FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I LINKÖPING 2016-06-09

Mål nr 2952-16

Enhet 1

KLAGANDE

Meddelad i Linköping

Ahmad Ayoubi, 010202-5517 c/o Gnesta Gruppboende Platåvägen 1 A 646 35 Gnesta

God man: Viveca Kittredge Nysäter 3 611 99 Tystberga

MOTPART

Vuxen- och omsorgsnämnden i Gnesta kommun 646 80 Gnesta

ÖVERKLAGAT BESLUT

Vuxen- och omsorgsnämnden i Gnesta kommuns beslut den 31 mars 2016

SAKEN

Bistånd enligt socialtjänstlagen i form av placering i särskilt familjehem ___________________

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

1

Dok.Id 250585

Postadress

Box 406 581 04 Linköping

Besöksadress

Brigadgatan 3

Telefon

013-25 11 00 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

Telefax

Expeditionstid

måndag – fredag 08:00-16:00

013-25 11 40

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2952-16 I LINKÖPING

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Sociala utskottet i Gnesta kommun beslutade den 31 mars 2016 att avslå Ahmad Ayoubis ansökan om omplacering till ett specifikt familjehem. Be- slutet motiverades bland annat med att Ahmad Ayoubis behov kan tillgodo- ses genom nuvarande placering på Gnesta ungdomsboende.

Ahmad Ayoubi överklagar beslutet och yrkar i första hand att han ska place- ras i ett specifikt familjehem i Björnlunda, i andra hand yrkar han placering i ett annat familjehem i närheten av den skola han går i. Till stöd för sin talan anför han bland annat följande. När han godkände vårdplanen förra somma- ren bodde det bara tre killar på ungdomsboendet och han fick information om att maximalt 15 ungdomar skulle bo där. Nu har det emellertid blivit kaos och det bor mellan 30 – 40 killar på boendet. Han har inte längre ett eget rum och personalen är ny och oerfaren. Under hösten mådde han allt sämre och han vill nu bo under mer normala förhållanden.

Viveca Kittredge har i egenskap av god man bland annat anfört följande. Ahmad Ayoubi är en intelligent femtonåring som saknar sin mamma och en känslomässig anknytning. Han har rätt till det som är bäst för honom. Det mest normala för en tonåring är att få växa upp i en familj. Efter allt Ahmad gått igenom, skulle en placering i familjehem vara det bästa för honom. Nämnden har bland annat anfört att Ahmad Ayoubi har beteendeproblema- tik men det stämmer inte. Han är utredd på BUP och de har konstaterat att det inte finns någon beteendeproblematik. Det är mycket märkligt att nämn- den använder ett så starkt uttryck utan grund. Vidare har nämnden agerat felaktigt genom att vid flera tillfällen använda Ahmad Ayoubi som tolk åt andra ungdomar. Detta skedde bland annat i en situation när en annan kille behövde åka till akuten. Ahmad Ayoubi och hon har aldrig ansökt om en plats på ett boende utan har hela tiden velat att han ska få bo i ett familjehem

2

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2952-16 I LINKÖPING

och på det viset få en så normal tillvaro som möjligt. En sådan placering skulle ge honom de bästa förutsättningarna inför framtiden.

Nämnden vidhåller sitt beslut och anför bland annat följande. Det är känt för alla att hösten 2015 var händelserik, med många nya placeringar på kort tid. Det har givetvis påverkat verksamheten på olika sätt. Gnesta ungdomsboende bedrivs i kommunal regi, i enlighet med gällande lagar och regler. I samman- hanget bör det förtydligas att det inte är tillgången till familjehem som styr bedömningen av behovet hos den unge. Socialtjänstens utredning avseende Ahmad har emellertid visat att placering i familjehem inte är den insats som bedöms kunna tillgodose hans behov på bästa sätt. Behoven kan istället bäst tillgodoses genom den struktur och de ramar som ett HVB-hem kan ge. Att Ahmad saknar sin mor, innebär inte att han saknar känslomässig anknytning. En placering i familjehem kan skapa orimliga förväntningar på att det nya fa- miljehemmet ska lösa alla problem. Det går inte att dra slutsatsen att familje- hem är det mest lämpliga alternativet för barn och ungdomar generellt utan det åligger socialtjänsten att utreda och bedöma vilka behov den unge har. När det gäller uppgiften om att Ahmad har använts som tolk, råder det oklarheter kring detta och det kan inte läggas till grund för en omplacering.

Förvaltningsrätten har den 26 maj 2016 hållit muntlig förhandling bakom stängda dörrar.

Vad parterna anfört under den muntliga förhandlingen

Ahmad Ayoubi, delvis genom god man Viveca Kittredge

Ahmad kom till Sverige som ensamkommande flykting i februari 2015. Han är ambitiös och det går bra för honom i skolan. I framtiden vill han gärna arbeta som polis. Han har fått permanent uppehållstillstånd och är angelägen om att så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket och kulturen. Det

3

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2952-16 I LINKÖPING

skulle underlätta för honom att få bo i en familj och det skulle få honom att känna sig mer som en vanlig 15-åring. Han känner till familjehemmet i Björnlunda väl. Pappan i familjen är hans tränare och han har bott i familjen under en vecka, vilket fungerade bra. Familjen har en egen son samt en 5- årig pojke placerad hos sig. Mamman i familjen är polis. Boendepersonalen på Gensta ungdomshem hjälper till med matlagning och ibland med läxor. Han upplever däremot inte att personalen uppfattar när någon är ledsen eller glad för de frågar aldrig om sådant. Han har ingen beteendeproblematik och han vill ha det som är bäst för honom. En placering i familjehem är det som skulle ge honom bästa möjliga förutsättningar för ett bra liv.

Nämnden

Nämndens utredning har fokuserat på vilka behov Ahmad har. Tydliga behov som kan motivera familjehemsplacering kan t.ex. vara att man söker mer prak- tiskt stöd från vuxna. Generellt sett anses behovet av den närhet ett familjehem kan ge viktigare ju yngre barnet eller den unge är. Personalen på Gnesta ung- domshem har i uppdrag att vara ett stöd i vardagen, att sätta gränser och att lotsa ungdomarna in i det svenska samhället. Ahmad är en resursstark kille som har förmåga att föra sin talan och ta sig fram i tillvaron och har därmed inte behov av placering i familjehem. Eftersom nämnden funnit att någon omplace- ring till familjehem inte är aktuell, har frågan om det specifika familjehemmet inte utretts. Nämnden vill dock påpeka att det är den kommun som beslutar om en placering som ska godkänna ett familjehem.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Tillämpliga bestämmelser m.m. Enligt 1 kap. 2 § andra stycket socialtjänstlagen ska vid beslut eller andra

4

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2952-16 I LINKÖPING

åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår bland annat följande. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäk- ras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Av 5 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår bland annat att socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.

Av 6 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår bland annat följande. Socialnämn- den ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Social- nämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Av 11 kap. 10 § socialtjänstlagen framgår bland annat följande. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Vid bedömningen av vilken insats som kan komma ifråga måste en sam- manvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det kan inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad (prop. 2000/01:80 s. 91).

5

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2952-16 I LINKÖPING

I samband med att bestämmelsen om barnets bästa infördes i Socialtjänstla- gen gjordes bland annat följande uttalande. Regeringen anser att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. Olika förslag till lösningar behöver analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation. Barnets bästa är inte alltid avgörande för vil- ket beslut som fattas, men skall alltid beaktas, utredas och redovisas. (s. 98f)

Förvaltningsrättens bedömning

Ahmad Ayoubi är 15 år och har sedan ankomsten till Sverige för 15 måna- der sedan bott på ungdomsboenden. Frågan i målet är om han är i behov av en familjehemsplacering för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Vid bedömning av lämplig insats ska hänsyn tas till den enskildes önskemål. Om den erbjudna insatsen tillgodoser behovet av bistånd, har den enskilde dock inte någon ovillkorlig rätt att få insatsen utformad på ett visst sätt.

Av utredningen i målet framgår att Ahmad Ayoubi är en resursstark person med goda studieresultat och med god förmåga att på olika sätt föra sin talan och ta sig fram i livet. Det finns enligt förvaltningsrättens mening inte några omständigheter som visar att Ahmad Ayoubi har något hjälpbehov som är av den art och omfattning att han bedöms vara i behov av en placering i fa- miljehem för att uppnå en skälig levnadsnivå eller för att stärka hans möj- ligheter till att leva ett självständigt liv. Vid en samlad bedömning finner förvaltningsrätten därför att Ahmad Ayoubi får anses vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom beviljad placering på Gnesta ungdomsboende.

Överklagandet ska därför avslås.

6

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2952-16 I LINKÖPING

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1D).

Ronny Idstrand Rådman

I avgörandet har även nämndemännen Lena Berglert (skiljaktig), Birgitta Larsson (skiljaktig) och Ulla Eriksson deltagit. Föredragande har varit Johanna Leijon.

Skiljaktig mening av Lena Berglert och Birgitta Larsson

Det har inte framkommit några uppgifter som visar att någon av de före- slagna insatserna skulle vara olämplig för Ahmad Ayoubi. Det framkommer inte heller att han har något särskilt behov som enbart kan tillgodoses på ett HVB-hem eller att kostnaderna för de olika alternativen medför att det ena är att föredra framför det andra. I enlighet med rättspraxis borde i ett sådant fall den enskildes önskemål i princip vara avgörande.

Vid bedömning av vård- och behandlingsinsatser för barn ska även barnets bästa beaktas. Ahmad Ayoubi har fått permanent uppehållstillstånd och både han och den gode mannen anser att han skulle ha bäst förutsättningar till ett välfungerande vuxenliv om han nu fick flytta till ett familjehem. Ahmad Ayoubi är en resursstark person och det vore synd att inte ge honom de bästa förutsättningarna för att hans resurser ska kunna fungera som en tillgång för honom och för samhället. Det måste antas vara det bästa för Ahmad Ayoubi, särskilt ur ett långsiktigt perspektiv, att bo stadigvarande i en familj istället för på ett ungdomsboende. Överklagandet bör därför bifallas.

 

 

Statistik

Artiklar visade
1628756
Back to Top