Vem som kan utses till god man

Vem
som kan utses till god man anges i 11 kap. 12 och 13 §§ Föräldrabalken. Vid bedömningen av om den som utses är lämplig för uppdraget skall överförmyndaren fästa särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig i och att den person som förordnas som god man eller förvaltare ska vara " en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".


Överförmyndarnämnden prövar personers lämplighet som god man


De allra flesta kan bli gode män, allmänna kunskaper och ett sunt förnuft kombinerat med personligt och socialt engagemang är lämpliga egenskaper liksom ett intresse och vilja att inhämta nya kunskaper för att syftet med förordnandet skall uppnås och för att vad som kan anses var den ensamkommande ungdomens bästa skall kunna tillgodoses.

De formella kraven som uppställes i lagen är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig, till de allmänna kraven på lämplighet hör att vederbörande har ordnad ekonomi.

Överförmyndarnämnden kontrollerar därför hos Kronofogden att personen inte befinner sig på ekonomiskt obestånd eller att personen inte är olämplig av någon annan anledning. Har man t.ex. betalningsanmärkningar hos kronofogden, förekommer i Polisen belastningsregister eller hos Socialtjänsten anses man inte lämplig som god man.

Den som utses som god man måste också ha erforderlig tid att ägna sig åt sitt uppdrag. 


Kravet på lämplighet som i vissa delar kan variera mellan landets närmare trehundra kommuner, innebär att en god man skall ha de kvalifikationer som fordras för att sköta det anförtrodda uppdraget som till exempel:

-Goda kunskaper om det Svenska samhället

-Skriva och tala god svenska

-Ej anställd på inblandade myndigheter

-Insatt i asylprocessen

-Förståelse för barn och ungdomars behov

-Kännedom om barnets-ungdomens land, kultur och religion

och i övrigt kunna utföra uppdraget utifrån vad som anges i Föräldrablaken, Lag om god man för ensamkommande barn och Barnkonventionen


År du är intresserad av uppdrag som god man kan själva vända sig till överförmyndarnämndens kansli och anmäla ditt intresse eller skicka in en intresseanmälan. När intresseanmälan inkommit till överförmyndarnämnden görs kontroll hos kronofogdemyndigheten, utdrag begärs från Rikspolisstyrelsen och Socialtjänsten och därefter lämnas besked ofta i samband med ett personligt besök, men inte alltid.   

Statistik

Artiklar visade
2025486
Back to Top