Tidåtgång för uppdraget som god man för ensamkommande ungdomar

Hur mycket tid uppdraget kräver beror dels på den minderåriges behov och på de skyldigheter som god man har utifrån vad som anges i Lag om god man för ensamkommande barn och Föräldrabalken.God mans tillsynsansvar


En viktig del av uppdraget handlar om tillsyn och att övervaka att allt i ungdomens vardag fungerar som det ska och om det inte gör det vidta åtgärder för att rätta till det som blivit fel.

 

Tillsynen av ungdomen kan inte klaras av på distans utan fordrar regelbundna personliga besök med ungdomen, samtal med boendet och avstämningar med socialtjänsten för att försäkra sig om att allting är som det ska.
Att begränsa tillsynen till telefonkontakt, mail, sms ,facebook är av självklara skäl inte tillräckligt.

 


Ungdomens bästa, ibland krävs det mer ibland mindre


Ungdomens bästa ska alltid komma i första rummet vilket betonas i lagar, förordningar och konventioner.

Ungdomens bästa kan vara att möta sin gode man regelbundet varje vecka eller kanske mer sällan  beroende på ungdomens situation och behov av kontinuitet, stabilitet  och andra omständigheter. (Att lämna sin familj och sitt land, artikel i IM november 2010, Andreas Tunström psykolog BUP Lunden)

En del ungdomar kan vara mer eller mindre självgående medan andra kan ha problem och behov som kräver olika insatser och regelbundna möten med dig.

Som god man tar du hänsyn till ungdomens behov, olika omständigheter och anpassar dina insatser och ditt engagemang därefter. Ibland krävs det mer ibland mindre, att ange exata anvisningar är inte möjligt eftersom  gode män utför uppdraget utifrån individuella förutsättningar och sätt att se på uppdraget.
Men utifrån vad som anges i lagar och förordningar som är utgångspunkten för hur många timmar uppdraget kräver finns det en undre gräns för ditt engagemang likaväl som det finns en övre gräns vilket överförmyndaen sannolikt har synpunkter på när du lämnar in arvodesräkningen.

Boendet ska ha en nära kontakt med ungdomen


Det är ansvariga vuxna på boendet som skall ha en nära kontakt med ungdomen och ibland har de det men det förekommer också att exempelvis HVB beroende på för lite personal, rullande schema, ointresse, att ungdomens behov av kontakt personalen inte blir tillgodasedd.

Då blir det du  som  blir ungdomarnas viktiga fasta punkt och står för vuxenkontakten, kontinuitet och stabilitet i ungdomens tillvaro.

Utgångspunkten för uppdraget är alltid ungdomens bästa i första rummet vilket sammanfattningsvis innebär att din roll som god man/vårdnadshavare handlar om: tillsyn och åtgärder, kontakt och kontinuitet
samarbete med myndigheter, institutioner och ideella organisationer, beslutsfattande och ställningstagande.

 


Beräkning av tidåtgång


Under en fyra månaders period, från och med tidpunkten från förordnandet till Migrationsverkets beslut om PUT eller avvisning kan tidåtgången beräknas till 37 timmar eller i genomsnitt 9,25 timmar per månad och 2,30 timmar per vecka. Dessa beräkningar ska inte ses på annat vis än som riktlinjer och säkert finns det lika många uppfattningar om beräkningarna sm det finns gode män.

En del veckor kan vara  lugna och rutinmässiga, så är det oftast, men det kan också inträffa händelser med ungdomen som kräver intensifierade insatser som ställer all planering på ända, besök och andra insatser sker därför i de fallen med nödvändighet oftare.

Tidåtgången kan under en vecka vid sådana tillfällen uppgå till kanske sju, åtta  timmar eller mer medan andra veckor är betydligt lugnare och tidåtgången en timma eller så.
( I början av 2011 återgick Migrv. till ett system som man praktiserat tidigare vilket innebär att det offentliga biträdet skriver en inlaga först efter det att Asylprövningsenheten tagit emot ungdomens muntliga ansökan om permanent uppehållstillstånd i närvaro av dig och biträdet vid en muntlig utredning.)


Åtgärder (tidåtgång från tidpunkten för förordnandet till Migrationsverkets beslut om PUT eller avslag på asylansökan, ca tre månader):

 

besök ungdomen och samtal med personal ..................16 tim.

Socialtjänstens BBIC utredningar ..................................4 tim.

informationsmöte, Mottagningsenheten ........................ 1 tim.

inskrivningssamtal och andra möten med skolan..............4 tim.

direktanalys, Mottagningsenheten ................................ 1 tim.

muntlig utredning  Asylutredningsenheten ..................... 3 tim.

möten med överförmyndaren/nämnd ............................ 1 tim.

telefontid .................................................................. 5 tim.

administration ........................................................... 1 tim.

 


Under 3 månader kräver uppdraget enligt ovanstående beräkning 37 tim, eller i genomsnitt 9,25 tim per månad  2,30 tim/vecka

Efter beslut om PUT blir det en kort intensiv period varefter uppdraget i stort sätt handlar enbart om att övervaka att allting fungerar för ungdomen, eventuellt åtgärder för återförenande, i avvaktan på, att en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnas av Tingsrätten. Vilket kan ta olika lång tid beroende på vilken kommun det gäller eller inte inträffa alls.


Efter beslut om utvisning/avvisning
Efter beslut om utvisning/avvisning fortsätter du ditt uppdrag och sannolikt kommer du tillsammans med ungdomen fram till att Migrationsverket beslut skall överklagas till Migrationsdomstolen och vid avslag där till Kammarrätten.  Det innebär förutom sedvanliga besök på boendet för samtal med ungdomen och personalen också kontakter med det offfentliga biträdet och socialsekreteraren.
För Dublinungdomar är den genomsnittsliga handläggningstiden omkring sex månader under vilken tid uppdraget tidsmässigt motsarar ett vanligt uppdrag.


Statistik

Artiklar visade
1771713
Back to Top