Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Svensk författningssamling 2005:429

SFS nr: 2005:429

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2

Utfärdad: 2005-06-09

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

 

Innehåll:

Övergångsbestämmelser

 

Lagens tillämpningsområde

 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall

för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller

statslös.

 

Om företrädare i andra fall för underåriga utländska medborgare

finns bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och

förmynderskap.

 

När en god man skall förordnas

 

2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda

sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får

anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren

förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares

ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta

dess angelägenheter.

 

God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en

annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas

ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har

fått uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom

eller av någon annan orsak upphör att kunna utöva

förmynderskapet eller vårdnaden.

 

God man skall inte förordnas, om det är uppenbart obehövligt.

 

3 § Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av

socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren

får också självmant ta upp frågan.

 

God man skall förordnas så snart det är möjligt.

 

I ett ärende om förordnande av god man skall överförmyndaren ge

barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

 

Vem som kan utses till god man

 

4 § I fråga om vem som kan utses till god man tillämpas 11 kap. 12 och 13 §§ föräldrabalken. Vid bedömningen av om den som

utses är lämplig för uppdraget skall överförmyndaren fästa

särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig

i.

 

När godmanskapet upphör

 

5 § Ett godmanskap skall upphöra

1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till

Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden,

2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,

3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

föräldrabalken utses för barnet,

4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning

inte längre behövs.

 

Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.

 

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt

beslut.

 

6 § En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt

uppdrag. Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock

skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts.

 

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse

vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt

obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller

som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha

uppdraget skall entledigas.

 

Överförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om

att entlediga den gode mannen enligt andra stycket och kan

slutligt beslut inte ges omedelbart, får överförmyndaren

besluta att den gode mannen skall skiljas från sitt uppdrag för

tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle innebära

fara för barnet.

 

7 § Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av

en god man får göras av barnets föräldrar eller någon annan

vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe samt

av den gode mannen. Överförmyndaren får också självmant ta upp

frågan.

 

Överförmyndaren skall ge barnet tillfälle att yttra sig, om det

kan ske och det inte är obehövligt.

 

8 § Dör en god man, skall den som har boet i sin vård utan

dröjsmål anmäla förhållandet till den överförmyndare som har

tillsyn över godmanskapet.

 

9 § Innan överförmyndaren förordnar någon till god man eller

entledigar någon från ett sådant uppdrag, skall han eller hon

ges tillfälle att yttra sig. Är det fråga om beslut enligt 6 § andra stycket, skall den gode mannen ges tillfälle att yttra

sig, om det inte är fara i dröjsmål.

 

När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras

 

10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i

den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller

anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att

förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.

 

Behörig överförmyndare

 

11 § I fråga om behörig överförmyndare enligt denna lag finns

bestämmelser i 11 kap. 25 § föräldrabalken.

 

Allmänna bestämmelser, tillsyn m.m.

 

12 § I frågor om god man enligt denna lag tillämpas 11 kap. 14 § samt 12, 14, 16 och 19-21 kap. föräldrabalken.

 

 

Övergångsbestämmelser

2005:429

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Den som vid utgången av juni 2005 var förordnad som

tillfällig förmyndare eller som god man med stöd av 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden

rörande äktenskap och förmynderskap för ett barn som omfattas

av denna lag skall anses som god man enligt denna lag.

Statistik

Artiklar visade
1802638
Back to Top