Aktuellt mars 2021

 

Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan upphör

25 mars 2021
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april.
Läs mer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/ingen-forlangning-av-rekommendation-om-fjarr--och-distansundervisning-pa-gymnasiet/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=mars+2021+

 

Gränsregioner efterlyser bättre stöd vid migrantmottagning

25 mars 2021
”I ett uttalande från EU:s regionkommitté om EU:s kommande nya asyl- och migrationspolitik kräver EU-ländernas regionerna mer ekonomiskt stöd och en solidarietsmekansim för som minskar gränsregionernas ansvar för att inkvartera migranter som spontant tar sig över EU:s yttre gränser.”  (Europaportalen)
https://www.europaportalen.se/2021/03/frivilliga-atgarder-ska-minska-barnfattigdom-i-eu

Frivilliga åtgärder ska minska barnfattigdom i EU

25 mars 2021 
”EU-kommissionen vill att medlemsländerna än mer ska hjälpa sina fattiga och behövande barn till en bättre tillvaro. I Sverige är andelen barn som riskerar fattigdom eller social utestängning något över EU-genomsnittet.” (Europaportalen)
https://www.europaportalen.se/2021/03/frivilliga-atgarder-ska-minska-barnfattigdom-i-eu

 

 

Flicka tvingades gifta sig för familjens heder – föräldrarna döms

19 mars 2021
En flickas föräldrar döms för äktenskapstvång för att genom våld, dödshot och utnyttjande av flickans utsatta situation, ha tvingat henne att gifta sig med en pojke – enligt afghansk tradition. Enligt båda underinstanser är det försvårande att gärningarna begåtts i en hedersrelaterad kontext och att giftermålet syftat till att återupprätta familjens heder. (Dagens Juridik) GENREBILD Foto: Fotograferna Holmberg / TT /
https://www.dagensjuridik.se/aktuella-rattsfall/flicka-tvingades-gifta-sig-for-familjens-heder-foraldrarna-doms/

 

Förslag om tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19 - Tolv i stället för sex månader 

18 mars 2021
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att från den 20 juli 2021 ska unga från andra länder som har fullföljt sin utbildning få tolv i stället för sex månader på sig att etablera sig på arbetsmarknaden det vill säga få en anställning som uppfyller Migrationsverkets strama krav. Förslaget är en politisk kompromiss som inte hjälper flertalet av de 5600 unga som berörs då arbetslösheten kommer att vara hög även under de kommande två åren och kanske längre än så. Bättre hade varit att låta dem, som svenska unga, omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder till dess att samhället i alla avseenden normaliserats  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/forslag-om-tillfalliga-lattnader-i-gymnasieregelverket-till-foljd-av-spridningen-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/03/kompletterande-regler-for-uppehallstillstand-vid-gymnasiestudier/

 

Riksdags beslut 17 mars 2021

-Regeringen bör prioritera frågor om barnens bästa vid familjehems placeringar samt inrättandet av ett frivilligt testamentsregister 

-2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 

-Uppmaning till självmord blir straffbart 

-Nej till motioner om ekonomisk familjepolitik (Riksdagen)
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---beslut-i-korthet/2021/mar/17/riksdagsbeslut-17-mars/

 

Regeringen bör presentera åtgärder mot brister vid Sis särskilda ungdomshem

18 mars 2021
Bristerna i vården av unga på Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem har påtalats upprepade gånger från olika håll. Nu vill socialutskottet att regeringen ska komma med en bedömning av vilka åtgärder som krävs för en säker och högkvalitativ verksamhet på ungdomshemmen. Utskottet föreslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med en skrivelse om detta. (Riksdagens Socialutskottet)
https://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---aktuellt/2021/mar/18/regeringen-bor-presentera-atgarder-mot-brister-vid-sis-sarskilda-ungdomshem-aktuellt-18-mars/

 

Migrationsverket föreslår att åtta länder ska betraktas som säkra ursprungsländer för asylsökande


2 mars 2021
Riksdagen har bestämt att Sverige ska  införa regler om säkra ursprungsländer. De länder som Migrationsverket bedömt kunna omfattas av listan över säkra länder är: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien, Serbien och USA.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-03-02-Lista-over-sakra-ursprungslander-skickas-pa-remiss.html

 

Mål C-441/19 i EU-domstolen


16 mars 2021
”Måste EU:s medlemsstater försäkra sig om ordnat mottagande för att kunna besluta att utvisa ensamkommande barn? Det är frågan som står i centrum för en dom i mål C-441/19 i EU-domstolen.”  ( Asylrättscentrum )
https://sweref.org/eu-staters-ansvar-for-att-sakerstalla-ordnat-mottagande/

 

Distansundervisning leder till ohälsa bland elever


11 mars 2021
Myndigheten för delaktighet har undersökt hur elever med funktionsnedsättning upplever distansundervisningen och resultatet visar att det har varit tufft.
https://www.mfd.se/nyhetsarkiv/distansundervisning-leder-till-ohalsa-bland-elever/

 

Skolinspektionens årsrapport 2020


16 mars 2021
I Skolinspektionens årsrapport är fokus främst på våra iakttagelser av huvudmäns och skolors arbete under pandemin. Vi kan se att det gjorts många och omfattande insatser. Men att det fortfarande finns anledning till oro gällande vissa elevgrupper.
https://www.skolinspektionen.se/om-oss/press/pm/skolinspektionens-arsrapport-2020/

 

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet


16 mars
Unga utrikes födda kvinnor har svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga. Det var en analys av hinder och möjligheter MUCF gjort.
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/unga_utrikes_fodda_tjejers_etablering_tillganglighetsanpassad.pdf

 

Trygghet och stabilitet för placerade barn


10 mars 2021
Lagförslag syftar till att stärka principen om barnets bästa och till att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placeradebarn. Förslagen omfattar fyra områden(Socialdepartementet)
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/03/regeringen-vill-starka-principen-om-barnets-basta-for-placerade-barn/

 

Våldsdåden i Vetlanda


7 mars 2021
Sedan 2010 har drygt 63 000 ensamkommande barn/unga sökt asyl Sverige. Flertalet från Afghanistan men många också från Marocko, Somalia och Syrien. Utifrån mångårig erfarenhet som god man för många av dem  är min uppfattning att majoriteten av dem är skötsamma och att dom liksom andra sansade bedömare tar avstånd  från våldsdåden i Vetlanda.

 

 

pastedGraphic.png

Domarbloggen


5 mars 2021 
Hemliga tvångsmedel under förundersökningen och särskilt om det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning (Södertörns tingsrätt)                              
https://www.domarbloggen.se/hemliga-tvangsmedel-under-forundersokningen-och-sarskilt-om-det-nya-tvangsmedlet-hemlig-dataavlasning/

 

Glädjande och bra 


1 mars 2021 
Advokatsamfundet har i ett remissvar till Justitiedepartementet i huvudsak uttalat sig positiv till lagändringar som föreslås och ger ungdomar och unga vuxna med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier en rimlig chans att klara Migrationsverkets strama krav och Sverige  möjlig heten att uppträda anständigt.

 

Förutsättningar för Migrationsöverdomstolen att kunna meddela prövningstillstånd samt beviljade prövningstillstånd

Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas.
https://www.domstol.se/migrationsoverdomstolen/provningstillstand/

 

 

pastedGraphic.png

 

Omid utbildad elektriker sånär  som på praktiken jobbar nu på Willys


6 mars 2021
Coronapandemin har inneburit en rekord hög ungdomsarbetslöshet som innebär, att bara ett mycket begränsat antal av de 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier som under pandemin söker jobb inte får någon varaktig anställning och inte heller kan slutföra sin utbildning på grund av bristen på praktikplatser. 
Men trots en till synes hopplös situation kämpar många av dem vidare uppmuntrade och ledsagade av deras tidigare gode män, lärare och organisationer. I Omids fall var det en gymnasielärare i Simrishamn som stöttade honom och som föreslog, att han kunde köra runt med sitt CV till till olika arbetsgivare i kommunen. Det gjorde han och efter att ha varit runt hos ett flertal olika företag fick han till slut en provanställning på Willys i Simrishamn som ganska snart övergick till en tillsvidare anställning.  
-Jag anställde honom därför att han under provanställningen uppfyllde de krav som jag ställer på våra anställda, berättade chefen för Willys i Simrishamn. 
Omid har nu med hjälp av chefen ansökt om en förlängning av d et tillfälliga uppehållstillstånd. Nu ligger hans ansökan på Migrationsverket i väntan på beslut och återigen har hoppet tänds för honom och kanske kan den oro och ovisshet om framtiden som funnits sedan han kom till Sverige för fem år sedan få ett slut och ersättas av framtidstro och glädje. (J Samuelsson)

 

pastedGraphic_1.png

Elever får inte de kunskaper eller färdigheter de normalt skulle ha fått


5 mars 2021
På grund av coronapandemin bedömer många huvudmän att det finns en risk för att elever på högstadiet inte får de praktiska kunskaper eller färdigheter de normalt skulle ha fått under vårterminen, det visar en undersökning Skolverket genomfört.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2021-03-04-viss-planerad-undervisning-har-inte-kunnat-genomforas?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev

 

 

pastedGraphic_2.png

Migrationsverkets remissvar


26 februari 2021
"De föreslagna regeländringarna för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier riskerar att göra den redan komplexa lagstiftningen mer svåröverskådlig. Därför efterfrågar Migrationsverket ytterligare förtydliganden i sitt svar på lagrådsremissen ”kompletterande regler för uppehålls tillstånd vid gymnasiestudier”
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-02-26-Migrationsverkets-remissvar-pa-lagradsremissen-Kompletterande-regler-for-uppehallstillstand-vid-gymnasiestudier.html

 

Advokatsamfundet ställer sig i huvudsak positivt till förslagen


26 februari 2021
"De lagändringar som föreslås i utkastet till lagrådsremiss avser att underlätta för de ungdomar och unga vuxna som fått möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiala studier i enlighet med lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (gymnasieregelverket), men som nu blivit påverkade av det skärpta arbetsmarknadsläge som uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.  Advokatsamfundet ställer sig i huvudsak positivt till förslagen i utkastet. Samfundet ser dock skäl att lämna vissa synpunkter." (Advokatsamfundet)
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/kompletterande_regler_for_uppehallstillstand_vid_gymnasiestudier.pdf

Skriv ut