Rätten att välja biträde


Sedan 2010-01-01 gäller i princip fritt val av offentligt biträde i asylprocessen och har ensamkommande barn/unga själva föreslagit någon som är lämplig, ska denne förordnas, om det inte finns särskilda skäl mot det eller om det gäller byte av biträde. När registrering sker på ansökningsenheten ges information om rätten till ett offentligt biträde och möjligen också att kunna välja ett kvinnligt eller manligt biträde. Ingen information ges emellertid om rätten att själv kunde välja ett särskilt biträde. 

Enligt Migrationverkets handbok i asylärende skall sådan information ges men enligt Statskontorets rapport ”En ny modell för Migrationsverkets förordnande av offentliga biträden” varierar eller uteblir den information som ges mellan olika ansökningsenheter och kan även bero på hur den enskilda tjänstemannen väljer att handha frågan. 
Enligt gällande lagstiftning får en asylsökande välja offentligt biträde som ska företräda honom/henne i asylprocessen. Utlänningslagen gör inget förbehåll för rätten att välja biträde ska omfatta enbart myndiga personer, utan regeln torde gälla för alla som söker asyl i Sverige. Det finns emellertid i dagsläget nästan ingen möjlighet för minderåriga asylsökande att välja eget biträde. Biträde förordnas istället direkt efter att den asylsökande lämnat en ansökan och innan en god man förordnas av överförmyndaren och det är Migrationsverkets assistenter som väljer ett biträde från en särskilt sammanställd lista. Det finns skäl att ifrågasätta hurvida den gällande ordningen är rättssäker och tillgodoser den minderåriges intressen.

Skriv ut