Ensamkommande 18-åringar ska kunna bo kvar i kommunen
Regeringen har tidigare beslutat att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor så att kommunerna om det finns skäl för det kan låta ensamkommande ungdomar  bo kvar i kommunen och fortsätta sina studier efter det att de fyllt 18 år eller fått sin ålder uppdaterad  under asylprocessen i väntan på ett slutligt avgörande. 

Några nationella riktlinjer för hur kommunerna ska agera finns inte och därför kan socialnämnden i landets 290 kommuner  utifrån lokala tolkningar av lagar och förordningar, och möjligen också ekonomiska skäl bestämma om en ungdom ska få bo kvar eller inte. Några generella hinder för ett fortsatt boende  finns inte men socialnämnden kan anse att det finns omständigheter som gör det  olämpligt  att den som ansöker beviljas ett fortsatt boende bland annat med hänsyn till yngre barn/unga på boendet.

I alla händelser har socialnämnden ett utredningsansvar och innan en ungdom ”skrivs ut från boendet” skyldighet att utreda vårdnadsbehovet enligt vad som säg i SoL 11 kap 1§ och utifrån den utredningen bevilja avslag eller tillstyrka ungdomens ansökan och dessutom meddela motiveringen till beslutet, 4 kap 1§.

Det således den myndiga ungdomen som skriftligen ansöker om en fortsatt boende som ställs till kommunens socialnämnd. Att man blivit myndig innebär i många fall inte att man är mogen att stå på egna ben utan kan behöva hjälp av en vuxen som lämpligen kan vara den före detta gode mannen till vilken ungdomen kan utfärda en fullmakt. (se nedan)


Om kommunen låter ungdomen bo kvar
Om kommunen låter barn/unga få bo kvar och överförmyndare/nämnd beslutat om fortsatt godmanskap är allt frid och fröjd. Om godmanskapet upphört i samband med att ungdomen unga blivit  myndig finns det möjlighet, om ungdomen själv vill det, att låta henne/honom utfärda en fullmakt till den tidigare gode mannen eller annan person som då kan företräda ungdomen och följa ärendet.


Om kommunen inte låter ungdomen bo kvar
Generellt sätt finns det inga hinder för socialnämnden at bestämma att ungdomen får bo kvar för att kunna fullfölja sina studier. Om kommunen ändå inte låter ungdomen bo kvar och om godmanskapet upphört kan ungdomen alternativt den gode mannen med utfärdad fullmakt skriftligen överklaga socialnämndens beslut.  Socialnämnden är skyldiga att utreda om det finns särskilda skäl för att låta ungdomen bo kvar och skriftligen redogöra för detta.  Men man är också skyldig att bedöma lämpligheten av att en person som fått sin ålder uppdaterad ska bo kvar tillsammans med dem som är yngre. Det har som bekant förekommit  att sökanden ljugit om sin ålder och placerats på boenden för underåriga

 

Rätt att välja bostad
Ungdomar som blivit myndiga och hänvisas till Migrationsverkets anläggningsboende kan om förutsättningarna för  att studierna inte måste avbrytas naturligtvis acceptera detta. Men som myndig kan ungdomen också i stället välja ett eget boende om den möjligheten finns och i sådan fall meddela Migrationsverket. Det är möjligt att hos Socialtjänsten ansöka om bidrag för levnadskostnader vilket, även om socialtjänsten har ett ansvar för personer bosatta i kommunen, inte med någon självklarhet kommer att bevilja med hänvisning bland annat till Migrationsverkets ansvar att att det finns ett anvisat boende.

 

 

En nytt godmanskap efter 18 år, fullmakt och kontaktperson
Om de speciella skäl som anges i  anges i Föräldrabalken kap11:4§ 
föreligger kan ensamkommande ungdomar även efter att de har fyllt arton år då uppdraget som god man upphör, ansöka om en god man och Tingsrätten kan då besluta att en sådan förordnas. "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.
Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. Lag (1994:1433).

I ansökan, som kan göras av ungdomen själv eller en vuxen, ska skälen  till varför han/hon anser sig behöva en god man även efter att ha fyllt arton år redovisas och styrkas av intyg från läkare, socialsekreterare och i förekommande fall av den gode man som entledigats då ungdomen blivit myndig. Ansökan ställs till tingsrätten men kan också skickas till överförmyndaren som vidarebefordrar ansökan till Tingsrätten,.

Blanketter finns hos överförmyndaren och hos tingsrätten.

Fullmakt
En annan möjlighet för att kunna hjälpa ungdomar som har sådana behov är, att genom en fullmakt som ungdomen utfärdar efter myndighetsdagen, bli ombud med rätt att företräda ungdomen i de olika avseenden som framgår av fullmakten, till exempel i förhållande till Migrationsverket och socialtjänsten. 

 

Exempel

 

Fullmakt

Härmed ger jag (ungdomens namn och ID/samordningsnummer)  fullmakt till ( namn personnummer) att företräda mig i var de än vara månde.

 

Datum och ort

 

Bevittnat av två personer med namn och personnummer.

 

Kontaktpeson
Ett tredje alternativ är, att om Socialförvaltningen anser det befogat kan du också fortsätta som kontaktperson men det innebär att du blir helt utan befogenheter. 

 

En kombination av  fullmakt och att vara kontaktperson kanske är det allra bästa. om det är möjligt. 

Statistik

Artiklar visade
2057060
Back to Top