Återförenas med mamma, pappa och syskon i Sverige

Huvudregeln i svensk lagstiftning anger att om familjeåterförening inte bedöms kunna ske någon annanstans får familjen uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att vissa kriterier uppfylls ska enligt regeringsförklaringen  gälla igen.

1) Om uppehållstillstånd beviljats på grund av särskilt ömmande omständigheter kan en eventuell familjeåterförening normalt kunna ske i familjens hemland, enligt Migrationsverket bedömning, eftersom de inte anses vara i behov av skydd och därför finns ofta inte några hinder för att återförenas med familjen i hemlandet. 

I de fall ensamkommande underåriga längtar hem och själva vill att återföreningen ska ske i hemlandet ska åtgärder vidtas som möjliggör detta. Till exempel genom en ändamålsenlig utbildning som kan leda till en anställning i hemlandet och på det sättet kan  bidra till familjens försörjning och i förekommande fall vara behjälpliga med att återbetala familjens lån för resan till Sverige. Att återvända ”tomhänta” är för många inte möjligt.

2) Enligt 4 kap 1 paragrafen SoL  ska socialnämnden verka för att söner och döttrar ska  ges möjlighet att ha god kontakt med föräldrar och syskon samt andra viktiga anhöriga. Om behov och möjlighet finns samt att säkerhetsaspekten har utretts ska bistånd ges för umgängesresor till neutrala länder där familjen kan mötas. Sådana resor har genomförts under många år och främst då av ungdomar från Afghanistan som rest till familjer som varit bosatta  i Iran.

3) Huvudregeln i svensk lagstiftning anger att om familjeåterförening inte bedöms kunna ske någon annanstans får familjen uppehållstillstånd i Sverige, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. För familjer som beviljats uppehållstillstånd för återförening är ankomsten till Sverige oftast en lycklig tilldragelse men kan även i många fall bli problematisk, leda till allvarliga och påfrestande konflikter med sonen eller dottern.  en besvikelse och till och med leda till att familjen överväger att återvända till hemlandet.

 

Möjliggöra en lycklig familjeåterförening
För att skapa bästa möjliga förutsättningar krävs att socialtjänsten tillsammans med barn/unga och ställföreträdare gör en omsorgsfull planering med hänsyn till olika omständigheter och förhållanden inför återföreningen. Med hänsyn till barn/ungas mognad , ålder och uppfattning och ställföreträdares erfarenheter är det många fall  inte lämpligt att barn/unga flyttar ihop med familjen utan bor kvar i den boendeplacering som bestämts samt att   ställföreträdarn kvarstår.

Socialtjänsten ska tillsammans med barnet, dess företrädare, vårdgivare respektive familjehemsföräldrar göra en planering inför eller i samband med återföreningen. Då föräldrarna ankommer till Sverige och om ingenting talar mot att familjen ska återförenas upphör barnet att betraktas som ensamkommande, vilket innebär en rad förändringar. Bland annat upphör boendeplaceringen och barnet ska istället bo med sin familj. Samtidigt entledigas barnets gode man och föräldrarna tar över ansvaret för barnet (Socialstyrelsen 2016).

Återflyttning av vårdnaden till föräldrarna - inte alltid av godo
Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts, kommer den biologiska föräldern finna att han eller hon enligt svensk lag inte längre är vårdnadshavare för sitt barn, till exempel om föräldern och barnet återförenas i Sverige.
För att återfå vårdnaden måste föräldern väcka talan i tingsrätten enligt 6 kap. 10 § FB.
Enligt 6 kap 2 a §  FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).

Det är således ett grundligt förfarande innan vårdnaden återflyttas till föräldern  men inte lätt för barn/unga att komma med invändningar om så skulle vara fallet. 
Efter det att vårdnaden återflyttas till föräldern förväntas barn/unga flytta ihop med föräldern vilket inte sällan innebär att de får byta bostadsort, avbryta sina studier samt  lämna kamratkretsen. 
Efter flera är av självständighet får de nu återgå till familjens rutiner, gamla vanor och med uppgift att vara förälderns guide till det svenska samhället och tolk.

En svår omställning som kan leda till konflikter som socialtjänst och ställföreträdare bör uppmärksamma.