21 kap. Om verkställighet av domar, beslut eller avtal om
vårdnad, boende eller umgänge m.m.

     Verkställighet av domar, beslut eller avtal

    

 

1 §Vid verkställighet skall barnets bästa komma i främsta
rummet. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av
barnets ålder och mognad.

  Verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende,
umgänge eller överlämnande av barn söks hos tingsrätten i den
ort där barnet har sitt hemvist. Har domen eller beslutet inte
vunnit laga kraft och är det inte särskilt medgivet att
verkställighet ändå får ske, får rätten inte vidta åtgärder
enligt 2-4 §§.

  Verkställighet av avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket
och 15 a § tredje stycket söks hos tingsrätten i den ort där
barnet har sitt hemvist. Vad som i detta kapitel föreskrivs om
verkställighet av en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft
gäller även ett sådant avtal.

  Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om
vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställighet också
sökas hos den tingsrätten.

  Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om
verkställighet upp av Stockholms tingsrätt. Lag (2006:458).

     2 §Innan rätten beslutar om verkställighet, får den uppdra åt
en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman
inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om
barnet frivilligt skall fullgöra vad som åligger honom eller
henne. Ett sådant uppdrag får även lämnas åt någon annan
lämplig person.

  Den som har fått ett uppdrag enligt första stycket skall inom
den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse för de
åtgärder som har vidtagits och vad som i övrigt har kommit
fram. Tiden får inte sättas längre än två veckor. Rätten får
dock förlänga tiden, om det finns förutsättningar för att nå en
frivillig fullgörelse. Lag (2006:458).

     3 §Beslutar rätten om verkställighet, får den även utan
yrkande förelägga vite eller besluta att barnet ska hämtas
genom Polismyndighetens försorg. Hämtning får dock beslutas
endast i de fall och under de förutsättningar som anges i
andra och tredje styckena.

  Är det fråga om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende
eller överlämnande av barn, får rätten besluta om hämtning av
barnet, om verkställighet annars inte kan ske eller om
hämtning är nödvändig för att undvika att barnet lider
allvarlig skada.

  Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge mellan
barnet och en förälder som barnet inte bor tillsammans med,
får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet
annars inte kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov
av umgänge med föräldern.

  Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på
ansökan av den part som har begärt verkställigheten. Lag (2014:603).

     4 §Beslutar rätten om verkställighet, kan den även lämna
uppdrag enligt 2 §. Har rätten beslutat att barnet ska hämtas
genom Polismyndighetens försorg, ska ett uppdrag enligt 2 § lämnas, om inte särskilda skäl talar mot det.

  Om det finns särskilda skäl, får rätten för att underlätta
att barnet överflyttas besluta att barnet tillfälligt ska tas
om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten
får besluta att omhändertagandet ska verkställas genom
Polismyndighetens försorg.

  Beslutar rätten om verkställighet av en dom eller ett beslut
om umgänge som har vunnit laga kraft, kan rätten komplettera
eller ändra vad som har bestämts om de praktiska
arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är nödvändigt
för att umgänget ska kunna ske. Lag (2014:603).

     5 §Har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja
bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom
då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Lag (2006:458).

     6 §Rätten skall vägra verkställighet, om det är uppenbart att
verkställigheten är oförenlig med barnets bästa. Lag (2006:458).

     Överflyttning av barn i andra fall

     7 §Även om en dom eller ett beslut som avses i 1 § inte finns,
kan barnets vårdnadshavare, när barnet vistas hos någon annan,
begära att rätten beslutar om åtgärd för att barnet skall
överflyttas till vårdnadshavaren.

  Rätten kan vägra att vidta den begärda åtgärden, om det av
hänsyn till barnets bästa behövs en prövning av frågan om
vårdnaden.

  En åtgärd enligt första stycket får inte beslutas, om ett
flyttningsförbud enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga gäller i fråga om barnet.

  I övrigt gäller 1-6 §§. Lag (2006:458).

     8 §Bestämmelserna i 7 § gäller också när föräldrar, adoptivföräldrar
eller särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt har vårdnaden
och en av dem utan något beaktansvärt skäl egenmäktigt fört bort
eller håller kvar barnet samt den andra begär rättelse. Lag (1994:1433).

     Gemensamma bestämmelser

     9 §Hämtning, omhändertagande och andra åtgärder som rör barnet
skall utföras på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för
barnet.

  Om barnet på grund av sjukdom inte bör flyttas eller om det
finns något annat särskilt hinder, skall åtgärden skjutas upp. Lag (2006:458).

     10 §Om det är fara för att barnet förs ur landet eller om
saken av annan anledning är brådskande, kan rätten omedelbart
besluta att barnet ska tas om hand av socialnämnden eller på
annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhändertagandet
ska verkställas genom Polismyndighetens försorg.

  Kan ett beslut enligt första stycket inte avvaktas, får
Polismyndigheten, oavsett om något ärende är anhängigt, vidta
sådana omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åtgärden ska genast anmälas till rätten, som utan dröjsmål
prövar om den ska bestå.

  Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt
första eller andra stycket som ännu gäller när ärendet ska
avgöras, ska rätten ompröva beslutet. Lag (2014:603).

     11 §Vid hämtning och omhändertagande skall någon som kan vara
till stöd för barnet närvara. Finns det en sådan kontaktperson
för barnet som avses i socialtjänstlagen (2001:453), bör han
eller hon anlitas. I brådskande fall får en åtgärd som krävs
för skydd av barnet vidtas utan att en person till stöd för
barnet är närvarande.

  Om det är möjligt skall en barnläkare, barnpsykiater eller
barnpsykolog medverka vid hämtning och omhändertagande. Lag (2006:458).

     12 §Vid avgörande av ett ärende enligt detta kapitel skall
tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om
rätten anser det tillräckligt att en domare sitter i rätten och
parterna samtycker till det eller ärendet är av enkel
beskaffenhet, kan det avgöras av en lagfaren domare.

  Vid sammanträde får barnet höras inför rätten, om särskilda
skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta
skada av att höras.

  Uteblir en part från ett sammanträde till vilket han eller hon
har kallats vid vite att inställa sig personligen, får rätten
besluta att parten skall hämtas till rätten antingen omedelbart
eller till en senare dag. Lag (2006:458).

     13 §I fråga om rättegångskostnader skall 18 kap. rättegångsbalken tillämpas. Avskrivs ärendet på grund av att
parterna har nått en samförståndslösning, får rätten besluta
att vardera parten skall bära sin kostnad.

  Kostnader för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket
andra meningen, för hämtning av en part till sammanträde och
för hämtning eller omhändertagande av barn betalas av allmänna
medel efter beslut av rätten. Rätten får efter vad som är
skäligt besluta att en part som har föranlett kostnad för
hämtning eller för omhändertagande av barn skall helt eller
delvis betala kostnaden till staten. Lag (2006:458).

     14 §Beslut som inte avser utdömande av vite, ersättning för
parts kostnader eller parts skyldighet att betala kostnader
till staten gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Lag (2006:458).

     15 §Beslut enligt detta kapitel om överflyttning av barn hindrar
inte att den fråga som har avgjorts prövas på nytt, när ändrade
förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det. Lag (1983:485).

     16 §Vid rättens handläggning av ärenden enligt detta kapitel
tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2008:646).

Statistik

Artiklar visade
1628801
Back to Top