DOM 278-16 I HÄRNÖSAND

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg i Sollefteå kommun (kommunen) utgav tidigare bistånd till Hossein Hosseini i form av boende på HVB-hemmet Aurora för ensamkommande barn (Aurora). Den 21 decem- ber 2015 beslutade kommunen att inte längre bevilja Hossein Hosseini bi- stånd i form av plats på boendet.

Som skäl för beslutet anförde kommunen i huvudsak följande. Utifrån in- komna uppgifter samt socialtjänstens egna iakttagelser har bedömningen gjorts att Hossein Hosseini är äldre än 18 år och han kan därför inte beviljas fortsatt boende på Aurora. Bedömningen som gjorts av Hossein Hosseinis ålder gör att ansvaret för honom återfaller på Migrationsverket. Hans behov av boende ska därför tillgodoses enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

Hossein Hosseini överklagar beslutet och anför i huvudsak följande. Det finns ingen anledning att tro att han är över 18 år. Han är 17 år. Anledningen till att han ser äldre ut är för att han började jobba när han var sju år och det har slitit på honom.

Kommunen vidhåller beslutet och anför i huvudsak följande. Frågan i målet är om det är stat eller kommun som ska anses ansvara för en person som uppger sig vara ett ensamkommande barn. Kommunen har enligt 11 kap. 1 § SoL en skyldighet att utreda det som kommer till kommunens kännedom. I det ligger en skyldighet att utreda och rätta till uppenbara felaktigheter. Det får således anses åligga kommunen att inte lägga annan myndighets beslut till grund för en bedömning i de fall det föregående beslutet framstår som uppenbart felaktigt. Med hänsyn till utredningsskyldigheten kan Migrat- ionsverkets preliminära åldersbedömning av Hossein Hosseini inte styra det ansvar kommunen har.

Migrationsverkets ställningstagande avseende ålder får, fram till att beslut i asylärendet fattas, förstås endast som en utgångspunkt för att påverka inrikt- ningen av den interna handläggningen. Migrationsverket har i rättsutredning den 21 mars 2016, diarienummer 1.3.4-2016-45137, angett att ”[d]en möj- lighet som står till buds för kommuner som vill göra en annan åldersbedöm- ning än Migrationsverket är att begära omprövning hos Migrationsverket eller att på annat sätt få verket att inse att omprövning bör ske.” Kommu- nens möjlighet att överföra ansvaret för boende och omsorg till verket förut- sätter således inte att verket omprövar sitt anvisningsbeslut. Kommunen har genom sitt agerande beträffande Hossein Hosseini på annat sätt fått verket att inse att omprövning bör ske. Migrationsverket har i enlighet med detta flyttat Hossein Hosseini till ett asylboende för vuxna och har därefter skrivit upp hans ålder. Verket får därmed anses ha omprövat sitt anvisningsbeslut genom konkludent handlande.

 


 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Aktuella bestämmelser m.m

Av 3 § LMA framgår att Migrationsverket för ensamkommande barn ska anvisa en kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket har anvi- sat ett ensamkommande barn en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § SoL.

Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn får inte överklagas (22 § LMA).

Av 2 a kap. 1 § SoL framgår att den kommun där den enskilde vistas ansva- rar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL, om inte annat följer av 3-5 §§.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § SoL).

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn finns i 6 kap. SoL.

Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på något annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Enligt lagens förarbeten åligger det socialnämnden där ett ensamkommande barn vistas att utreda detta barns behov och att besluta om ett lämpligt boende för barnet (prop. 2005/06:46 s. 20 och 49 och prop. 2012/13:162 s. 15 och 19).

När en person ansöker om uppehållstillstånd registreras dennes ålder av Mi- grationsverket. Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angå- ende registrering av identitetsuppgifter (RCI 03/2013) utgår registreringen från uppgifter i den sökandes pass eller andra handlingar. I avsaknad av såd- ana handlingar får den sökandes egna uppgifter läggas till grund för registre- ringen. Om Migrationsverket vid registreringen finner att den sökande är under 18 år och ensamkommande ska verket anvisa en kommun som ska ordna boende för den sökande.

I Migrationsverkets rättsliga kommentar angående bedömning av ålder i asylärenden (SR 35/2015) anges bl.a. följande. Migrationsverkets beslut om ändring av registrerad födelsetid binder inte andra myndigheter. Det verket har att bedöma påverkar enbart möjligheten att vidta vissa handläggningsåt- gärder. Det står andra aktörer fritt att inom ramen för sin verksamhet, oav- sett verkets bedömning, själva ta ställning till sökandes uppgivna ålder. Det betyder att det till exempel står kommunen fritt att placera en person i sär- skilt boende för barn även om Migrationsverket ändrar registreringen till över 18 år.


 

Utredningen i målet

Av kommunens utredning i målet framgår bland annat följande. Det har inkommit misstankar från personal på Aurora att Hossein Hosseini är äldre än 18 år. Personalen anser att hans utseende talar för att han är äldre än vad som angetts på hans anvisningspapper. Han ska även ha berättat för personal att han i sitt tidigare hemland bedrivit ett mindre jordbruk med flera an- ställda. Hans gode man är ganska säker på att han är över 18 år. Hon baserar detta på hans utseende och beteende. Även socialtjänstens handläggare har uppfattningen att han är äldre än 18 år då han ser vuxen ut och frågar och resonerar på ett vuxet sätt.

Förvaltningsrätten har inhämtat yttrande från Migrationsverket som i hu- vudsak anför följande. Den 6 november 2015 registrerades Hossein Hosse- inis asylansökan med det födelsedatum som han uppgivit, dvs. den 24 okto- ber 1998. Den 11 november 2015 anvisade Migrationsverket Sollefteå kommun att ansvara för boende och omsorg om Hossein Hosseini. Efter att kommunen beslutat att inte bevilja honom bistånd enligt socialtjänstlagen har Hossein Hosseini erbjudits plats på Migrationsverkets anläggningsbo- ende. Migrationsverket har dock inte ändrat registrerad födelsetid och inte heller omprövat anvisningsbeslutet. (Delar av Migrationsverkets yttrande framgår av bilaga 1).

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om kommunen har haft fog för sitt beslut att inte bevilja Hossein Hosseini bistånd såsom mottagande kommun för ett av Migrations- verket anvisat ensamkommande barn.

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att det är kommunerna som har ansvaret för att ordna boende för ensamkommande barn under 18 år. För vuxna asylsökande ansvarar i stället Migrationsverket. Åldersbedömningen är därför avgörande för frågan om det är kommunen eller Migrationsverket som ska bereda den asylsökande boende. För att kunna anvisa en person såsom ensamkommande barn måste således en åldersbestämning göras. Av bestämmelserna i LMA framgår att det är Migrationsverket som ska anvisa ensamkommande barn. Det får därmed också anses åligga Migrationsverket att göra en relevant och rättssäker åldersbestämning inför beslut om anvis- ning.

I det nu aktuella målet har Sollefteå kommun anvisats att ordna boende för Hossein Hosseini. Migrationsverkets anvisningsbeslut kan inte överklagas. Av detta kan inte följa annat än att en kommun inte självmant kan återföra ansvaret för den asylsökande på Migrationsverket utan att Migrationsverket först omprövar sitt anvisningsbeslut. Av utredningen i målet framgår att Migrationsverket inte ändrat registreringen av Hossein Hosseinis ålder eller omprövat sitt anvisningsbeslut.

Om Migrationsverket bedömt en person vara under 18 år och anvisar denne enligt LMA så inträder i och för sig kommunens skyldigheter enligt SoL om utredning och mottagande av barn. Något utrymme för en egen åldersbe- stämning från kommunen i detta sammanhang finns dock inte. En sådan möjlighet skulle därtill ge möjlighet för kommunen att kringgå överklagan- deförbudet i LMA avseende själva anvisningsbeslutet. Sollefteå kommun är mot denna bakgrund bunden av Migrationsverkets beslut om registrering av ålder och saknar egentlig möjlighet att överföra ansvaret för en anvisad per- son på Migrationsverket.

Det faktum att Migrationsverket, efter att kommunen skrivit ut Hossein Hosseini, placerat honom i ett av sina boenden kan i förvaltningsrättens me- ning inte i sig ses som en omprövning av anvisningsbeslutet. Förvaltnings- rätten anser inte heller att utredningen i målet visat att Migrationsverket där- efter ändrat registreringen av Hossein Hosseinis ålder.

Kommunen har således inte haft grund för att avbryta Hossein Hosseini in- sats i form av boende vid Aurora enbart med stöd i sin egen åldersbedöm- ning. Kommunen beslut ska därför upphävas.
___________________

 

Robert Dalman

rådman

I avgörandet har även nämndemännen Yngve Tyni, Sonia Seidevall och Roland Strömqvist deltagit.

Målet har föredragits av förvaltningsrättsnotarien Anton Larsson. 

 

 

 

 

Statistik

Artiklar visade
1766607
Back to Top