SKV 707 utgåva 2

Samordningsnummer 

Samordningsnummer är en enhetlig identitets- beteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Skattekontoret kan tilldela samordningsnummer på begäran av en myndighet.

Motsvarande identitetsbeteckning för den som är eller har varit folkbokförd kallas personnummer. Mer information om personnummer lämnas i Skatte- verkets informationsblad ”Personnummer” (SKV 704).

Bestämmelser om samordningsnummer finns i 18 a § folkbokföringslagen (1991:481). Samordningsnummer infördes den 1 januari 2000.

Vilka myndigheter kan begära samordningsnummer?
Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra verksamhetsområden ska ha ett gemen- samt begrepp även för personer som inte är folkbok- förda. Vilka myndigheter som kan begära nummer framgår av följande uppställning.

Skatteverket
Registrering i det centrala skatteregistret av utom- lands bosatta personer för beskattning av tjänst, sjöinkomst eller kapital.

Rikspolisstyrelsen, polisen,
åklagare, allmänna domstolar
Registrering i olika polisregister, t.ex. brottmåls- dom för en person som bor utomlands.

Försäkringskassan
Registrering i socialförsäkringsregister hos försäkringskassan.

Passmyndighet Registrering i passregistret.

Sjöfartsverket
Registrering i sjömansregistret för sjömän som bor utomlands.

Vägverket, länsstyrelsen
Registrering i körkortsregistret och bilregistret.

Pliktverket
Registrering i register över totalförsvarspliktiga.

Samordningsnummer får även tilldelas en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privi- legier i vissa fall. Regeringskansliet (UD) rekvirerar samordningsnummer efter framställan av någon som tillhör denna personkrets.

Konstruktion

Samordningsnummer består liksom personnummer av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid (år, månad, dag). Därefter följer ett tresiffrigt individnummer som är udda för män och jämnt för kvinnor. Siffran för födelsedag ökas med talet 60 och en kontrollsiffra beräknas. Samordnings- numret för en man som är född den 3 oktober 1970 och har individnummer 239 blir därför:

70 10 03 + 60

70 10 63 - 2391

Hanteringen av samordningsnummer i ADB-system bör följa samma principer som för personnummer. Om det behövs bör numret lagras i ADB-register med en inledande sekelangivelse: 18, 19 eller 20.

Genom en kombination av siffrorna för födelsetid (ökat med talet 60) och slumpvisa individnummer ur en serie 001–999 för alla som är födda samma dag, får ingen person samma identitetsbeteckning som någon annan. Tilldelat samordningsnummer ska vara bestående och unikt, vilket innebär att numret följer personen och att två identiska samordningsnummer inte förekommer. Om personen senare blir registre- rad som folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Register över samordningsnummer

Tilldelningen av samordningsnummer sker med hjälp av ett referensregister, som skattekontoret har tillgång till. Samtliga tilldelade samordnings- nummer ingår i registret. Förfrågningar om vem som har ett visst samordningsnummer kan göras hos varje skattekontor.

Vilka uppgifter registreras?

Följande uppgifter registreras i referensregistret: • samordningsnummer
• namn
• födelsetid och kön

• medborgarskap
• födelseort och land.

Meddelande om registrering m.m.

På begäran kan skattekontoret utfärda ett register- utdrag som sänds till den registrerade personen.

OBS! Den som bosätter sig i Sverige under minst
ett år ska till skattekontoret anmäla inflyttning från utlandet. Personen tilldelas då ett personnummer för folkbokföring.

Samordningsnumrets
användning i samhället
Tilldelning av samordningsnummer sker för de ända- mål som framgår ovan. Men det finns inga hinder mot

att använda samordningsnumret även i andra verk- samheter, statliga eller enskilda.

Samordningsnummer i deklarationer och kontrolluppgifter Om en skattskyldig tilldelats samordningsnummer ska detta nummer – på motsvarande sätt som för personnummer – anges i deklarationer, kontroll- uppgifter och andra handlingar som lämnas in till

Skatteverket. För kontrolluppgifter gäller detta från år 2001.

Statistik

Artiklar visade
2018090
Back to Top