6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

 

Inledande bestämmelser

 

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

 

2 § Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en

av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller

två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn

består till dess att barnet fyller 18 år.

 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets

personliga förhållanden och ska se till att barnets behov

enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar

även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn

till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt

ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och

utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för

någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet

står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder

vidtas.

 

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska

förhållanden finns bestämmelser i 9-15 kap. Lag (2014:377).

 

2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om

vårdnad, boende och umgänge.

 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas

avseende särskilt vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts

för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls

kvar eller annars far illa, och

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda

föräldrarna.

 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets

ålder och mognad. Lag (2006:458).

 

2 b § Har upphävts genom lag (2006:458).

 


 

Vårdnadshavare

 

3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om

dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår

föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den

tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har

anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade

vårdnadshavare.

 

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet

även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma

vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter

domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad,

skall rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam. Lag (1994:1433).

 

4 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och

vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, ska rätten på talan

av dem båda besluta i enlighet med deras begäran, om det inte

är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets

bästa.

 

Om barnet är folkbokfört här i landet, kan föräldrarna få

gemensam vårdnad också genom registrering hos Skatteverket

efter anmälan av dem båda

1. till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en

faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap

enligt 1 kap. 9 §, eller

2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om

vårdnaden inte har meddelats tidigare. Lag (2012:319).

 

5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av

dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten

besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro

vårdnaden åt en av föräldrarna.

 

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller

anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende

särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som

rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om

båda föräldrarna motsätter sig det.

 

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på

talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om

äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden

om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att

gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Lag (2006:458).

 

6 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av

dem, får de avtala att vårdnaden skall vara gemensam eller att

en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om

det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

 

Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall

socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart att

avtalet är oförenligt med barnets bästa. Lag (2006:458).

 

6 a § Har upphävts genom lag (1998:319).

 

7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör

sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt

brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående

fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta

om ändring i vårdnaden.

 

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som

sägs i första stycket en av dem, skall rätten anförtro

vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Brister också den

föräldern i omsorgen om barnet på det sätt som sägs i första

stycket, skall rätten flytta över vårdnaden till en eller två

särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i

fall som avses i första stycket flytta över vårdnaden till den

andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två

särskilt förordnade vårdnadshavare.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på

talan av socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om

äktenskapsskillnad mellan föräldrarna eller i andra mål enligt 5 §. Lag (1998:319).

 

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat

enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är

bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att

vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot

barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa

att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om

barnet.

 

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket

prövas på talan av socialnämnden. Lag (2006:458).

 

8 a § Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och är en av

dem varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten

anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Om hindret

gäller båda föräldrarna, skall rätten flytta över vårdnaden

till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

Står barnet under endast en förälders vårdnad och är denne

varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten flytta

över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är

lämpligare, till en eller två särskilt förordnade

vårdnadshavare.

 

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på

talan av socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om

äktenskapsskillnad mellan föräldrarna eller i andra mål enligt 5 §. Lag (2005:430).

 

9 § Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem

dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda

föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när

förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två

särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den

föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller

på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern

eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade

vårdnadshavare. Lag (1994:1433).

 

10 § Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt

förordnade vårdnadshavare och vill någon av barnets föräldrar

eller båda få vårdnaden överflyttad till sig, får rätten

besluta om detta. Rätten får inte flytta över vårdnaden till

föräldrarna gemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det.

 

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket

prövas på talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på

talan av socialnämnden. Lag (2006:458).

 

10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon

som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god

fostran. Den som är underårig får inte förordnas till

vårdnadshavare.

 

Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är

gifta med varandra eller är sambor.

 

För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om

inte särskilda skäl talar mot det.

 

Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och

föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar

till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte

är olämpligt. Lag (2005:434).

 

10 b § En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på

begäran bli entledigad från uppdraget.

 

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon

av dem vill att vårdnaden inte längre skall vara gemensam,

skall rätten på talan av en av dem eller båda anförtro

vårdnaden åt en av dem. Rätten kan också i mål om

äktenskapsskillnad mellan vårdnadshavarna utan yrkande besluta

om vårdnaden enligt vad som nu har sagts, om det är uppenbart

att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Lag (2006:458).

 

10 c § En särskilt förordnad vårdnadshavare skall entledigas, om han

eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk

eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig

som vårdnadshavare.

 

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och den ena

entledigas eller dör, skall den andra ensam ha vårdnaden. Om båda

vårdnadshavarna entledigas eller dör, skall rätten utse en eller två

andra personer att vara särskilt förordnade vårdnadshavare.

 

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas efter

ansökan av socialnämnden. Lag (1994:1433).

 

10 d § har upphävts genom lag (1998:319).

 


 

 

Vårdnadens utövande

 

11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor

som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall

därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt

större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47).

 

12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete,

men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får

självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt

samtycke avtala om annat arbete av liknande art.

 

Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar

verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller

skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får

barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens

samtycke.

 

Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att

ha rätt till det finns bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. Lag (1983:47).

 

13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad

som sägs i 11 eller 12 § gälla dem tillsammans.

 

Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller

annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande

vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den

andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av

ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa

uppenbarligen kräver det.

 

I 8 a § finns bestämmelser om ändring i vårdnaden när den ena

föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Lag (2005:430).

 

13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och

samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet,

får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den

andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till

barnets bästa och åtgärden gäller

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling

som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen eller

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade.

 

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande

till kammarrätt.

 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan

det har vunnit laga kraft. Lag (2012:779).

 

14 § Om rätten för barn och vårdnadshavare att få stöd och

hjälp hos socialnämnden finns bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämnden förmedlar kontakter med andra

rådgivande samhällsorgan. Lag (2001:456).

 


 

 

Barnets boende

 

14 a § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får

rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av

föräldrarna barnet skall bo tillsammans med.

 

Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla,

om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Lag (2006:458).

 


 

 

Umgänge

 

15 § Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det

inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och

föräldern träffar varandra eller genom att de har annan

kontakt.

 

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets

behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor

tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Särskilt

förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.

 

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av

umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt

möjligt tillgodoses.

 

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall

umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med, skall

den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan

främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Om

barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare

eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall

upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren. Lag (2006:458).

 

15 a § På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får

rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En

sådan talan får också föras av socialnämnden.

 

På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan

barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en

sådan talan skall föras skall socialnämnden särskilt beakta

barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar

och andra som står barnet särskilt nära.

 

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem,

får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet

inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är

skriftligt och socialnämnden godkänner det. Lag (2006:458).

 

15 b § Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall

den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds

av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall

ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas

ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

 

En dom eller ett avtal om kostnaderna för resor kan jämkas av

rätten för tiden efter det att talan har väckts, om ändring i

förhållandena föranleder det. Lag (1998:319).

 

15 c § När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet

inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av

det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska

medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd

ska gälla för en viss tid.

 

Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta

yttrande från socialnämnden.

 

Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en

viss person att medverka vid umgänget.

 

Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för

att stödet inte består längre än nödvändigt. Lag (2010:740).

 

 

Förfarandet i mål och ärenden om vårdnad m.m.

 

16 § Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för

föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av

Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda

föräldrarna.

 

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller

Försäkringskassan.

 

Beslut av Skatteverket får överklagas hos den förvaltningsrätt

inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för

beslutet.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:775).

 

17 § Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten

i den ort där barnet har sitt hemvist. Sådana frågor kan tas

upp även i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns någon

behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.

 

Frågor om vårdnad som avses i 4, 5, 7-8 a och 10 §§ samt 10 b § andra stycket samt frågor om boende och umgänge handläggs i den

ordning som är föreskriven för tvistemål. Frågan om fördelning

av resekostnader enligt 15 b § skall anses som en del av frågan

om umgänge. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller

en av dem och är föräldrarna överens i saken, får de väcka

talan genom gemensam ansökan.

 

Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för

domstolsärenden.

 

I mål om vårdnad och boende kan underhållsbidrag för barnet

yrkas utan stämning. Lag (2005:430).

 

17 a § Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och

umgänge.

 

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar

om ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 §, 14 a § andra

stycket eller 15 a § tredje stycket ska godkännas.

 

Vid sin prövning av föräldrarnas avtal ska socialnämnden se

till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir

tillbörligt utredda. Utan hinder av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en annan socialnämnd som har tillgång till

upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning

skyldig att lämna sådana upplysningar på begäran av den

socialnämnd som ska pröva avtalet.

 

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får inte

överklagas. Lag (2009:404).

 

17 b § Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall

ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till

1. Skatteverket,

2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala

studiestödsnämnden,

3. Försäkringskassan. Lag (2004:797).

 

18 § Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i

frågor om vårdnad, boende och umgänge.

 

I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt

socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse

anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan

föräldrarna.

 

Om rätten lämnar uppdrag enligt andra stycket, kan den förklara

att målet skall vila under en viss tid. Detsamma gäller om

samarbetssamtal redan har inletts och fortsatta samtal kan

antas vara till nytta. Om det finns särskilda skäl, kan rätten

förlänga den utsatta tiden. Lag (2001:456).

 

18 a § Rätten får uppdra åt en medlare att försöka få

föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med

barnets bästa. Rätten kan lämna medlaren närmare anvisningar om

vad han eller hon skall iaktta när uppdraget fullgörs.

 

Medlaren skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en

redogörelse för de åtgärder som har vidtagits. Tiden får inte

sättas längre än fyra veckor. Rätten får dock förlänga tiden,

om det finns förutsättningar att nå en samförståndslösning.

 

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete,

tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Rätten beslutar om

ersättningen. Ersättningen betalas av allmänna medel. Lag (2006:458).

 

19 § Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och

umgänge blir tillbörligt utredda.

 

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende

eller umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna

upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan

vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig

att lämna rätten sådana upplysningar.

 

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket,

får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ

att utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa

riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom

vilken utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, får

rätten förlänga denna tid. Rätten ska se till att utredningen

bedrivs skyndsamt.

 

Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen

försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för

rätten samt lämna förslag till beslut.

 

Utan hinder av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en

socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara

av betydelse för utredningen skyldig att lämna sådana

upplysningar på begäran av den socialnämnd som avses i tredje

stycket. Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som

socialnämnden utsett att verkställa utredningen.

 

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för

det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att

höras. Lag (2009:404).

 

20 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får

rätten, om det behövs, besluta om vårdnad, boende eller umgänge

för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller

ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräldrarna har

träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av

socialnämnden.

 

Innan ett beslut enligt första stycket meddelas skall motparten

få tillfälle att yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta

upplysningar från socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden

lämnar upplysningar skall den, om det är lämpligt, höra

föräldrarna och barnet. Har rätten meddelat ett beslut som ännu

gäller när målet eller ärendet skall avgöras, skall rätten

ompröva beslutet.

 

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt

som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som

helst ändras av rätten. Lag (2006:458).

 

21 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge kan

rätten, i samband med att den meddelar dom eller beslut i saken

och om det finns särskilda skäl, på yrkande av en part

förelägga motparten vid vite att lämna ifrån sig barnet. Har

vite förelagts i samband med beslut som avses i 20 § första

stycket, kan rätten förordna att föreläggandet skall gälla

omedelbart.

 

Beslut om föreläggande enligt första stycket får överklagas

endast i samband med överklagande av domen eller beslutet om

vårdnad, boende eller umgänge.

 

En fråga om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på

ansökan av den part som har begärt föreläggandet. Ärendet

handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2006:458).

 

22 § I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge

gäller i fråga om rättegångskostnader andra och tredje styckena

i stället för 18 kap. 1-7 §§ rättegångsbalken.

 

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. En part kan

dock förpliktas att helt eller delvis ersätta motparten dennes

rättegångskostnad, om han eller hon har förfarit på ett sådant

sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken eller om

det annars finns särskilda skäl.

 

Skall en part enligt andra stycket helt eller delvis ersätta

motpartens rättegångskostnad och har partens ställföreträdare,

ombud eller biträde förfarit på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § rättegångsbalken och därigenom vållat

kostnaden helt eller delvis, kan han eller hon förpliktas att

tillsammans med parten ersätta kostnaden. Rätten kan besluta om

detta även om någon part inte yrkar det.

 

Denna paragraf tillämpas också när målet eller ärendet

handläggs i högre rätt. Lag (1998:319).