Aktuellt juni 2019


 

Grattis alla ungdomar till examen!

Roligt att många ungdomar nu tagit examen men naturligtvis tråkigt för dem som inte gjort det på grund av att utbildningen varken är likvärdig eller ändamålsenlig vilket inte minst drabbar äldre nyanlända elever. 


Jämställdhetsmyndigheten

"Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat främja förebyggande insatser samt synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor. Läs mer om deras uppdrag gällande våldsförebyggande arbete riktat till pojkar och män i en hederskontext, samt informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor."
www.jamstalldhetsmyndigheten.se


När en person förts ut ur landet mot sin vilja

Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att bistå svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som t.ex. kvarhålls mot sin vilja utomlands. Om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet bör svenska ambassaden eller UD kontaktas för dialog om möjligheter att kunna hjälpa personen att återvända till Sverige.
Det senare görs tillsammans med berörda myndigheter på personens hemort. Om det finns oro för att en person kommer att föras ut ur landet mot sin vilja bör socialtjänsten eller polisen kontaktas för att möjliggöra att detta kan förhindras.

Kontaktuppgifter till samtliga svenska ambassader och konsulat: www.swedenabroad.se/sv
Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.


Färre ensamkommande asylsökande barn/unga, kortare handläggningstider och 6836 beviljade uppehållstillstånd för gymnasiestudier 

Till och med maj 2019 har 87 ensamkommande flickor och 268 pojkar registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 16-17 år och från Syrien (66), Marocko (55), Somalia (42), Afghanistan  (35) och Irak (17). Under samma period 2018 registrerades 417 ensamkommande.

Handläggningstiden till och med maj i år var i snitt 208 dagar (511 dagar 2018). 105 sökande har fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år under årets fem första månader.

Sedan juli 2018 har 9914 ansökningar inkommit om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 6836 har beviljats, 2939 avslagits och 139 har inte fullföljts eller varit felaktiga. (Källa Migrationsverket) 


Positiva trender i många utsatta område

Polisens omfattande arbete med ökad lokal närvaro, en delad lägesbild med kommuner och andra aktörer och relationsskapande arbete har bidragit till att många utsatta områden utvecklats positivt. Det visar ny lägesbild. (Polisen 2019-06-03)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/positiva-trender-i-manga-utsatta-omraden/