheten har egna boenderum.

Nämnden ska säkerställa att verksamheten inte blandar målgrupper och att samtliga ungdomar som skrivs in tillhör verksamhetens målgrupp.

Nämnden ska senast den 24 april 2018 redovisa för IVO vilka åtgärder som nämnden vidtagit.

Om nämnden inte uppfyller de krav som lVO ställer i beslutet kan IVO komma att utfärda ett föreläggande. Föreläggandet kan vara förenat
med vite.

Skälen för beslutet
Tillsynen har huvudsakligen visat:

Verksamhetens lokaler är inte ändamålsenliga då ungdomarna får dela rum.

0 Verksamheten tar vid behov emot akutplacerade ungdomar trots att det inte är stödboendets målgrupp.

Personalens samlade kompetens är låg.
0 Verksamheten har inte sparat registerutdrag avseende en

personal som den anställt sedan föregående inspektion. . Verksamheten bör utveckla sin dokumentation av

lämplighetsbedömningar i samband med inskrivningar.
Personal finns tillgänglig dygnet runt i nära anslutning till
ungdomarnas boenden.

Verksamhetens lokaler är inte ändamålsenliga då ungdomarnafår dela rum
IVO bedömer att delade boenderum i en stödboendeverksamhet inte är ändamålsenligt. Delade boenderum bidrar enligt IVO:s bedömning inte till att de placerade ungdomarna förbereds på ett självständigt liv vilket är syftet med placeringsforrnen stödboende. Även utifrån ungdomarnas rätt till integritet anser IVO att ungdomar som är placerade på stödboenden ska ha ett eget boenderum. Delade rum kan enligt IVO:s bedömning begränsa ungdomarnas möjlighet att sova ostört eller att göra andra aktiviteter ostört. Även ungdomarnas behov av trygghet och säkerhet är enligt IVO:s bedömning ett skäl till varför verksamheten behöver erbjuda ungdomarna egna boenderum. IVO anser att det utgör en risk att ungdomar får dela rum när det inte är självvalt och det inte finns en reell möjlighet för ungdomen att få ett eget boenderum. Med två boende i varje rum kan ungdomen inte heller låsa rummet för den andra personen. IVO vill påpeka att det inte finns hinder för att ungdomar som är placerade på ett stödboende delar utrymmen som till exempel kök och toalett i en gemensam lägenhet om det bedömslämpligt. Ett sådant stödboende förutsätter dock utifrån målgruppens behov att varje ungdom har ett eget boenderum.

Verksamheten har tolv platser, inklusive två akutplatser (se under nästa rubrik). De inskrivna bor i sammanlagt fyra lägenheter som är samlade i en huskropp på markplan. Det är tre lägenheter med två platser fördelade på ett rum och kök och en lägenhet med sex platser fördelade på tre rum och ett kök. Det finns även toalett, dusch och hall i varje lägenhet. Vid full beläggning bor det två ungdomar per rum.

I 1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, anges att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Av kap. § socialtjänstförordningen (2001 :937), SoF framgår att verksamheten vid stödboenden ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

I6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF—FS 2016256) om stödboende anges att den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till att stödboendets lokaler utformas på ett sådant sätt att det bidrar till barns och ungas förberedelse för självständighet. Utformningen ska också tillgodose behovet av trygghet och säkerhet

för de barn och unga som ska placeras där.

Av 6kap. 2§ HSLF —FS2016256 följ er att stödboenden ska vara hemlika och bestå av rum för boende, utrymme för tillagning och intag av måltider samt rum för personlig hygien.

I allmänna råd till kap. § HSLF—FS 2016:56 anges att ett eget boende bör bestå av en egen lägenhet som den placerade disponerar. Om det bedöms lämpligt, kan dock ett eget boende utgöras av ett eget rum för boende och utrymmen som delas med andra barn eller unga som är placerade i stödboendet.

I 6 kap. § HSLF-FS 2016:56 regleras att de egna boendena ska vara utformade med hänsyn tagen till den personliga integriteten. Barnet eller den unge ska kunna låsa lägenheten eller rummet för boende samt rummet för personlig hygien. Personalen ska dock vid behov kunnalåsa upp. Barnet eller den unge ska få information om i vilka situationer som personalen får låsa upp.

Verksamheten tar ibland emot akutplacerade ungdomar trots att det inte är stödboendets målgrupp.
IVO bedömer att det är otryggt för de placerade att olika målgrupper
kan blandas i verksamheten. I verksamheten finns två platser i en trerumslägenhet som är avsedda för ungdomar som har behov av akuta
placeringar. Vid full beläggning innebär det att två akutplacerade ungdomar kan placeras i ett gemensamt rum på tolv kvadratmeter och i samma lägenhet som har plats för ytterligare fyra ungdomar som tillhör stödboendets vanliga målgrupp. Att en ungdom placeras akut innebär som regel att socialtjänsten inte hunnit färdigställa utredningen om ungdomens aktuella situation och att den därmed saknar viktig kunskap att lämna över till verksamheten om ungdomens behov och förutsättningar. Som framgår under kommande rubrik är dessutom verksamhetens sammantagna kompetens låg vilket är ytterligare en riskfaktor när det gäller att de placerade barnen ska få en trygg ochsäker vård samt insatser med god kvalitet.

Vid inspektionen framkommer att verksamheten har haft en akutplacerad ungdom. Ungdomen var nyanländ till Sverige och socialtjänsten hade därmed inte hunnit utreda ungdomen. Ungdomen placerades akut inför en helg. Verksamheten satte in extrapersonal. Det blev enligt föreståndaren ingen bra placering men det var inget som drabbade de övriga ungdomarna. Ungdomen omplacerades kort efter placeringen och den lärdom verksamheten har dragit av det inträffadeär att snabbt sätta in extrapersonal vid akutplaceringar och att socialtjänsten behöver prioritera att akutplacerade snabbt ska få rätt hjälp.

I 3 kap § SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Av 3 kap. 1 a SOF framgår att med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16-20 är i ett eget boende med individanpassat stöd.

Av förarbetena till den nya placeringsformen framgår att placering på stödboende är avsedd att vara en mindre ingripande placeringsforrn än placering på ett HVB. Vidare anges att det huvudsakliga syftet med stödboenden är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv (prop. 2015/ 16:43 s. 36).

kap. l § HSLF-FS 2016256 anges att den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till att stödboendets lokaler utformas på ett sådant sätt att det bidrar till barns och ungas förberedelse för självständighet. Utformningen ska också tillgodose behovet av trygghet och säkerhet för de barn och unga som ska placeras där.

Persona/ens sam/ade kompetens är låg
IVO bedömer att den samlade kompetensen i arbetsgruppen bör höjas. Tillsynen visar att endast en av de anställda har en minst tvåårig eftergymnasial utbildning.

Avseende personalens arbetslivserfarenhet samt möjlighet till arbetsledning och fortbildning visar tillsynen följ ande. Majoriteten av de anställda har cirka 1,5—2års erfarenhet av liknande arbete. Samordnaren som leder det dagliga arbetet finns tillgänglig i verksamheten och ger stöd till personalen. Föreståndaren finns tillgänglig i verksamheten vid behov annars per telefon och ger arbetsledning när personalen behöver det. Personalen har fått viss fortbildning och kommer kontinuerligt att få fortbildning med relevans för verksamheten.

kap. 2 § HSLF-FS 2016256 anges att personalen vid ett stödboende ska ha den utbildning, den erfarenhet och den personliga lämplighet
som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenheter ska ge förutsättningar för att möta de behov av stöd som målgruppen har och säkerställa en trygg och säker insats. Enligt det allmänna rådet till bestämmelsen bör personalen ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning. Flertalet bör ha en utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Verksamheten har inte sparat registerutdrag för en personal som den anställt.
lVO bedömer att verksamheten har brustit då den inte har sparat utdrag eller kopia av utdrag av misstanke— och belastningsregister avseende en personal som den anställt sedan föregående inspektion. Verksamhetenhar dock kontrollerat registerutdragen före anställning för de sammanlagt två personal som den anställt sedan föregående inspektion.

§ lagen (2007zl7l) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn anges att stödboenden inte får anställa en person före kontroll av personens misstanke— och belastningsregister. I 3 § anges att registerutdragen eller kopia därav ska bevaras under minst två år från det att anställningen påbörjades.

Då tillsynen visar att verksamheten har rutiner enligt ovannämnd lagstiftning och då föreståndaren intygar att den härefter kommer att följa sina rutiner ställer IVO inte krav på åtgärder.

Verksamheten kan utveckla sin dokumentation av lämplighetsbedömningar
lVO konstaterar att verksamheten gör lämplighetsbedömningar innan inskrivning och att den dokumenterar lämplighetsbedömningama. IVO anser dock att verksamheten kan förbättra sin dokumentation av lämplighetsbedömningarna. Detta då den del som rör om placeringen kan innebära negativ påverkan saknas i de lämplighets bedömningar som IVO tagit del av vid inspektionen. IVO anser att det hade varit särskilt viktigt i den bedömning som rör en ungdom med vissdrogproblematik som delar rum med en annan ungdom.

Enligt kap. 11 § SOF, ska det vid inskrivningsbeslutet särskilt kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

I 4 kap. 1 § HSLF-FS 2016 :56 anges att vid lämplighetsbedömningen enligt kap. 11 § SOF ska den som beslutar om inskrivningen av ett barn eller en ung person vid ett stödboende utgå från socialnämndens bedömning och redogörelse för omständigheterna i övrigt kring barnet eller den unge.

2 § anges att vid lämplighetsbedömningen ska den som beslutar om inskrivning särskilt beakta hur barnets behov av stöd kan tillgodoses under trygga och säkra former med hänsyn tagen tillgången till personal, personalens kompetens och boendets utformning.

Om bedömningen avser en placering i ett eget boende som ligger nära andra boenden som ingår i verksamheten eller ett boende som med utrymmen som delas med andra barn eller unga som är placerade, ska det vidare beaktas om placeringen kan innebära negativ påverkan eller medföra kränkningar, våld eller övergrepp.

3 § anges att om ett stödboende bedöms lämpligt för ett barn eller en ung person, ska bedömningen dokumenteras.

Personal finns tillgänglig dygnet runt nära ungdomarnas boenden.
IVO bedömer att personalens tillgänglighet och placering ger förutsättningar för trygghet och säkerhet i verksamheten.

Vid inspektionen framkommer att verksamheten är bemannad dygnet runt med en till två personal. Personalen finns tillgänglig i en personallägenhet som ligger i nära anslutning till ungdomarnaslägenheter. Ungdomarna kan alltid kontakta personalen genom att ringa till personalen eller knacka på dörren till personallägenheten.

Av kap. 3 § HSLF-F 2016:56 framgår att personal (på stödboenden) ska vara tillgänglig dygnet runt och ska vid behov kunna infinna sig i

Vid inspektionen intervjuade lVO föreståndaren samt två personal (samordnaren samt enboendestödjare.) samt med en ungdom.    

Före inspektionen inhämtades uppgifter om bemanning och personalens kompetens. Vid inspektionen tog IVO del av verksamhetens tre senaste inskrivningsbeslut med tillhörande lämplighetsbedömningar.

IVO har efter inspektionen skickat inspektionsprotokollet för kommunicering till nämnden. Nämnden har den 28 november 2017 lämnat synpunkter till IVO som avser uppgifterna i protokollet.

Ytterligare information
IVO ska enligt kap. 19 § SOF inspektera stödboenden för barn och unga minst en gång per år. Inspektionerna kan vara föranmälda eller oanmälda. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de barn och unga som samtycker till det.

 Stödboendet har tolv platser. Vid inspektionstillfället var sju ungdomar i åldern 17—18 år inskrivna i boendet.

Skriv ut