Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser för bl.a 500 ungdomar

"Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.

Migrationsverket har gjort en ny tolkning av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som bland annat innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden, måste flytta senast tre dagar efter den 31 januari 2020. Bland dem som berörs av den nya tolkningen är cirka 750 ungdomar som fått eller kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen och som nu ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd."

SKL ifrågasätter tolkningen

"SKL är kritiskt till den nya tolkningen och har den senaste tiden fört samtal med Migrationsverket. Myndigheten ändrade så sent som för ett år sedan sin tolkning utifrån två avgöranden från kammarrätt som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen beslutade dock att inte meddela prövningstillstånd. Migrationsverket ändrar nu sin tolkning på nytt, utifrån en ny kammarrättsdom som inte har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Migrationsverkets beslut får stora konsekvenser för kommuner och individer. Vi menar att det rimliga vore att Migrationsverket vände sig till regeringen med krav om lagändring istället för att göra en ny tolkning på egen hand, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

SKL har också påtalat vikten av att kommuner och individer får information i god tid innan beslutet ska verkställas.

– SKL välkomnar att Migrationsverket beslutat att de som bor på anläggningsboende får tid på sig att försöka ordna boende på egen hand. Det är viktigt att individerna får tydlig och snabb information om vad som gäller och att också kommunerna får viss tid att förbereda sig, säger Fredrik Lennartsson.

Oklart rättsläge

De individer som nu behöver flytta måste försöka hitta ett boende på egen hand. Om den som förlorar boende och annat stöd från Migrationsverket vänder sig till kommunen för att söka ekonomiskt och annat bistånd, är socialtjänsten skyldig att ta emot och pröva ansökan samt fatta ett beslut.

För den som har haft ett uppehållstillstånd som gått ut och väntar på beslut i frågan om förlängt uppehållstillstånd när utflytt från anläggningsboende sker, är rättsläget oklart, till exempel vad som gäller kring ekonomiskt stöd. SKL kommer att analysera detta och återkomma med information till kommunerna.

– Det är bekymmersamt att regelverket är så komplicerat och att en del unga människor kommer att befinna sig i ett glapp mellan två uppehållstillstånd när de tvingats lämna Migrationsverkets boende. Det har vi framfört till Migrationsverket, säger Fredrik Lennartsson.

För de som ansöker om förlängt uppehållstillstånd kan möjligheten att bo kvar på anläggningsboende under handläggningstiden i vissa fall även bero på vilken grund man anger i ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Såvitt SKL i dagsläget kan bedöma, kan vissa personer som också åberopar skyddsskäl i sin förlängningsansökan få bo kvar i väntan på beslut. Individen bör vända sig till Migrationsverket för att få klarhet i vad som gäller."

-------------------------------------------------------

 

Upp till 750 personer kan skrivas ut ur Migrationsverkets boende

 

"Upp till 750 personer med uppehållstillstånd, de flesta för studier på gymnasial nivå, kan komma att behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Istället behöver de ordna boende på egen hand.

Anledningen är en kammarrättsdom från den 18 juni i år som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Detta enligt LMA, lagen om mottagande av asylsökande med flera.

Migrationsverkets tolkning av domen är att denna grupp inte längre har rätt att bo i Migrationsverkets boenden när de har beviljats uppehållstillstånd. Tolkningen finns att ta del av i ett nytt rättsligt ställningstagande som börjar gälla idag, den 11 november 2019.

Migrationsverket har dock beslutat att det är först från och med den 31 januari 2020 som de berörda ska få beslut om att de skrivs ut ur Migrationsverkets boende.

– Att vi avvaktar något beror på att vi vill ge de som studerar chans att gå klart höstterminen innan de måste flytta, och tid att leta nytt boende, säger Veronika Lindstrand Kant, avdelningschef för nationell samordning vid Migrationsverket.

Migrationsverket har även fört samtal med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, om förändringen. Utgångspunkten är att var och en på egen hand ska ordna sitt boende, men det kommer att finnas personer som inte kan det.

– Då blir det ytterst kommunens ansvar att pröva en individs behov av boende enligt socialtjänstlagen, säger Veronika Lindstrand Kant.

De personer som kommer att behöva ordna egna boenden finns spridda i Migrationsverkets boenden runtom i landet, majoriteten i Västsverige."

 

Fakta

De berörs av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och kan komma att behöva lämna Migrationsverkets boenden från och med den 31 januari 2020:

  • Runt 500 personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå samt de som är i färd med att söka förlängt uppehållstillstånd på samma grund.
  • Runt 50 personer med uppehållstillstånd med hänvisning till praktiskt verkställighetshinder.
  • Utöver dessa kan uppemot 200 personer som just nu väntar på att domstolen ska pröva deras ärende om studier på gymnasial nivå beröras om de får bifall på sin ansökan.

Lista över vilken kommun personerna finns iPDF

Rättsligt ställningstagande angående rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för utlänningar som inte omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (SR 31/2019)

(Nätverket för gode män åt ensamkommande barn/unga i GBG)

 

Statistik

Artiklar visade
2057047
Back to Top