• Hem
  • En titt tillbaka

 

 

En titt tillbaka 

 

 

Under åren har de blivit en del möten med andra gode män, personal på HVB och familjehem, socialsekreterare och politiker

Morgan Johansson har jag  träffat i olika sammanhang sådär ett tiotal gånger och getts tillfälle att framföra synpunkter om bl.a ändamålsenliga utbildningar för ensamkommande. Trevlig, glad  och kunnig men vad avser gängkriminalitet och regeringens insatser var vi en bit ifrån varandra så jag skrev:
Nej, justitieminister Morgan Johansson. Överfulla fängelser kan inte tas som intäkt för att  de åtgärder som vidtagits för att bekämpa  brottsligheten i landet är effektiv.  Tomma fängelser är däremot ett mått på effektiviteten.

 

 

Migrationsministern (2014 03 24)


Tjena, tjena sa han igenkännde när han passerade mig med två lokala politiska förmågor i släptåg var på väg att prata om, Sveriges och företagens behov av att kunna anställa internationell arbetskraft,  på sydsvenska handelskammaren i Malmö.
Jag funderade på att delta i mötet men åkte i stället till Lund för att prata med sextonåriga Muhammed från Somalia som om ett par dagar ska börja skolan. En skola som liksom flertalet andra skolor i landet  sannolikt inte ger honom en utbildning som svarar mot Sveriges och företagens behov och därför inte  anställer honom.Nej, Utbildningsministern har inte möjlighet  (2014 03 22)

 
Hej och tack för Din vänliga förfrågan till Jan Björklund om ett möte om nyinvandrade elevers utbildning skrev den politiska assistenten.  Dessvärre är Jans kalender redan så hårt uppbokad under våren att han vill hänvisa er till Folkpartiets riksdagsledamot Roger Haddad som är ledamot av Utbildningsutskottet.
-Men tid att satsa 330 miljoner för att lappa och laga en utbildning för nyinvandrade elever som aldrig fungerat finns det, funderade jag. 

 

Besvärliga gode män och vårdnadshavareEngagerade aktiva gode män och vårdnadshavare som står upp för unga ensamkommandes bästa men har en annan uppfattning än socialtjänsten  vad det innebär betraktas inte sällan som besvärlga. Oavsett hur rätt en god man vårdnadshavare har i sak ogillar socialtjänsten i vissa av landets kommuner att ifrågasättas.
 Några nya uppdrag i dessa kommuner kan inte en
 besvärlig god man eller vårdnadshavare räkna med, vilket
 såklart är fel men ändå kan kännas som en lättnad och för övrigt är det nog Socialtjänsten som orsakar besvären.

 


Rättsliga ställningstagande

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är viktiga att känna till för gode män och vårdnadshavare men mer eller mindre obegripliga om man inte är jurist eller rättschef på Migrationsverket. Generaldirektör Mikael Ribbenvik borde kanske överväga att tillämpa ett lämpligt språkbruk så att viktig information inte osynliggörs för dem som berörs och har anledning att känna till de rättsliga ställningstagandena.  

Missvisande


Flertalet unga asylsökande är i åldern 16 till 18 år men benämns ofta som barn i olika sammanhang vilket inte bara förvånar dem själva utan också en bredare allmänhet. Ingen skulle komma på tanken att i vardagliga sammanhang kalla svenska ungdomar i övre tonåringar för barn, trots att det i lagens mening är det tills det blir myndiga, men för unga asylsökande görs av någon anledning undantag. 
I sina hemländer ses de som unga vuxna och så ser dom också sig själva, att kalla unga asylsökande för barn är i vardagliga sammanhang missvisande och skapar problem.
Ensamarbete


Trots alla kontakter, samtal och möten med vuxna kring ungdomarna  är uppdraget i grunden ett  ensamarbete. Behovet av att dela erfarenheter och upplevelser med andra känns emellanåt angeläget då tankarna på ungdomarna och deras tillvaro aldrig är långt borta. 
Inte för nära inte för långt ifrån men alltid till hands har varit mitt val av förhållningssätt till ungdomarna. 
Men, ett mål är bara ett mål som vardagens verklighet inte bryr sig om därför blir ungdomarnas oro också min oro, deras besvikelser och förhoppningar mina och deras glädje min glädje.

 
Det är liksom inte mycket att göra åt, det bara är så.

.

 
Ungdomens bästa självklart?

I anvisningar, lagtexter och konventioner påminns gode män om att ungdomens bästa är målet med uppdraget och samverkan med vuxna omkring ungdomen en förutsättning för att nå det målet. 
Oftast fungerar samarbetet bra men många gode män vittnar också om motsatsen. 

Engagerade ansvarsfulla gode män som är inställda på samarbete kan inte räkna med att socialsekreterare, personal på boendet, skolledning eller överförmyndare alla gånger har samma inställning.
Ingenting är självklart kan man konstatera lite uppgivet med tanke på omgivningens rådande okunnighet om den gode mannens uppdrag och anställdas ibland obegripliga ointresse för de ungdomar man förväntas hjälpa. 
Dublinförordningen och Limboungdomar
Ett stort bekymmer är våra folkvalda politikers ointresse att idag uttnyttja undantagsregeln i Dublinförordningen som man gjorde 2008 när det gällde Grekland. 
När man som god man varit med när unga människor skickas iväg till ett EU land ungdomen passerat på sin väg till Sverige undrar man vad humaniteten tagit vägen, varför viljan att hjälpa är så långt borta och hur det kommer sig att  politiker inte inser det rimliga i att unga människor ska ha rätt att få sin ansökan om asyl prövad i Sverige. 

För Limbo ungdomarna är livet en tillvaro mellan himmel och helvete. De får inte stanna i Sverige men beslutet om avvisning verkställs inte. 
Skolan exkluder ungdomar
Korta skoldagar, få ämnen och placering i språkintroduktions klasser upp till 3 år, separerade från den reguljära utbildningen och skolans övriga elever, så ser situationen ut för många nyanlända elever i flertalet av landets kommuner. 

Skolverkets betonar  att  "speciellt betydelsefulla är de bestämmelser som gäller skolans likvärdighet, elevens tillgång till utbildning och särskilt stöd samt utbildningens anpassning till elevens individuella behov och förutsättningar." 
Men varken Skolverkets anvisningar eller den nya skollag som trädde i kraft i juli 2011  har gjort något större intryck på ansvariga politiker i kommunerna som anser att 3-4 timmar om dagen motsvarar heltidsstudier och 4-6 ämnen är tillräckligt för ensamkommande ungdomar som därmed varken ger ungdomarna eller engagerade kunniga lärare en chans.
En undermålig utbildning är inte bara är en besvikelse för ungdomen som försvårar deras möjligheter till ett bra yrkesval med goda framtidsutsikter det är också en förlust för samhället som inte tar tillvara på den resurs ungdomen är och till en bra integration i det svenska samhället. 
Unga asylsökande har blivit en affärsidé
Att många anordnare av boenden för ensamkommande ungdomar har de bästa avsikter och eftersträvar en bra verksamhet finns ingen anledning att betvivla.  

Tyvärr förekommer också motsatsen, verksamheten planeras utifrån ekonomiska kalkyler  som inte tar 
hänsyn till ungdomens bästa. Generösa bidrag från myndigheter försvinner ned i ägarnas fickor eller i den kommunala budgeten  i stället för att komma ungdomarna till godo.


Om åldersbestämning

Vid besök på olika boenden har jag vid ett antal tillfällen förväxlat ensamkommande barn med pesonal. Som god man har jag också haft förväntningar på mig att hos Skatteverket söka ID kort för en person som enligt flera vuxnas bedömning uppenbart var över tjugo år men på ID kortet skulle det stå att han var sexton år som var Migrationsverkets åldersbedömning.


Frågan om ungdomens ålder är en het potatis och att som god man ifrågasätta ungdomens ålder ställer till en del problem och tillvaron kan bli ganska svajig.
Migrationsminster Tobis Billström som betonar nödvändigheten av ordning och reda i migrationspolitiken är säkert nöjd med Socialstyrelsens nya rekommendationer och jag tycker också det är bra med ordning och reda men betvivlar att rekommendationerna leder till önskat resultat och befarar att effekterna bara blir marginella.
Som jag ser det skall det vara uppenbart att unga asylsökande är under arton år för att de skall förklaras som omyndiga, inte tvärtom som det är nu, och att man förutom kategorierna omyndig och myndig övervägar lämpligheten av ytterligare en kategori, myndiga unga asylsökande som skall jämställas med omyndiga i asylprövningen och prövas utifrån ett barnperspektiv.


Om man nu nödvändigtvis måste fortsätta att utreda om unga människor som uppenbart behöver hjälp verkligen behöver hjälp

 

Socialförsäkringsutskottet viker sig?

På senare tid har flera uppmärksammade beslut av Migrationsverket upprört en bredare allmänhet och föranlett Riksdagens Socialförsäkringsutskott att kalla ledningen för Migrationsverket till ett möte. Ett möte  som varit klargörande enligt en ledamot i utskottet utan att närmare gå in på vad som klargjorts. 

Kritiker anser för övrigt att överföringar till Italien skall stoppas då förhållandena där inte uppfyller EU:s krav på en bra mottagning, att de 108 barn och ungdomar som Migrationsverket hitintills i år beslutat överföra till Italien uppger att de aldrig sökt asyl i Italien anses inte ha någon betydelse i sammanhanget. 
2010 krävde flera ledamöter i utskottet att Migrationsverket upphörde med  överföringar till Malta eftersom förhållandena där ansågs oacceptabala, även då  kallades Migrationverkets generaldirektör till ett möte.  
Men överföringar till Malta har ändå fortsatt vilket ger en fingervisning om att även de 108 barnen och ungdomarna överförs till Italien trots urusla förhållanden och trots att de uppger att de inte sökt asyl där.

För övrigt är det inte bara Italien som är ett olämpligt mottagarland det gäller också stater som Ungern, Rumänien, Slovenien, Cypern och Litauen enligt vad unga asylsökande berättat, olika organisationer rapporterat och dit överförs också unga människor.


Undantagsregeln och lagändringar

Socialförsäkringsutskottet har möjlighet att föreså riksdag och regering att undantagsregeln i Dublin ll ska tillämpas för att stoppa överföringar samt föreslå lagändringar som bättre ligger i fas med FN:s Barnkonvention. 

Men även om enskilda ledamöter i utskottet uttalat sig om förändringar är det inte särskilt troligt att det blir varken lagändringar ellet beslut om att utnyttja undantagsregeln i Dublin ll. Anpassningen till EU och gemensamma asylregler är vad som gäller nu och enskilda ledamöter i Sveriges Riksdag sticker under sådana omständigheter inte ut hakan utan anpassar sig till partiers eller alliansers taktiska ställningstaganden, säkert inte utan vånda, men utan hänsyn till unga människor livssituation.
Migrationsminister Tobias Billström prioriterar principen om solidaritet och ansvarstagande mellan EU staterna på sikt före pragmatisk medmänsklighet för stunden och anser inte att undantagsregeln ska tillämpas. 
Det är inte svårt att dela migrationsministers uppfattning om solidaritet och ansvarstagande eftersom det i stort sätt är bara tio stater inom EU som tar ansvar för de omkring 300.000 flyktingar som kommer till Europa 2012. 
Sverige är ett av dessa länder som för övrigt enligt UNHCR betraktas som ett föredöme när det gäller mottagning av flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar.
Mot den bakgrunden är det svårförståeligt att migrationsministern inte presenterar en varaktig eller tillfällig lösning för de unga asylsökande som kommer i kläm i väntan på att 17 EU stater ska visa solidaritet och börja ta ansvar.
Som det ser ut nu kan Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik fortsätta skriva rättsliga ställningstagande med konsekvenser som lagstiftarna i Riksdagens  socialförsäkringsutskottet, möjligen inte tänkt sig.


Det finns plats för mig också

Här skulle 30 miljoner människor kunna bo, sa han eftertänksamt samtidigt som han blickande ut över det vidsträckta uppländska öde höstlandskapet. 
Förundrad över hur stort landet han kommit till var satte han upptäckten av allt outnyttjat utrymme i relation till sin egen situation och drog slutsatsen att det rimligen borde finnas plats för honom också, men så var det inte.

Vi var på väg från Stockholm till en liten ort i Uppland långt ute på landet för att besöka ett konsultstött familjehem. 
Situationen i ankomstkommunen där han bott sedan han kom till Sverige för ett halvår  sedan var kaotiskt. Socialtjänsten gick på knäna eftersom alla ensamkommande underåriga blev kvar i kommunen i brist på anvisningsplatser och skulle tas om hand och utredas.

På HVB var över 25 underåriga inskrivna, några med PUT, en del var Dublinungdomar, andra hade fått avslag eller väntade besked. En osalig samling underåriga i tre våningar, att komma därifrån till ett familjehem var en dröm som nu skulle besannas för en ung kille från Afghanistan som fått avslag på sin asylansökan och sina överklaganden i två instanser men nu ändå fick chansen till ett bra boende och bekymren för framtiden kunde för några timmar trängas undan


Utbildning för gode män/vårdnadshavare

2013 anordnar Migrationsverket, Länsstyrelserna, Migrationsverket och SKL i ett samarbetsprojekt som delvis bekostas av EU utbildning för gode män på fyra platser i landet.
Att initiativ tas för att utbilda gode män är naturligtvis bra men mindre bra är, att utbildningar av den här typen blir ett subsitut för en obligatorisk enhetlig nationell utbildning för gode män, som därmed skjuts på framtiden. Eller ska det här ses som en början.


Advokater och vi andra

Vid den muntliga förhandlingen  gjorde jag ett yttrande som fick Migrationsverkets advokat att missbelåten och irriterad. Det enda jag sa var, att  det inte är rimligt att begära att ungdomen skall kunna svara detaljrikt på frågor om händelser som om det hänt förra veckan när de i själva verket hände för över ett halvår sedan. 
Han tyckte att jag pläderade men medgav efteråt att det låg något i vad jag sagt, vilket gladde mig.

Vid ett annan muntlig förhandling för något år sedan ifrågasatte jag varför Migrationsverkets advokat i sin argumentering bortsåg från två läkares bedömning av ungdomens förmåga att minnas traumatiska händelser.  
Även då blev Migrationsverkets advokat sur och vid en paus i förhandlingarna uppmanade hon mig att inte uttala mig utan överlåta åt ungdomens advokat att föra hans talan. Vad är det med Migrationsverkets jurister, eller är det jag.


Dar es Salam och Valleta

Ringde Farahn i Dar es Salaam igår, idag ringde han tillbaka. I stora drag var allt bra, berättade han, jobb på restaurang men knappt om pengar. Svenskan var fortfarande klockren men han behövde lite pengar sa han. Jag lovade att ordna det.
För ett par dagar sedan ringde jag till Qassim på Malta. Hans svenska hade aldrig varit bra inte heller engelskan så de blev ett kort samtal men han behöver nog också pengar.


Svårare för somalier att få asyl i Sverige

Situationen i  södra och mellersta Somalia har numera karaktären av icke väpnad konflikt skriver Migrationsverket sammanfattningsvis efter en utredningsresa och därmed kommer beviljade ansökningar om asyl minska från nuvarande 90% till 80% för somaliska medborgare.
Beslutet kommer förmodlgen även gälla de somalier som lämnade Somalia när de rådde väpnat konflikt och i månader eller år försökt ta sig till Europa och som är ovetande om Migrationsverkets ställningstagande.


Rättsosäkert

Hur är det med rättssäkerheten egentligen, undrar jag  efter ett möte med biträdet för en av grabbarna.
Hur kan Migrationsverket förordna biträden till ensamkommande underåriga asylsökande som skriver tunna överklaganden, inte gör grundläggande yrkanden och förefaller vara ointresserade av sina klienter.
Och hur kan det vara rättssäkert när Migrationsverket och rättsliga instanser anser att uppenbart olämpliga biträden inte skall entledigas.


Om exkludering

Vad är orsaken till att varken skolledning eller utbildningsnämnd visar något intresse för att inkludera nyanlända elever i skolantänker jag efter ett möte med rektorn för språkintroduktions programmet.

-Du som är så engagerad kan väl göra någonting, sa hon efter en stunds diskussion utan att egentligen mena det.
-Jo det kan jag, men är det inte ditt ansvar
En bra utbildning kan ge ett bra jobb och goda framtidsutsikter medan motsatsen kan innebära arbetslöshet eller dåligt betalda jobb. 
Inkludering i skolan kan innebära inkludering i samhället i stället för ett utanförskap. 
Vad är det som är så svårt att förstå eller förstår rektorn men gör ändå ingenting och i sådana fall varför?


Nämndemän

Under den närmare två timmar långa förhandlingen påMigrationsdomstolen tittade jag väl sådär 300 gånger på de tre nämndemännen för att få en uppfattning eller   antydan om vad de tänkte och hur de skulle kunna tänkas besluta. Men mitt tittande gav inget resultat. Några veckor senare när det beslutet kom visade det sig att de var negativa till att ändra på Migrationsverkets beslut.


Häpnadsväckande

När häpnadsväckande insatser av Socialtjänsten med jämna mellanrum avslöjas av media är dett lätt att förstå varför polismyndigheter i hela landet i åratal kritiserat samarbetet med Socailtjänsten och varför  gode män/vårdnadshavare alltför ofta har problem med socialtjänsten. 
Ibland verkar det som socialtjänsten lever i en egen värd där sunt förnuft och logik har en annan innebörd än för en bredare allmänhet och för den gode mannen.

Därför blir undantagen så glädjande och i ärlighetens namn oväntade men mycket välkomna. Som här om dagen, tack för det.

 


Olämpliga för uppgiften men obytbara

Ensamkommande underåriga har rätt till ett offentligt biträde som är lämplig för uppgiften, skriver Statskontoret i en nyligen offentliggjord rapport.
Men ett biträde som är olämplig för uppgiften är  i praktiken inte utbytbar. Statskontorets förslag till förbättringar är välkomna men tills det blir förändringar tvingas underåriga acceptera biträden som de inte känner förtroende för och som är uppenbart olämpliga. 


Unaccompanied minors

Flykingströmmarna i världen tilltar, orättvisor består och som en följd av detta kommer enligt MV nuvarande prognoser fler än 4000 unccompanied minors söka asyl i Sverige 2013.
Unaccompanied minors, är den internationella benämningen på dem som i Sverige av media, rättsväsende, forskare, gode män benämns som, unga, ungdomar, underåriga, minderåriga, tonåringar, omyndiga, huvudman, myndling, barn etc.  
Ett amvibalent förhållningssätt kan tyckas.
Med tanke på att det under våren 2013 fattas beslut om en gemensam asylpolitik inom EU borde kanske också Sverige använda benämningen minors, eller unaccompanied minors, UM.


Betalt för att göra ingenting

Kammarrätten meddelade, att de inte beviljade prövningstillstånd, ett besked som inte var överraskande eftersom prövningstillstånd bara meddelas bara ytterst sällan vilket även erfarna duktiga jurister får erfara försöker beveka Kammarrätten. Överaskande var emellertid att det offentliga biträde tillerkändes 1553 kr varav 1242 kr för arbete och 311 kr för mervärdesskatt, utan att ha gjort någonting.


Invigning

Jag hann skaka hand med migrationsminster Tobias Billström och hans  pressekreterarare innnan de hastade vidare med SÄPO i släptåg efter ha invigt ett nytt HVB för ensamkommande unga asylsökande norr om Stockholm.

Hur kommer det här boendet bli, funderade jag inmundigande en liten smörgås och smuttande på ett glas cider i invigningsvimlet:

kostnadsbesparande rullande arbetstidschema eller natt och dag personal, catering eller hemlagad mat, meningsfulla aktiviteter för framtiden eller sysslesättning för stunden och kommer det kommunala bolaget låta överskottet (10-30 %) av verksamheten gå in i de anslutna  kommunernas budgetar eller komma ungdomarna tillgodo. 
 
Vårljus eller höstmörker?

Skriv ut