Bidrag för glasögon och linser

Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning.  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

Ansökan för glasögon eller linser som inhandlats tidigast 1 mars 2016 kan görs av vårdnadshavare eller ungdomar som är över  18 år.
För barn/unga i åldern 8-19 år är bidraget 800 kronor per kalenderår men kan därutöver betalas ut om det sker en synförändring som föranleder ett nytt recept/ordination på nya glasögon eller linser. Bidrag ges inte för reservglasögon inte heller om glasögon eller linserna tappats bort eller blivit trasiga.
(För barn upp till åtta år bestämmer varje landsting och region själv bidragets storlek och sjukhuset eller vårdcentralen sköter administrationen med bidrag. För dem som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd gäller ett särskilt tillvägagångssätt. Se landstingens hemsidor.)

 


 

Gör så här, information för gode män/vårdnadshavare

1) Informera dig om vad som gäller i ditt landsting
Något enhetligt system när det gäller ansökan om bidrag, val av optiker, ersättning för synundersökning samt hur glasögon och linser ska betalas finns inte för närvarande. Landets landsting och regioner har i många fall olika system och därför är det viktigt att du informerar dig om vad som gäller i ditt landsting. 
Information finns på Vårdguidens hemsida 1177.se där du längst upp till vänster under texten 1177 Vårdguiden väljer aktuellt landsting genom att klicka på länken och sedan följer den information som ges.
Dessutom kan du kan alltid ringa för att få rådgivning och information på telefonnummer 1177.

 


 
2) Blanketter
På Vårdguidens hemsidan finns också blanketten ”Ansökan om bidrag för glasögon/kontaktlinser” som du antingen skriver ut eller ber sjukvårdsupplysningen skicka till dig.
Exempel på ansökningsblankett:

Stockholms län
http://www.1177.se/Dokument/Stockholms%20l%C3%A4n/Glas%C3%B6gonbidrag%20till%20barn/1177.se-ans%C3%B6kningsblankett-Ans%C3%B6kan%20om%20Glas%C3%B6gonbidrag-Rev2.pdf
Sörmlands län
http://www.landstingetsormland.se/PageFiles/17187/Bidragsblankett%2020140701.pdf

 


 
3) Val av optiker
Om ensamkommande barn/unga (ebu) är i åldern 8-19 år och säger sig behöva glasögon eller linser alternativt att det framgår på annat sätt ska synen kontrolleras hos en legitimerad optiker. I vissa landsting finns en lista på de optiker som ska anlitas i annat fall bestämmer du som god man/vårdnadshavare själv vilken optiker som är lämplig och till exempel kan erbjuda att synundersökning som  är gratis eller till reducerat pris om den leder till inköp av glasögon eller linser. Bidraget omfattar inte synundersökningen och och den visar att det inte finns behov av glasögon eller linser den kostnaden får då återsökas av Migrationsverket.
När du gjort ditt val beställer du tid för en synundersökning. Som god man/vårdnadshavare och av praktiska skäl följer du med till optikern och ser till att ebu har LMA kortet med sig, uppgifter om reservnummer om de inte beviljats uppehållstillstånd och personnummer om de fått PUT. Själv har du legitimation och ditt förordnande med dig samt ansökningsblanketten som du och optikern ska skriva under. 

 4) Betalning och kostnad
Än en gång, landstingen hanterar bidrag och betalning på olika sätt. I vissa fall ansvarar optikern och landstingen för den administrativa delen även för barn/unga i åldern 8-19 år, i andra inte och om beloppet för glasögon eller linser inte överstiger 800 kronor dras bidraget i vissa fall direkt hos optikern och saken är klar. Om kostnaden är mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som den faktiska kostnaden det vill säga är kostnaden till exempel 725 kr blir bidraget 725 kr. 
Men i andra landsting betalas undersökning, bågar, glas och linser i samband med besöket hos optikern. I sådana fall ser du till att optikern på blanketten angerdetaljerat vad kostnaden avser och undetecknar ansökningsblanketten. Du skriver också under ansökan och bifogar, kvitton och recept och lämnar/eller skickar den till landstinget vad avser bidraget. 

 5) 
Återsök överskjutande belopp hoss Migrationsverket
Om kostnaden är högre än 800 kr kan den överskjutande delen liksom kostnad för enbart synundersökning återsökas hos Migrationsverket på blanketten "särskilt bidrag" och du bifogar kopia på ansökan till landsting, recept och kvitton.Som nämnts ges inte bidrag för glasögon eller linser som tappats bort eller blivit trasiga. Det finns anledning att uppmana ebu att vara rädd om sina glasögon och sköta linser efter anvisningar.

 6) Vem betalar
a) I de fall betalning ska ske direkt till optikern kan det vara lämpligt att ebu som beviljats uppehållstillstånd står för kostnaden. Återbetalningen kan då sättas in på hans/eller hennes personliga konto.

b) Ebu som inte har uppehållstillstånd kan också lägga ut pengar för kostnaden men problemet är då att återbetalningen inte kan sättas in på deras ICA konto och att de saknar ett annat konto. Det innebär att återbetalningen sker till vårdnadshavarens personliga konto vilket innebär en sammanblandning av vårdnadshavarens medel med ebu pengar vilket varken är lämpligt eller tillåtet enligt vad som anges i FB, Föräldrabalken 12 kap 6§.

c) Ett tredje alternativ är att boendet lägger ut pengar och anger sitt konto för återbetalning. Det förfarandet ska i sådana fall tydligt anges på ansökningsblanketten.

d)  En god man/vårdnadshavare ska inte behöva lägga ut egna pengar för att ebu ska få den hjälp som behövs. Men inte sällan blir det ändå så då andra alternativ av olika skäl inte är möjliga, för ebu skull och för att det många gånger är enklast så.
Men återbetalningen ska då göras på ett utbetalningskort och inte sättas in på ett konto som innebär en sammanblandning av egna medel och ebu pengar. 

 

J Samuelsson, god man 2016-06-09

 


Landsting och regioner

 

Stockholms läns landsting

Länsbokstav: AB

Landstinget i Uppsala län
Länsbokstav: C

Landstinget Sörmland
Länsbokstav: D

Region Östergötland
Länsbokstav: E

Region Jönköpings län
Länsbokstav: F

Region Kronoberg
Länsbokstav: G

Landstinget i Kalmar län
Länsbokstav: H

Region Gotland
Länsbokstav: I

Landstinget Blekinge
Länsbokstav: K

Region Skåne
Länsbokstav: M

Region Halland
Länsbokstav: N

Västra Götalandsregionen
Länsbokstav: O

Landstinget i Värmland
Länsbokstav: S

Region Örebro län
Länsbokstav: T

Landstinget Västmanland
Länsbokstav: U

Landstinget Dalarna
Länsbokstav: W

Region Gävleborg
Länsbokstav: X

Landstinget Västernorrland
Länsbokstav: Y

Region Jämtland Härjedalen
Länsbokstav: Z

Västerbottens läns landsting
Länsbokstav: AC

Norrbottens läns landsting
Länsbokstav: BD

 

 

Statistik

Artiklar visade
2057071
Back to Top