Avgörande dom Migrationsöverdomstolen
En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.UM1349-18 Avdelning: 1. (Migrationsöverdomstolen 2019-02-27)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Vagledande-avgoranden/Prejudikat-Migrationsoverdomstolen-2019/


Ökad styrning av kommuner och landsting
”Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen. ”(Statskontoret 2019-02-01)
http://www.statskontoret.se/nyheter/okad-styrning-av-kommuner-och-landsting/ 


En god man skötte sitt uppdrag utan anmärkning men blev ändå polisanmäld
En god man som skötte sitt uppdrag enligt gällande regelverk blev ändå polisanmäld av en advokat  för trolöshet mot huvudman för att inte förhindrat att en 17 årig flicka enligt Dublinförordningen överfördes till Italien.

Den gode mannen som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för ensam kommande barn/unga tillbakavisar anklagelserna som grundlösa. 
Den uppfattningen har också RGMV efter att ha inhämtat uppgifter, från den gode mannen, överförmyndare/nämnd, företrädare för den organisation och det religiösa samfund som engagerat sig i saken och samverkat med advokaten. 
En anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd är aktuell då advokaten kan anses ha brutit mot god advokatsed genom att ta heder och ära av den gode mannen i uttalanden till TV, radio och tidningar. (Se artikel) www.rgmv.se


 

Kränkande särbehandling
"Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning." (Arbetsmiljöverket 2018-06 -29)

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/#4


En myndighet i förfall

”Hot och våld, ensamarbete och allt fler klienter med psykiska diagnoser är vardag för de anställda inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom är tillgången på droger stor i en miljö som ska hjälpa människor ur missbruk.” (SEKO 2019-02-28)
https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/statens-institutionsstyrelse-ar-en-myndighet-i-forfall/ 


 

Antal asylsökande på stadig nivå 2019 

"Överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen i det så kallade januariavtalet har lett till att antalet asylsökande väntas bli ungefär det samma år 2019 som föregående år. Det framgår av Migrationsverkets februariprognos. Utöver det stadiga antalet asylsökande minskar även handläggningstiderna enligt prognosen." (Migrationsverket 2019-02-22)

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/antal-asylsokande-pa-stadig-niva-2019-migrationsverket-slapper-februariprognos?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis153 ensamkommande - handläggningstiden i snitt 159 dagar

Fram till och med den 22 februari 2019 har 153 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande. Av dem är 27 i åldern 0-12 år övriga i åldern 13 till 18 år. 38 av dem var flickor.

Flertalet kommer  från Syrien 31, Somalia 24, Marocko 15, Afghanistan 13 samt Gambia 8. Handläggningstiden i snitt under årets två första månader har varit 159 dagar och under samma period har 188 ärenden avgjorts. (Källa Migrationsverket)


Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapen våld

Skjutvapen våldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) 2019-02-12

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-02-12-ny-studie-belyser-mekanismer-bakom-skjutvapenvaldet.html


Afrikanska unionen

AU, uppmanar sina medlemsländer att inte gå med på EU:s uppmaningar att upprätta läger för asylsökande på afrikansk mark, det rapporterar Ekot/The Guardian.(Europaportalen 2019-02-26)

https://www.europaportalen.se/content/afrikanska-unionen-varnar-migrantcenter-pa-afrikansk-mark 


Framtidens forskning om socialtjänsten

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Forte 2019 -02-13)
https://forte.se/nyhet/forte-pekar-ut-inriktningen-framtidens-forskning-om-socialtjansten/Skjut inte på pianisten
Att olämpliga personer förordnas som gode män för ensamkommande bör  inte tas som intäkt för att ersätta nuvarande system med socialsekreterare. Om överförmyndare/nämnd följer de förändringar i lagstiftningen som trädde i kraft 2015 och länsstyrelser utför de tillsyner och kvalitetskontroller som behövs, fungerar systemet. 


 

Otillräcklig uppföljning av tillsynsbeslut i skolan
”Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.” (Riksrevisionen 2019-02-19)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-02-19-otillracklig-uppfoljning-av-tillsynsbeslut-i-skolan.html


Socialnämnd avslutade vård av ensamkommande – får allvarlig JO-kritik

”Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Västerviks kommun för att felaktigt ha avslutat vård enligt LVU av en ensamkommande pojke. Enligt JO hade nämnden avslutat vården på felaktiga grunder och uppvisat "omfattande kunskaps brister" om lagen.” (JO 2019-02-07)
http://www.jo.se/


Ungas villkor

Hur har hur unga det idag inom en rad områden och åt vilket håll går utvecklingen. Levnadsvillkoren hos unga skiljer sig åt beroende på om man är tjej eller kille, om man är född utomlands eller i Sverige eller var i landet man bor. arbete och boende. (MUCF) 
http://www.ungidag.se/
 Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:  www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Statistik

Artiklar visade
2057054
Back to Top