Rätten och möjligheter till familjeåterförening för ensamkommande underåriga

Asylrätten ska värnas liksom rätten till familjeåterförening och ensamkommande underåriga som beviljats uppehållstillstånd i 13 månader ska undantas från vad som sägs i Lag 2016:752 då det inte kan anses rimligt att jämställa ensamkommande underåriga i en utsatt situation med vuxna och i förekommande fall begränsa deras möjlighet att återförenas med sin familj. 
Sedan 2016-07-20 har över 11000 föräldrar ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återförena med sin son eller dotter. I 6605 fall har  deras ansökan beviljats men i de fall deras son eller dotter har ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader är möjligheterna till en återförening i Sverige mycket begränsade. (se artikel)

 

Barnkonventionen antogs
Riksdagen har röstat ja till att barnkonventionen blir inkorporerad i svensk lags och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.Nu är det både en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.
https://blog.unicef.se/2018/06/13/barnkonventionen-blir-lag/

 

 

Studie om dömda för hedersrelaterat våld

En forskningsstudie från Kriminalvården jämför dömda för hedersvåld med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrotts dömda
(Kriminalvården 2018-06-13)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2018/juni/unik-studie-om-domda-for-hedersrelaterat-vald/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore

 

 

 

 
EU vill satsa på skärpt gränsbevakning
EU-kommissionen föreslår kraftig höjd budget för migration med särskilt fokus på gränsbevakning. Antalet europeiska gränsvakter ska mångdubblas.
(Europaportalen 2018-06-13)
https://www.europaportalen.se/2018/06/forsvarssamarbete-i-eu-ska-bli-norm

 

 

 

 


 

 

 

Rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning
”Detta rättsliga ställningstagande tar sikte på åldersbedömning enligt de bestämmelser som infördes i utlänningslagen den 1 maj 20171 . Det finns dock grundläggande principer gällande åldersbedömning som är lika viktiga att vi beaktar oavsett om ärendet hanteras enligt de nya bestämmelserna eller inte, därför gäller detta rättsliga ställningstagande, i tillämpliga delar, alla ärenden där åldersbedömning aktualiseras.” (Migrationsverket 2018-06-01)

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=41414

 

 

Oklart om Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare 

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavares identitet är oklar i den meningen att organisationstillhörighet saknas och  statusen är otydlig. En nationell kravprofil och nationella urvalskriterier bör utformas  och någon form av formaliserad behörighet/auktorisation tillskapas. Benämningarna god man och särskild förordnad vårdnadshavare moderniseras.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/300-stadgar-och-styrelse-foer-rgmv-2016-2017.html

 

 

 


 

 

 

Ibland blir självmord konsekvensen när samhällets insatser brister
Varje år tar drygt 120 barn och unga sitt liv i Sverige. IVO har kartlagt de kontakter med vården och omsorgen som skett i några av fallen och har förslag på insatser som kan förbättra samhällets stöd. (IV0 2015-05-17)

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/debatt-samhallet-sviker-unga-med-sjalvmordstankar/

 

 


 

 

 

Regeringen vill se totalförbud mot barnäktenskap

I Sverige ska alla barn vara skyddade mot barnäktenskap. Därför har regeringen för avsikt att besluta om en lagrådsremiss med förslag om ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Barnäktenskap ska därmed inte kunna förekomma i Sverige.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/

Statistik

Artiklar visade
2025438
Back to Top