Nyhetsbrev nr 6. Juni 2020


Kravet på varaktig försörjning

Ungdomar som uppnått studiemålen och lämnar skolan möter en arbetsmarknad med en växande ungdomsarbetslöshet som ökat markant under våren 2020 och är den tredje högsta i EU. För ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlar det om att få en tillsvidare anställning eller en viss tids anställning på minst två år inom sex månader, i annat fall ska beslutet om utvisning verkställas. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


Utrymmet för etiska principer, samhällsnyttan och mänskligt hänsynstagande bör vara väl tilltaget och rimliga krav vägledande när ensam kommande ungdomars ansökan om uppehållstillstånd prövas. 

Om det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna ska uppnås.
Förutsätter det, att Migrationsverkets reviderar sin alltför snäva tolkning av det som sägs i lagtexten och i propositionen, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd och svårigheten att få en anställning på grund av den rekordhöga ungdoms arbetslösheten beaktas.
 https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


 I samma sekund som de får examensbeviset i hand börjar klockan mot utvisning ticka

”De ensamkommande flyktingar som nu tar studenten löper stor risk att utvisas redan i december. Gymnasielagens stränga regler ställer mycket hårdare krav på dessa ungdomar än vad andra arbetssökande har. Många av de jobb som andra kan ta leder till utvisning för de ensamkommande.” (Lag&Avtal 2020-06-05)
 https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flyktingar-utvisas-om-de-tar-korttidsjobb-efter-studenten-6996612


 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

-Den som är under 25 år kan beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.
-Den sökande ska kunna försörja sig genom anställning eller egen näringsverksamhet.

-För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsten har viss varaktighet och bestå i minst två år efter Migrationsverkets beslut.

- Det innebär att den sökande i första hand ska ha en tillsvidareanställning, i andra hand en visstid som varar i minst två år.

- Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

- Om villkoren som ställs upp i lagen och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande uppfylls ska permanent uppehållstillstånd beviljas. Det är fråga om en rätt till uppehållstillstånd.
(Källa: Rättsligt ställningstagande SR19/2017, Migrationsverket)


 Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

”Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.” (Örebro universitet 2020-06-02)
https://www.oru.se/nyheter/otillrackligt-stod-till-unga-brottsoffer/


 Kommun behöver inte ge stöd till nyanländ familj

”En nyanländ familj som anvisats till Staffanstorps kommun fick av kommunen hyra en lägenhet i Malmö under etableringstiden. När tiden var slut upphörde hyreskontraktet och familjen ansökte om bistånd från Staffanstorps kommun för att ordna en ny bostad.” (Kammarrätten i Göteborg 2020-05-29)
https://www.domstol.se/kammarratten-i-goteborg/nyheter/2020/05/kommun-behover-inte-ge-stod-till-nyanland-familj/


Kravet på distansundervisning har lättas upp

”Folkhälsomyndigheten rekommendation om distansundervisning har tagits bort och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen..” (Utbildningsdepartementet 2020-05-29)


Prognosen för flera ärendeslag justeras nedåt på grund av pandemin

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd. (Migrationsverket 2020-05-04)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-05-04-Prognosen-for-flera-arendeslag-justeras-nedat-pa-grund-av-pandemin.htmlAktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgar skapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat skäl och på grund av synnerliga skäl, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. (Migrationsöverdomstolen)
https://www.domstol.se/migrationsoverdomstolen/provningstillstand/


Stoppa olämpliga asylbiträden

Advokatsamfundet vill se en lagändring som gör det möjligt att stoppa offentliga biträden i asylmål och andra migrations ärenden som har visat sig vara olämpliga.  RGMV instämmer. (Advokatsamfundet 2020-05-19)


Jurister stryks från Migrationsverkets förteckning

Tidigare hade Migrationsverket en lista med personer som var olämpliga att förordna som offentliga biträden. Men efter ett JO-beslut där JO riktade allvarlig kritik mot Migrationsverket, togs listan bort.
I ett nytt rättsligt ställningstagande förtydligar Migrationsverkets vilka kompetenskrav som ställs på offentliga biträden i migrations ärenden. (Källa dagens Juridik)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Offentliga-bitraden/Nyhetsarkiv/Nyheter/2020-05-19-Migrationsverket-tydliggor-kompetenskrav-for-offentliga-bitraden.html


Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde

Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde att redovisa till MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde. https://www.rgmv.se/9-rgmv/502-kompetenskrav-for-att-godkannas-som- offentligt-bitrade.html


Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-%20mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.html


Svenska Afghanistankommittén ger stöd till Afghanistan under coronapandemin

I provinsen Wardak har Svenska Afghanistankommittén det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600000 människor. (Afghanistan kommittén, 2020-05-22) 
https://sak.se/aktuellt/vi-stottar-afghanistan-under-coronan-med- informationskampanjer-och-forstarkt-sjukvard


Uppfattningen att familjeåterförening alltid ska ske i Sverige bör revideras

Sverige riskerar bli ett av de EU-länder där det är svårast för splittrade familjer att få återförenas anser Röda korset och anger 8 fakta om familjeåterförening. Men det faktumet, att det inte alltid är för barn/ungas bästa att deras anhöriga kommer till Sverige redovisas inte.

Rätten till asyl och familjeåterförening ska värnas men det bör inte utesluta att andra alternativ än att familjen kommer till Sverige kan övervägas https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/447-familjeaterfoereninf-%20alternativ.html
https://www.rodakorset.se/?gclid=EAIaIQobChMI7s2Tqpbw6QIVwZAYCh3woQshEAAYASAAEgI9PfD_BwE


 Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytnings ärenden

Syftet är att undersöka om Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden säkerställer att beslutsunderlaget håller hög rättslig kvalitet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. (Källa Riksrevisionen)
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/ handlaggningen-av-anknytningsarenden.html


Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN. (Regeringskansliet 2020-06-01)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-svarar-fn- om-rekommendationer-om-manskliga-rattigheter/


FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter bär ett stort ansvar för arbetet med mänskliga rättigheter inom FN. Rådet har existerat sedan 2006.
https://fn.se/ vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med- manskliga-rattigheter/fns-rad-for-manskliga-rattigheter/

 Nyhetsbrev nr 5 c. Maj 2020

Distansundervisning

Coronapandemin har, som bekant, inneburit vissa omställningar. Bland annat har undervisningen i språkintroduktion förlags på distans. Det kan innebära både utmaningar och kanske vissa fördelar för eleverna. Vissa av dem trivs säkerligen med distansarbetet, medan andra får svårare att hänga med i undervisningen. Gemensamt för alla är att de går miste om rutinen att ta sig upp och iväg och få den sociala stimulans som de är vana vid. Vad distansundervisningen kommer att medföra rent betygsmässigt är än så länge för tidigt att säga något om. Undervisningen behöver senare utvärderas och syns positiva effekter av vårens omställning bör man beakta dem i utvecklingsarbetet av programmet för språkintroduktion.


Undervisning på distans och möjligheter till varaktig försörjning

Någon statistik på området finns av naturliga skäl ännu inte men uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket pekar på att den distansundervisningen som den 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna.
Inget talar således för att färre elever än vanligt uppnår studiemålen, kanske är det till och med så, att fler gör det vilket möjligen kan förklaras av att det individuella stödet blivit större, studieformen passar många bättre samt att stödåtgärderna i olika avseenden är mer omfattande.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/494-undervisning-pa-distans-och-mojligheter-till-varaktig-forsorjning.html


Syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden

Det bakomliggande syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden var att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna.


Den sk Gymnasielagen

Lagen omfattar de ensamkommande barn/unga som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år.

Lagen innebär att de får möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket efter prövning anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.


Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sedan juli 2018 till och med mars 2020 har Migrationsverket mottagit 11433 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7910 ansökningar har beviljats, 3397 och avslagits och 126 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.


Gällande lagar och förordningar ska efterlevas

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Det krävs åtgärder för elever som på grund av Coronapandemin och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs för att få stanna i Sverige.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/496-gallande-lagar-och- forordningar-ska-efterlevas.html


Ramadan

Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns undantag från fastan som är viktigt för gode män och andra aktörer att uppmärksamma liksom att de som fastar mår bra.

Som de tonåringar de är, kan de försöka utnyttja den okunnighet om religionen som finns och förklarar att de inte kan studera som vanligt under ramadan men däremot vara ute längre på kvällarna. Det ska dom inte nu i Coronatider däremot ska de gå till skolan vid de tillfällen de erbjuds stöd och hjälp.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/144-religion


Tillgänglig information om pågående smittspridning

Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. (Källa Myndigheten för delaktighet, MFD)
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende- smittspridning/


 Coronopandemin i ett jämställdhets perspektiv

”Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom samtliga delmål i den svenska jämställdhets politiken.”
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin


Om inreseförbud och undantag från det

”Hanteringen av coronavirusets effekter i samhället har i hög grad påverkat polisens arbete. Inte minst regeringens beslut att tillfälligt stoppa utländska medborgares icke-nödvändiga resor till Sverige.
Sedan inreseförbudet trädde i kraft har 67 utländska medborgare nekats inresa, 55 av dessa har nekats med motiveringen hot mot allmän ordning och säkerhet, vilket gör det sannolikt att majoriteten av besluten är fattade utifrån den tillfälliga förordningen.” (Polisen 2020-04-16)


Antalet gode män för ensamkommande minskade 2019

Av den statistik som landets överförmyndare/nämnder lämnar till Länsstyrelsen om sin verksamhet framgår att under 2019 var 2150 gode män verksamma som ställföreträdare för 2192 ensam kommande barn/ unga.

En minskning med över 1000 gode män och 2000 barn/unga jämfört med 2018 då det fanns 3279 gode män som var ställföreträdare för 4529 ensamkommande. (Källa Länsstyrelsen Dalarna)
(Till och med 8 april 2020 har 200 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige. Motsvarande period 2019 registrerades 254 ensamkommande och totalt för hela året 913)


Lag och förordning ska följas

Sjukskrivningar, längre handläggningstider och inställda inspektioner så kan Coronaviruset påverka arbetet hos överförmyndare och länsstyrelser. Men Länsstyrelserna betonar att det är av yttersta vikt, trots de särskilda förhållandena som råder, att rättssäkerheten för huvudmannen upprätthålls och lagar och förordningar ska fortfarande följas. (Källa Länsstyrelserna)


 Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser

”Polismyndighetens arbete med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fortsätter trots många stängda gränser, det pågår också
löpande dialog med flera utländska myndigheter om hur samarbetet ska bedrivas framåt.” (Polisen 2020-04-21)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/polisen-genomfor- verkstalligheter-trots-stangda-granser/


Fler offer för människohandel identifieras

Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand
och Colombia har också identifierats.” (Källa Jämställdsmyndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/fler-offer-for- manniskohandel-identifieras


 Elever ges nu bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. (Regeringskansliet 2020-04-03) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre- forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/


Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

”För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.” (Regeringskansliet 2020-04-24 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att- utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/


 

Nyhetsbrev nr 5. Maj 2020

Distansundervisning

Coronapandemin har, som bekant, inneburit vissa omställningar. Bland annat har undervisningen i språkintroduktion förlags på distans. Det kan innebära både utmaningar och kanske vissa fördelar för eleverna. Vissa av dem trivs säkerligen med distansarbetet, medan andra får svårare att hänga med i undervisningen. Gemensamt för alla är att de går miste om rutinen att ta sig upp och iväg och få den sociala stimulans som de är vana vid. Vad distansundervisningen kommer att medföra rent betygsmässigt är än så länge för tidigt att säga något om. Undervisningen behöver senare utvärderas och syns positiva effekter av vårens omställning bör man beakta dem i utvecklingsarbetet av programmet för språkintroduktion.


Undervisning på distans och möjligheter till varaktig försörjning

Någon statistik på området finns av naturliga skäl ännu inte men uppgifter från gode män runt om i landet och information från Skolverket pekar på att den distansundervisningen som den 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen tycks överdrivna.
Inget talar således för att färre elever än vanligt uppnår studiemålen, kanske är det till och med så, att fler gör det vilket möjligen kan förklaras av att det individuella stödet blivit större, studieformen passar många bättre samt att stödåtgärderna i olika avseenden är mer omfattande.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/494-undervisning-pa-distans-och-mojligheter-till-varaktig-forsorjning.html


Syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden

Det bakomliggande syftet med de tillfälliga uppehållstillstånden var att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna.


Den sk Gymnasielagen

Lagen omfattar de ensamkommande barn/unga som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år.

Lagen innebär att de får möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket efter prövning anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.


Närmare 8000 har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sedan juli 2018 till och med mars 2020 har Migrationsverket mottagit 11433 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 7910 ansökningar har beviljats, 3397 och avslagits och 126 har tagit tillbaka alternativt inte fullföljt sin ansökan.


Gällande lagar och förordningar ska efterlevas

RGMV stödjer i allt väsentligt den den asylpolitik som Riksdagen beslutat och gällande lagar och förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Det krävs åtgärder för elever som på grund av Coronapandemin och således utan egen förskyllan inte fullt ut uppfyller de krav som ställs för att få stanna i Sverige.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/496-gallande-lagar-och- forordningar-ska-efterlevas.html


Ramadan

Ramadan kan vända upp och ner på vardagliga rutiner men är begränsad i tid och eventuella problem övergående. Observera att det finns undantag från fastan som är viktigt för gode män och andra aktörer att uppmärksamma liksom att de som fastar mår bra.

Som de tonåringar de är, kan de försöka utnyttja den okunnighet om religionen som finns och förklarar att de inte kan studera som vanligt under ramadan men däremot vara ute längre på kvällarna. Det ska dom inte nu i Coronatider däremot ska de gå till skolan vid de tillfällen de erbjuds stöd och hjälp.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/144-religion


Tillgänglig information om pågående smittspridning

Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. (Källa Myndigheten för delaktighet, MFD)
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende- smittspridning/


 Coronopandemin i ett jämställdhets perspektiv

”Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom samtliga delmål i den svenska jämställdhets politiken.”
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin


Om inreseförbud och undantag från det

”Hanteringen av coronavirusets effekter i samhället har i hög grad påverkat polisens arbete. Inte minst regeringens beslut att tillfälligt stoppa utländska medborgares icke-nödvändiga resor till Sverige.
Sedan inreseförbudet trädde i kraft har 67 utländska medborgare nekats inresa, 55 av dessa har nekats med motiveringen hot mot allmän ordning och säkerhet, vilket gör det sannolikt att majoriteten av besluten är fattade utifrån den tillfälliga förordningen.” (Polisen 2020-04-16)


Antalet gode män för ensamkommande minskade 2019

Av den statistik som landets överförmyndare/nämnder lämnar till Länsstyrelsen om sin verksamhet framgår att under 2019 var 2150 gode män verksamma som ställföreträdare för 2192 ensam kommande barn/ unga.

En minskning med över 1000 gode män och 2000 barn/unga jämfört med 2018 då det fanns 3279 gode män som var ställföreträdare för 4529 ensamkommande. (Källa Länsstyrelsen Dalarna)
(Till och med 8 april 2020 har 200 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande i Sverige. Motsvarande period 2019 registrerades 254 ensamkommande och totalt för hela året 913)


Lag och förordning ska följas

Sjukskrivningar, längre handläggningstider och inställda inspektioner så kan Coronaviruset påverka arbetet hos överförmyndare och länsstyrelser. Men Länsstyrelserna betonar att det är av yttersta vikt, trots de särskilda förhållandena som råder, att rättssäkerheten för huvudmannen upprätthålls och lagar och förordningar ska fortfarande följas. (Källa Länsstyrelserna)


 Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser

”Polismyndighetens arbete med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fortsätter trots många stängda gränser, det pågår också
löpande dialog med flera utländska myndigheter om hur samarbetet ska bedrivas framåt.” (Polisen 2020-04-21)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/april/polisen-genomfor- verkstalligheter-trots-stangda-granser/


Fler offer för människohandel identifieras

Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand
och Colombia har också identifierats.” (Källa Jämställdsmyndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/fler-offer-for- manniskohandel-identifieras


 Elever ges nu bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. (Regeringskansliet 2020-04-03) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre- forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/


Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

”För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.” (Regeringskansliet 2020-04-24 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att- utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/

 


 

Nyhetsbrev nr 4. April 2020


Dialog med afghanska myndigheter gällande verkställighets ärenden

Med anledning av Coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige. (Polisen 2020-03-20)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/dialog-med-afghanska-myndigheter-gallande-verkstallighetsarenden/?fbclid=IwAR3Gl_Xmw_o3YWqlNmw8dI8d8crdMuCdxKgIGvoRXezIPzWWC3fny3oArVMottagandet av ensamkommande i Norge
2019 sökte totalt 135 ensamkommande barn/unga asyl i Norge. (i Sverige 913). De två första månaderna  2020 låg talet på totalt 28, (i Sverige159). 
I Norge får ensamkommande först sin asylansökan registrerad hos polisen. När en asylsökande uppger att sig vara minderårig tillkallar polisen en god man och den gode mannen är med under hela registreringen. (Therese Einarsson,god man och styrelseledamot i norska Vergeforeningen)
https://www.godmanakuten.se/index.php/god-man-och-sfv/454-mottagandet-av-ensamkommande-barn-i-norge


 Ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar
"SKR har tagit fram en vägledning om vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och som saknar vårdnadshavare. SKR bedömer att ställföreträdarskapet ska regleras som för andra barn bosatta i Sverige, och att socialnämnden ska ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalken." (SKR 2020-03-12)
Ny vägledning om ställföreträdare


Coronaviruset och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.
Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga.
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


RGMV uppmanar Migrationsverket att skicka LMA kort till gode män
Enligt uppgift tillämpar Migrationsverket kontor i landet olika bestämmelser  för utlämning av barn/ungas LMA kort i de fall de behöver förlängas eller ersättas. 
På vissa av Migrationsverkets kontor måste LMA korten hämtas personligen av en god man i andra fall skickas kortet med post. Under rådande omständigheter bör utskick med post tillämpas generellt för att undvika smittspridning. 


Svenska medborgares autonomi reduceras i en accelererande takt
”I en demokrati är det är angeläget att beslutsfattare på ett godtagbart sätt kan motivera inskränkningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Är inskränkningarna proportionerliga givet de resultat som förväntas uppnås? Vilka andra risker kan uppstå genom inskränkningarna?” (Dagens Juridik 2020-03-24. Debatt – av Axel Berglund,  jurist och statsvetare
https://www.dagensjuridik.se/debatt/medborgerliga-fri-och-rattigheter-maste-forsvaras-under-coronakrisen/


Migrationsverkets Infor­ma­tion med anled­ning av Coro­na­vi­ruset
"Coronavirusets spridning är en unik situation vars konsekvenser för den enskilde är mycket svåra att överblicka. Det gäller självklart också alla våra sökande. De svar vi har idag utgår ifrån det läge som råder just nu, men i takt med att fler åtgärder från länder i omvärlden och Sverige sätts in får det konsekvenser för alla." (Källa Migrationsverket)Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande
De närmsta veckorna kommer runt 400 ungdomar med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier. 
Att Migrationsverket genomför kontroller är bra men tidpunkten är sällsynt illa vald med tanke på de extraordinära förhållanden som Coronaviruset inneburit i olika avseenden bl.a för ungdomarnas studier.
Migrationsverket bör liksom andra myndigheter ta hänsyn till rådande omständigheter och verkets insatser inriktas på  att stödja åtgärder som kan vara till hjälp och underlätta studierna för berörda ungdomar. 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-23-Migrationsverket-kontrollerar-aktivt-deltagande.htmlEtt fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse
Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensiv övervakning med elektronisk kontroll.
(2020-03-24Karin Påle-Bartes på Södertörns Tingsrätt)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ett-fangelsestraff-behover-inte-alltid-avtjanas-i-fangelse/


Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpnings grund för brott med hedersmotiv och ett nytt verktyg, ett utreseförbud. (Källa Justitiedepartementet 2020-02-24)
https://www.regeringen.se/495873/contentassets/e3a7d739e2b444e6a24a05a2db80066a/prop-201920-131.pdf-


 Elva forskare om förändringsbehov i statsförvaltningen
Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten. I antologin "Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet" analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken. De visar på komplexiteten i de statliga verksamheterna och lyfter fram andra vägar att organisera och styra verksamheterna. (Statskontoret 2020-03-05)
http://www.statskontoret.se/nyheter/elva-forskare-om-forandringsbehov-i-statsforvaltningen/


Vill knäcka gåtan om det mänskliga beteendet
Sara Öster blev tidigt nyfiken på det mänskliga beteendet och hur vårt psyke speglas i våra handlingar. Idag arbetar hon som ST-läkare i rättspsykiatri med rättspsykiatriska utredningar som svarar på om en gärningsperson har en allvarlig psykisk störning. 
(Rättsmedicinalverket 2020-03-1
https://www.rmv.se/aktuellt/sara-vill-knacka-gatan-om-det-manskliga-beteendet/


Återvändandeverksamheten: svag styrning, inbyggda målkonflikter och bristande samordning
Riksrevisionen har granskat statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet – frivilligt eller med tvång. Granskningen visar att det inte fungerar effektivt. Regeringen bör därför se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan olika myndigheter. (Riksrevisionen 2020-03-19)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-03-19-atervandandeverksamheten-svag-styrning-inbyggda-malkonflikter-och-bristande-samordning.html?fbclid=IwAR0h8Yl1Kt3KlBZOSwKQM7X7ve6qmJlaxwha0EFFKRTr6pTgk6W9UU_Fa0g

Statistik

Artiklar visade
1807597
Back to Top