God fortsättning!

Uppdraget som God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 
för ensamkommande asylsökande barn och unga

 

 

 

Uppdraget som god man för ensamkommande underåriga är av speciell karaktär som  i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman-och förvaltarskap och även uppdraget som särskilt tillförordnad vårdnadshavare. Förordnandet gäller enbart unga människor under 18 år som är statslösa eller   medborgare i ett annat land och är skilda från båda sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och är asylsökande vilket innebär en speciell process. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget liksom  att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. 

En god man är varken anställd eller myndighetsperson och representerar således ingen myndighet utan företräder ensamkommande underåriga som både vårdnadshavare och förmyndare på ideell grund och ska sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom.

Lagstiftaren avsikt med en god man (GM) ställning kan anses vara, att denne ska stå fri och oberoende och ha rätt och skyldighet att agera när det blir fel. Men de rättigheter och skyldigheter som följer uppdraget innebär inte en obegränsad handlingsfrihet. Inte heller att man står över tjänstemän inom myndigheter och förvaltningar och kan bortse från omständigheter som till exempel kostnader som kan uppkomma för olika åtgärder eller har en absolut vetorätt.
Bestämmanderätten handlar snarare om rätten, att utifrån en helhetsperspektiv  bevaka att myndigheter, förvaltningar och organisationer gör vad som ålagts dem, att lagar och förordningar följs och att ensamkommande underåriga får den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda Om så inte är fallet vidta de åtgärder som behövs.

Statistik

Artiklar visade
1140160
Back to Top