Bestämanderätt

Den i juli 2005 trädde lagen om god man för ensamkommande barn i kraft (2005:429). Därmed stärktes skyddet för ensamkommande barn och unga och god man träder in i vårdnadshavares ställe och inte enbart som föremyndare. Det betyder att du som god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör den ungdomens pesonliga angelägenheter som ekonomi, utbildning och boende.
Att det ska vara på ett visst sätt innebär inte nödvändigtvis att det är så därför kan det mycket väl hända att socialtjänsten inte alltid tar hänsyn till dina synpunkter vilket också kan hända när det gäller skolan och boendet. Möjligen kan det förklaras med okunnighet om dina begogenheter som god man och avsett orsaken innebär det att uppdraget blir onödigt svårt. 

Det ingår inte i uppdraget

I den gode mannens uppgifter ingår inte att fysiskt sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av ungdomen, däremot att övervaka att boendet sköter dessa uppgifter.
Den gode mannen skall tillexempel inte inte handla mat och tvätta kläder, däremot se till att ungdomen får mat och har rena kläder.
Du skall  inte heller ombesörja transporter av ungdomen till skolan, Migrationsverket, vårdcentral, biträdet, fritidsaktiviteter eller andra platser. Det skall personal på boendet ansvara för och speciellt viktigt är, att du aldrig transporterar ungdomen ensam  till och fråm MV när ungdomens skall delges beslut om utvisning eller överföring. Att samåka med personal om det är en natulig lösning på ett transportproblem är naturligtvis i sin ordning och det är bra för ungdomen om den gode mannen är med efter ett besked om utvisning eller överföring. 

Om boendet hänvisar till att de saknar personal som kan utföra transporterna är det deras problem och inte ditt att lösa det på ett lämpligt sätt.
En god man är inte heller ansvarig för en eventuell återförening, det ansvaret har föräldrarna till barn/unga, socialtjänsten och MV. Att du i begränsad omfatning hjälper till är en helt annan sak.

 


Konkreta uppgifter för en god man:


A ansöker om uppehållstillstånd och bekräftar i förekommande fall ungdomens asylansökan.

b instruerar biträdet att överklaga MV avslag på asylansökan om det efter omsorgsfulla samtal  framkommit att det  är för undomens bästa och enligt dennes önskemål.

c ansöker om verkställighetshinder om nya omständigheter framkommet efter det att migrationsdomstolen fastställt MV:s beslut och Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd.

d Informerar om möjligheten att återvända till hemlandet och vidta praktiska åtgärder för att underlätta ett återvändande.

e ser till att ungdomen får genomgå en hälsoundersökning.

f är alltid med vid möten på MV, hos biträdet, på boendet, vid inskrivningen och andra möten i skolan, med socialsekreterare och träffar ungdomen regelbundet en gång i veckan/var fjortonde dag  eller så ofta som det är påkallat.

g ansöker hos Mottagningsenheten om de särskilda  bidrag ungdomen har rätt till, ansöker om studiemedel och extra bidrag hos CSN om ungdomen fått uppehållstillstånd samt gör en anmälan till Skatteverket och Försäkringskassan och ansöker om ID kort och öppnar bankkonton för ungdomen.

h förvaltar tillgångar, studiemedel, extra bidrag, dagbidrag, särskilt bidrag, ersättning för sommarbete/praktik enligt  överenskommelse ser till att dessa ersättningar kommer ungdomen till godo.

i. tecknar i förekommande fall hyreskontrakt

j. ger skriftligen boendet tillstånd att handha ungdomens medicin, utföra påkallade transporter och att delta i utflykter och studiebesök som genomförs av boendet.

k. ger sitt tillstånd till skolresor och eventuella övernattningar.

l. samarbetar med tjänstemän på Migrationsverket, personalen på boendet, socialsekreteraren, skolledning, lärare, det offentliga biträdet samt andra gode män.

m. kontaktar BUP, socialsekreteraren och beroendemottagning om ungdomen mår psykiskt dåligt eller behöver särskilt stöd

n. är med vid läkarbesök om läkaren eller sjukvårdspersonal av sekretesskäl kräver det och om ingenting annat avtalats med boendet.

o. lyssnar på och tar hänsyn till ungdomens synpunkter men utifrån livserfarenhet som vuxen med ansvar för ungdomen  bestämmer  och sätter gränser även om det kan leda till meningsskiljaktigheter.

p. planerar och bestämmer tillsammans med socialsekreteraren om ungdomens boende och skolgång. (god man har bestämmanderätt i dessa frågor.)

q. ger ungdomen en realistisk bedömning av möjligheterna att få stanna i Sverige och klargör att det  är MV som beslutar om uppehållstillstånd eller utvisning och betonar vikten av att planera både för ett liv i Sverige som ett återvändande till hemlandet eller överföring till fösta asylland.

r. kontaktar MV, Socialtjänsten och Röda Korset angående återförening och eftersökning av anhöriga  (under asylprocessen ska Migrationsverket vidta åtgärder för återförening och efter PUT socialtjänsten.)

s. förklarar sig nöjd med Asylprövningsenhetens beslut om avslag på asylansökan eller instruerar det offentliga biträdet att överklaga. I vissa fall kan det finnas skäl att överklaga beslut även om uppehållstillstånd beviljats beroende på hur beslutet klassificerats.

t. ansöker i förekommande fall om statusuppgradering.

u. övervakar att allting fungerar för ungdomen  gäller oavsett boendeform som  EBO, Familjehem eller HVB.

v. företräder ungdomen om han/hon utsatts för brott eller begått brott.

x. ansöker hos socialtjänsten om kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem för ungdomen.

y. i förekommande fall ansöker om resehandlingar hos Migrationsverkets tillståndsenhet.

z. kontaktar överförmyndaren eller annan  myndighet  om det uppstår problem eller frågor om uppdraget.

å. är uppmärksam på att barn/unga  kan tvingas till omskärelse eller äktenskap

 

 

 Övrigt

Du kommer att vara med på en hel del möten om och med ungdomen. Försäkra dig om och bidra till att det finns en dagordning, ett syfte och en sluttid för mötet. Om ungdomen skall vara med pratar du och de andra vuxna först ihop er innan ungdomen
deltar i mötet.

 

Övriga skyldigheter för god man

meddelar överförmyndaren om ungdomen  flyttar och om uppehållstillstånd beviljats,

redovisar uppdraget till överförmyndaren
anmäler om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet
anmäler om barnets föräldrar har kommit till Sverige.
 

Den gode mannens ansvar omfattar också att se till att ungdomen får en utbildning som överensstämmer med vad som anges i Skollagen och att socialtjänsten tillvaratar ungdomens  intressen enligt vad som anges i Socialtjänstlagen. 

 

 

 

 

Är uppmärksam på om ungdomen kan vara offer för människohandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik

Artiklar visade
1766543
Back to Top