Återvändandedirektivet gäller från den 1 maj 2012

EU:s medlemsstater har enats om gemensamma regler, det s.k. återvändandedirektivet, som ska gälla när en person har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och ska lämna landet. Sveriges riksdag har beslutat att regeländringarna med anledning av återvändandedirektivet införlivas i svensk lag och gäller från den 1 maj 2012.
Återvändandedirektivet anger vilka normer och förfaranden som ska gälla inom EU när tredjelandsmedborgare som vistas i medlemsstaterna utan uppehållstillstånd ska återvända till hemlandet. I Sverige innebär det bland annat att personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte lämnar Sverige inom angiven tid får ett återreseförbud på ett år till alla Schengenstater. En person kan även få ett återreseförbud på upp till fem år om det i samband med ett beslut om avvisning eller utvisning bedöms finnas en risk att personen håller sig undan.
Följande länder ingår i Schengensamarbetet:
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Återvändandedirektivet


Alla EU-länder har enats om gemensamma regler som ska gälla när en utlänning har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och ska lämna landet. Dessa regler kallas ”återvändandedirektivet” och planeras bli lag i Sverige den 1 maj 2012. De nya reglerna kommer att gälla alla som får ett beslut efter den 1 maj och kan därför påverka dig som ansöker om uppehållstillstånd redan nu.
De nya reglerna
De nya reglerna innebär bland annat att du som har fått avslag på din ansökan kan få ett återreseförbud till Sverige och övriga Schengenländer på upp till fem år. Det betyder att du inte får resa in i Sverige eller övriga Schengenländer under den tiden. Reglerna innebär också att du kan få en tidsfrist för att frivilligt återvända till ditt hemland. Tidsfrist betyder att du har en viss tid på dig att lämna landet. Om du inte lämnar Sverige inom tidsfristen får du ett återreseförbud på ett år.
Vem berörs av de nya reglerna?
Reglerna berör dig som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och som ska lämna Schengenområdet. Det gäller inte dig som har fått ett beslut enligt Dublinförordningen och som ska resa till en annan Dublinstat. Det gäller inte heller EU/EES-medborgare eller andra personer som har rätt till fri rörlighet inom EU.


Tidsfrist

Huvudregeln är att du som har fått ett beslut om avvisning har två veckor på dig att lämna Schengenområdet från den dag beslutet har börjat gälla. Har du fått ett beslut om utvisning är tiden fyra veckor från den dag beslutet börjat gälla. Det står i ditt beslut om du har fått avvisning eller utvisning.
Det är ditt ansvar att bevisa att du lämnade Schengenområdet innan din tidsfrist gick ut.
Innan du lämnar Sverige får du ett papper från Migrationsverket, ett så kallat utresebevis. Du ska lämna in det pappret när du passerar gränskontrollen vid utresan från Schengenområdet för att bevisa att du lämnar Schengen Om du av någon anledning inte har lämnat in utresebevis får du på annat sätt bevisa att du har lämnat Schengenområdet. Det kan du till exempel göra med biljetter eller stämplar i ditt pass. Det som bevisar att du har lämnat Schengenområdet kan du visa upp på närmaste svenska ambassad eller konsulat, eller kopiera och skicka till Migrationsverket. Om du inte kan bevisa att du har lämnat Schengenområdet ska Migrationsverket fatta beslut om återreseförbud på ett år.

Förlängd tidsfrist

Du kan få mer tid på dig att lämna landet om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara om du behöver mer tid för att skaffa ett pass eller för att dina barn ska kunna avsluta sin skolgång på ett bra sätt. Om du behöver mer tid ska du berätta det för Migrationsverket så snart som möjligt. Migrationsverket kan inte förlänga din tidsfrist om den redan har gått ut. Att det krävs särskilda skäl innebär att det endast är i undantagsfall som tidsfristen kommer att förlängas.
Ingen tidsfrist
I vissa fall får du ingen tidsfrist. Det innebär att du genast måste lämna Sverige och att du får ett återreseförbud.

Migrationsverket kan också bestämma att du ska avvisas eller utvisas omedelbart, trots att du tidigare har fått en tidsfrist. Du får då automatiskt ett återreseförbud. Det kan till exempel vara om något händer som gör att Migrationsverket tror att du inte kommer att lämna Schengenområdet.
Vilka är grunderna för ett återreseförbud?
Du får återreseförbud om du inte lämnar landet innan din tidsfrist går ut, eller om du har fått ett så kallat avvisningsbeslut med omedelbar verkställighet. Ett avslag med omedelbar verkställighet betyder att du får ett avslag på din ansökan inom tre månader och att du genast måste lämna Sverige.
Du kan också få återreseförbud om:
du anses vara ett hot mot allmän ordning
och säkerhet    
du utvisas på grund av brott    
det finns risk för att du kommer att hålla
dig undan och inte vilja lämna Sverige.

Migrationsverket kan anta att det finns risk för att du inte kommer att vilja lämna Sverige om du har:    
hållit dig undan förut
sagt att du inte tänker lämna Sverige
använt en falsk identitet eller inte hjälpt
Migrationsverket att ta reda på din
identitet   
medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller
inte berättat viktig information,
dömts för ett brott som kan ge fängelse.

Undantag från återreseförbudet


Migrationsverket kan besluta att inte ge dig ett återreseförbud med hänsyn till dina personliga förhållanden. Det kan till exempel handla om att du har barn med tillstånd i Sverige eller något annat land inom
Schengenområdet eller att du inte kan lämna landet på grund av skäl som du inte själv kan påverka.
Hur länge gäller ett återreseförbud?
Om du har fått en tidsfrist och inte har lämnat landet innan tidsfristen gått ut, får du ett återreseförbud som gäller i ett år. I övriga fall kan du få ett återreseförbud som längst i fem år.
Upphäva återreseförbud
Du som har ett återreseförbud kan inte komma tillbaka till Schengenområdet så länge ditt återreseförbud gäller. Återreseförbudet kan däremot upphävas om du i efterhand kan visa att du lämnade Schengenområdet innan din tidsfrist gick ut. Att återreseförbudet upphävs betyder att förbudet tas bort.
Om du ansöker om uppehållstillstånd på nytt, via en svensk utlandsmyndighet (en ambassad eller ett konsulat) kommer Migrationsverket att pröva din ansökan. Om du får ett tillfälligt uppehållstillstånd gäller inte ditt återreseförbud under tiden som ditt uppehållstillstånd är giltigt. Om du får ett permanent uppehållstillstånd tas ditt återreseförbud bort.

Överklaga

Du kan överklaga ett beslut om återreseförbud. Om du vill överklaga ska du skriva till Migrationsverket senast 3 veckor efter att du fått veta ditt beslut. Om du får ett återreseförbud på grund av att du inte lämnade landet innan din tidsfrist gick ut måste du överklaga beslutet senast 3 veckor från det att Migrationsverket fattade beslutet.

Statistik

Artiklar visade
1628775
Back to Top