DOM 809-16

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg i Sollefteå kommun (kommunen) utgav tidigare bistånd till Rishad Uonsi i form av plats på Hero HVB Gålsjö bruk boende för ensamkommande barn. Den 17 februari 2016 beslutade kommunen att inte längre bevilja Rishad Uonsi bistånd i form av plats på boendet.

Som skäl för beslutet anförde kommunen i huvudsak följande. Utifrån inkomna uppgifter har bedömningen gjorts att Rishad Uonsi är äldre än 18 år och han kan därmed inte beviljas fortsatt boende på Hero HVB Gålsjö bruk. Bedömningen av Rishad Uonsis ålder innebär att ansvaret för honom återfaller på Migrationsverket. Hans behov ska därför tillgodoses enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

Rishad Uonsi överklagar beslutet och anför följande. Han bestrider att han är äldre än 18 år och vill också bevisa det genom tandläkarutlåtande och medicinsk bedömning. Han har även en tazkira (afghansk ID-handling) som kan bekräfta hans faktiska ålder. Han vill flyttas tillbaka till Gålsjö. Han bifogar kopia på tazkira.

Kommunen vidhåller beslutet och anför följande med anledning av den bifogade handlingen. Kommunen har inte kompetensen att bedöma om dokumentet uppfyller kraven hos den myndighet som ansvarar för fastställande av identitet hos asylsökande för att personen ska anses ha klarlagt sin identitet på ett godtagbart sätt. Av dokumentet framgår inte datum och månad när Rishad Uonsi är född. Det är Migrationsverkets uppgift att fastställa dessa uppgifter för asylsökande. Om det inkomna dokumentet bedöms uppfylla de krav som gäller innebär det att Rashid Uonsi åter kan anvisas till Sollefteå kommun som ensamkommande barn. Han kommer då att få plats vid ett av Sollefteå kommuns boenden för ensamkommande barn.


SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Bestämmelser

Av 3 § LMA framgår att när Migrationsverket har anvisat ett ensamkom- mande barn en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § SoL.

Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn får inte överklagas (22 § LMA).

Av 2 a kap. 1 § SoL framgår att den kommun där den enskilde vistas ansva- rar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL, om inte annat följer av 3-5 §§.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörj- ningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § SoL).

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn finns i 6 kap. SoL.

Utredningen i målet

Av kommunens utredning i målet framgår bland annat följande. I ett brev till socialtjänsten uppgav föreståndaren för Hero HVB Gålsjö bruk, Sofie Eriksson, bland annat att personal på boendet reagerat på att Rishad Uonsi har ett moget utseende och ett beteende som skiljer sig från de andra ungdomarna på boendet. Misstankarna stärktes när en annan ungdom på boendet berättade för personal att Rishad Uonsi själv uttryckt att hans egentliga ålder var 22 år. Även godemangruppen och andra aktörer utanför boendet har uttryckt att Rishad Uonsi känns mer som en man än en ungdom. Migrationsverket har ordnat med boendeplats för Rishad Uonsi.

I den kopia på tazkira som Rishad Uonsi kommit in med står att Rishad Uonsi var 13 år gammal år 2011.

Förvaltningsrättens bedömning

Av bestämmelserna i LMA framgår att det är Migrationsverket som ska anvisa en kommun att ordna boende för ett ensamkommande barn under 18 år. Det får därmed också anses åligga Migrationsverket att göra en relevant och rättsäker åldersbedömning inför beslut om anvisning. Migrationsverkets anvisningsbeslut får inte överklagas.

I det nu aktuella målet har Sollefteå kommun anvisats att ordna boende för Rishad Uonsi. Kommunen är mot denna bakgrund bunden av Migrations- verkets beslut om registrering av Rishad Uonsis ålder och saknar egentlig möjlighet att överföra ansvaret för honom på Migrationsverket.

Kommunens utredning visar inte att Migrationsverket ändrat registreringen av Rishad Uonsis ålder eller omprövat sitt anvisningsbeslut. Det framgår inte heller om han, utifrån registrerad ålder, numera skulle uppnått en ålder äldre än 18 år vilket i sig skulle kunna utgöra grund för beslut om avbry- tande av insatsen.

Kommunen har därmed inte haft grund för sitt beslut att avbryta Rishad Uonsis insats i form av boende vid Hero HVB Gålsjö bruk. Vad kommunen har anfört förändrar inte förvaltningsrättens bedömning. Kommunens beslut ska därför upphävas.
___________________

 

Robert Dalman

rådman

I avgörandet har även nämndemännen Yngve Tyni, Sonia Seidevall och Roland Strömqvist deltagit. Målet har föredragits av förvaltningsrättsnotarien Anton Larsson. 

Statistik

Artiklar visade
1771689
Back to Top