Godmanakuten
Aktuellt Information Support


En god man för ensamkommande barn och unga behövs för en rättssäker mottagning, är en viktig länk till det svenska samhället och för ett ordnat återvändande.

Uppdraget
Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe och lagstiftarens avsikt med en god mans ställning kan anses vara, att denne ska stå fri och oberoende och ha rätt och skyldighet att agera för barn och ungas bästa. Grundläggande för uppdraget är att etablera ett förtroendefullt förhållande och
 utifrån en helhetsperspektiv bevaka att myndigheter, förvaltningar och organisationer gör vad som ålagts dem, att lagar och förordningar följs och att barn/unga får den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda. 
Om så inte är fallet vidta de åtgärder som behövs. 


 

Statistik

Artiklar visade
1671699
Back to Top