Statistik till och med 8 juni

Till och med den 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

Handläggningtid är i juni 542 dagar och var i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)

_____________________________________

En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.
Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/ 

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!!

_____________________________________

Information från Rättsmedicinalverket om åldersbedömningar
Liksom flera andra myndigheter och organisationer har Rättsmedicinalverket tagit fram information som vänder sig direkt till ungdomar.
https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/

 ___________________________________

Gör så här

Om kommuner sänkt arvoden och påkallade kostnader till en nivå som du inte anser är skälig kan det finnas anledning att vända sig till Tingsrätten för att få saken prövad.
Skriv till Tingsrätten och beskriv varför du är missnöjd och anser att överförmyndaren/ nämnd gjort fel då den utbetalade ersättningen enligt din uppfattning inte överensstämmer med vad som sägs i Föräldrabalken 12 kap. 16 § FB.

Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”. Bifoga ett eller flera utbetalnings besked från överförmyndare/ nämnd. Se i övrigt artikel Skäliga arvoden och ersättningar.

__________________________________

Uppehållstillstånd för studier för alla ensamkommande ungdomar

Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. 
Se artikel

__________________________________
Statistik till och med 5 maj 2017

Till och med den 5 maj i år har 403 ensamkom mande barn och unga registrerats som asyl sökande varav  96 flickor .

163 i åldern 13-15 år och 184 i åldern 17-17 år.
84 från Afghanistan, 62 från Marocko, 58 från Somalia, 24 från Syrien, 19 från Irak och 18 från Algeriet respektive Etiopien.

2165 ärenden har avgjorts under årets första månader och handläggningstiden var i maj 489 dagar. En liten  nedgång jämfört med april då den var  518 dagar. 

Totalt utreste 47 självmant till hemlandet  varav Afghanistan 12, Albanien 26, Irak 5.
Självmant utresta till Dublinland 66 varav Tyskland 28, Danmark 12, Frankrike 7

Avgjorda ärenden
Afghanistan 1341 varav bifall 1048 varav avslag 202
Etiopien  70 varav bifall 57 varav avslag 10
Marocko 49 varav bifall  3 varav avslag  6
Somalia  98 varav bifall 74 varav avslag 6

Åldersuppskrivningar
Januari  165, februari 179, mars 72. april 79  och maj 8. Totalt 503

Den 5 maj fanns 16541 öppna asylärende gällande ensamkommande barn.

(Migrationsverket 2017-05-05)

________________________________

Anmärkningsvärt

Den kaotiska situation som rådde  hösten 2015 har i vissa avseenden stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet.

Regeringen satsar miljontals kronor för att komma till rätta med problematiken och samordnade insatser kan anses vara särskilt viktiga i ett krisläge. Men kommuner bedriver i stället en politik som gör att gode män slutar och SKL argumenterar  för att  gode män ska "avmönstras." 

Det är anmärkningsvärt att varken berörda kommuner eller SKL beaktar gode mäns viktiga roll och vad som sägs i Föräldrbalken eller FN:s Barnkonvention om vad som kan anses vara barns bästa vilket mycket väl kan vara en engagerad rättrådig god man.

__________________________________________________________________

Riksdagen har bifallit Socialförsäkringsutskottets förslag om Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

 Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.
Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.
https://data.riksdagen.se/fil/5F7FA285-71B1-4DB0-9315-FCF89898F519 

_________________________________________

Tio frågor om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Maria Ferm (mp) svarar på frågor om regeringens förslag för att nyanlända ungdomar ska få stanna i Sverige medan de pluggar på gymnasiet
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudier
______________________________________________

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier-Hur funkar det
De nya reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå är mycket komplicerade, något som många remissinstanser har slagit ner på. FARR gör här ett försök att reda ut begreppen. På grund av missförstånd angående hur många som berörs av lagändringarna, har artikeln uppdaterats 17-05-10.
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1453-uppehallstillstand-foer-gymnasister-hur-funkar-det 

__________________________________________________________

Migrationsverkets information
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Ensamkommande-barn.html
_________________________________________________________

Till dig som fått tillfälligt uppehållstillstånd

Nöjen för stunden och att hänga med kompisar håller inte
om målet är en utbildning som leder till arbete och permanent uppehållstillstånd. Målinriktade studier för framtiden några år framöver är vad som krävs.  Se artikel, information på svenska

_________________________________________________________________

SKL kommenterar de nya reglerna om uppehållstillstånd
för vissa elever

Det är Migrationsverket som kommer att pröva frågor om uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. Men SKL får frågor kring reglernas innebörd och vilka konsekvenser de får för kommuner och landsting. Här gör vi ett försök att, utifrån lagtext och förarbeten, dels klargöra vilka som omfattas av de nya reglerna, dels svara på andra vanligt förekommande frågor.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/
utbildning/nyaregleromuppehallstillstandforstudier.12283.html

__________________________________________

 

Centralen i Stockholm

En av många mötesplatser för ensamkommande barn och unga.Här möts man på eftermiddagar och helger  för gratis wifi uppkoppling från Mc Donalds, planera brott, köpa och sälja droger och sex.  (upptäcka drogmissbruk)
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/04/tunga-droger-okar-bland-de-nyanlanda

Statistik

Artiklar visade
2025536
Back to Top