En av flera faktorer som skiljer uppdraget som gode män för ensamkommande unga från ett vanligt godmanskap är att samtalen med ungdomen under en relativt lång tid måste genomföras med hjälp av en tolk. 

De tolkar gode män har möjlighet att anlita har olika kompetens beroende av den utbildning de genomgått och kvaliteteten kan vara skiftande och många gånger undermålig till skillnad från auktoriserade tolkar som genomgått kunskapsprov hos Kammarkollegiet.

Tolken har tystnadsplikt och ska var neutral och opartisk, meddela om det föreligger jäv och återge allt som som sägs i rummet utan tillägg eller förklaringar. Detta gäller oavsett om tolken är på plats eller om samtaler sker på telefon.

I vanlig ordning är det långt ifrån alltid som det skall vara på ett visst sätt är det. Gode män kan konstatera att tolkar som anlitats inte alltid håller måttet och sannolikt inte har den utbildning som garanterats av tolkföretaget och som krävs för uppdraget. Konsekvenserna blir att samtalet med ungdomen inte kan genomföras som det var tänkt och i värsta fall kan tolkens inkompetens orsaka allvarliga missförstånd. 

Men dessbättre finns det också alldeles utmärkta tolkar som är professionella och samtalet med ungdomen flyter på som det ska och blir ett nöje. Det är din bedömning av tolkens förmåga som är avgörande om samtalet kan genomföras eller ska avbrytas.

 

 

Boka tolk
När tiden för samtalet med ungdomen är bestämd, ring den anvisade tolkförmedlingen eller kommunens tolkförmedlare och beställ en tolk på det språk som är aktuellt och för så lång tid som du anser behövs för samtalet. 
En timma brukar räcka gott väl men ibland är en halvtimma tillräckligt.


Tolk på plats eller på telefon
En tolk på plats kan ibland vara att föredra men en telefontolkning för de återkommande samtalen fungerar utmärkt förutsatt att boendet har en bra högtalartelefon, kan erbjuda en lugn plats för samtalet och att tolken kan sin sak vilket dessvärre inte alltid är fallet och då spelar det ingen roll om tolken är på plats eller i telefon, det blir i alla händelser inget bra samtal.


Tolksamtal med ungdomen inte om ungdomen.
Vid samtalet prata inte om ungdomen utan direkt till ungdomen i du form och i korta meningar så att tolken hinner med på så vis flyter samtalet på bättre
. Vänd dig till ungdomen och försök att ignorera  tolken vars enda uppgift är att ordagrant tolka allt som sägs i rummet, inte lägga till eller förklara.

Före samtalet ge instruktioner om hur tolken skall agera om ungdomen inte förstår vissa saker under samtalets gång. Tycker du att tolken skall förklara vad han tror att du menar när ungdomen inte riktigt förstår eller om du själv ska göra det, gör det klart innan samtalet kommer igång.

En nackdel med att tolken skall förklara oklarheter och besvara frågor från ungdomen är att det  lätt uppstår en dialog mellan tolken och ungdomen med dig som åhörare.


Instruera tolken
Att ge tolken instruktioner tas inte alltid väl upp men kan var nödvändigt för att syfte med samtalet skall uppnås och för att förebygga att det inte  blir en dialog mellan tolken och ungdomen.

Om det känns bra för dig och ungdomen, låta personalen vara med i samtalet. Det har sina fördelar när det gäller gemensam information eller eventuella tillrättavisningar. Kan också vara en fördel om personalen pratar ungdomens språk och kan uppmärksamma dig på om tolken översätter fel vilket mycket väl kan hända.

 

Men likaväl som det kan vara bra att personalen är med vid samtalen finns det också tillfällen då förtroliga samtal med ungdomen är på sin plats.

Är du nöjd med tolken ber du att få tolkens nummer och kan begära av tolkförmedlingen att få samma tolk vid nästa samtal. Informera tolkförmedlingen och kommunens tolkförmedlare om du inte är nöjd med tolken.

Du kan undantagsvis beställa en auktoriserad tolk vid extraordinära tillfällen vilket naturligtvis kostar mer och kräver godkännande av överförmyndaren men å andra sidan kan garantera ett bra samtal.

Efter samtalet, prata en stund med personalen om något kommit upp under samtalet som kräver åtgärder.

 

 

 

Konsten att genomföra ett samtal med tolk
Tolka mig rätt- öka kvaliteten i mötet med den sökande, heter en rapport  som Elisabet Hilding Awlan vid Migrationsverket i Göteborg nu slutfört.
Hör kvalitet i de samtal och utredningar där tolk används vid Migrationsverkets asylutredningar har varit det övergripande målet med projektet som genomfördes mellan den 1 januari 2012 och den 28 februari 2014 och utmynnat i tre informationsmaterial och en ordlista på svenska med Migrationsverkets mest komplicerade myndighetsord.

(Nedstående text har i någom omfattning redigerats för att bättre svara mot förhållande som gäller för gode män och vårdnadshavare men i övrigt har inget på på något avgörande sätt ändrats.)

1 Du ska behärska sakfrågan och tolken språkfrågan

2 Tala direkt till ungdomen i du form

3 Tala lugnt oc tydligt och i förhållandevis korta sekvenser och låt sedan tolken tala.

   Som orutinerad tolkanvändare kan det vara svårt att veta när det passar att pausera 

   i det man säger. Försök att leva dig in i tolkens roll så går det lättare.

4 Använd inte svåra ord och begrepp om du kan uttrycka dig enklare utan att innebörden

   i det du säger går förlorad

5 Använd dig inte av förkortning, yrkesjargong, diaklektala ord och begrepp eller komplicerade 

   facktermer som det finns enklare ord för.

6 Var alltid beredd att förkla dig. Om ungdomen inte förstår något som du säger, är det du, 

   inte tolken, som ska förklara och tydliggöra det som ungdomen uppfattar som svårbegripligt.

7 Att tolken har med sig en ordbok och ibland slår upp ord i den, tyder sällan på att tolken är okunnig 

  snarare på att hon eller han är seriös.

8 Låt tolken prata till punkt. Avbryt endast i undantagsfall, till exempel om tolken och ungdomen

   verkar föra ett samtal sinsemellan.

9  Tolken tolkar det du och ungdomen säger. Det ingår inte i tolkens arbetsuppgifer att översätta

    skriven text. En mycket kort skriven text kan tolken tolka om den läses upp av undomen eller dig.

10 Du får aldrig fråga en tolk om hans eller hennes åsikter och du får heller inte be tolken om råd.

11 I känsliga ärenden, där ungdomen anför asylskäl som handlar om sexuell läggning, könsidentitet,

     könsuttryck, sexuella övergrepp, hedersförtryck, konvertering med mera blir valet av tolk extra

     viktigt. Du bör då i så hög grad som möjligt vara lyhörd för ungdomens tolkönskemål.

     En telefontolk, en tolk som inte kommer från samma land eller område som ungdomen eller en

     tolk på ett annat språk än det som är ungdomens språk kan vara ett bra alternativ. Rättssäker

     heten kräver emellertid att ungdomen fullt ut behärskar det språk som används under                          asylutredningen.

12 Alla som är inblandade i samtalet ska visa förståelse och respekt för varandra.

 

13 En tolkning bör inte hålla på längre än en timma i taget. Det är din roll och skyldighet att besluta

     om pauser. Tolken är inte skyldig att säga ifrån men har rätt att göra det vid behov.

 

14  Det är viktigt att tolken får vara ifred under pausen.

 

15 Kontrollera att tolkens rekvisition är rätt ifylld. Skriv på rekvisitionen så att ditt namn är läsbart.

 

16 Om toklningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt- avbryt samtalet, förklara varför du                avbryter samtalet och fyll i en reklamation.

 

 

 

Skriv ut