Hur vanligt förekommande det är att ensamkommande barn och unga  begär att får byta god man och vilka  skäl som ligger bakom en sådan begäran är oklart liksom hur ÖFM beslutar i dessa ärenden.

Troligen varierar det från kommun till kommun beroende på  vilken policy som ÖFM tillämpar vid frågor som rör entledigande. Det kan innebära att vissa kommuner bestämmer utifrån ungdomens vilja, andra utifrån en subjektiv bedömning vad som kan anses vara för ungdomens  bästa och i vissa kommuner beaktas den gode mannen/vårdnadshavaren uppfattning men i andra inte.

Det faktum att det saknas ett nationellt regelverk som samordnar ÖFM:s agerande kan innebära att samma typer av ärenden avgörs på olika sätt med olika konsekvenser för barn och unga. 

I vissa situationer kan ungdomens begäran om att få byta god man med någon slags självklarhet godtas utan vidare diskussioner och ÖFM kan besluta om ett entledigande som överensstämmer med antingen ungdomens  eller både ungdomens och den gode mannens vilja.

Om det föreligger enighet mellan ungdomen  och gode mannen, att ett byte av god man är en bra lösning liksom om det är uppenbart att den gode mannen visat allvarlig försumlighet eller på annat sätt misskött sitt uppdrag och sina skyldigheter gentemot ungdomen.

 Omsorgsfulla samtal

Däremot ska frågan hanteras mer omsorgsfullt om ungdomen begär att få byta god man av andra skäl. Vid bedömningen ska beaktas  den nationella strategin för hur barnkonventionen ska genomföras och förverkligas i kommuner och landsting och att ett byte av god man kan leda till att det faktiskt blir sämre för den minderåriga.

Barn och ungas vilja ska alltid sättas i relation till vad som kan anses vara för det bästa och den gode mannen/vårdnadshavarens uppfattning, ansvar och skyldigheter.

Därför bör en begäran om byte av god man alltid leda till samtal där orsakerna till och följderna diskuteras för att säkerställa att  konsekvenser  är för för den minderårigas bästa.
Artikel 3 i Barnkonventionen anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall således också när det gäller en begäran  att få byta god man.

Det är inte i något avseende säkert att ett byte av god man är till den minderårigas bästa. I synnerhet inte om orsaken beror på missförstånd, oklarheter eller ouppklarade konflikter eller otillbehörig påverkan av vuxna.

 Underårigas rättigheter
Ett annat skäl till att en begäran om byte av god man rutinmässigt skall föregås av samtal är hänsynstagande till den minderårigas rättigheter att uttrycka sin uppfattning och få dem beaktade och ges möjlighet att efter bästa förmåga motivera och redogöra för sina skäl i samtal med god man, socialsekreterare med hjälp av tolk. Ett sådant samtal ger möjlighet att belysa och diskutera de för-och nackdelar som ett byte av god man kan innebära för den minderåriga.
Barnkonventionens artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne och att hänsyn tas till barnets ålder och mognad.God man/vårnadshavares ställning
Den gode mannen/vårdnadshavarens uppfattning som ställförträdande vårdnadshavare och föremyndare bör få den rättmätiga och avgörande betydelse som motsvarar det ansvar som åligger en god man enligt Föräldrablaken, Utlänningslagen och Lag om god man för ensamkommande barn. (Av 12 kap. 2 § första stycket Föräldrabalken framgår att gode män och förvaltare ska, i den mån som följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.)

Den tillförordnande gode mannen måste lämnas utrymme att inom ramen för sitt uppdrag avgöra vad som är förungdomens bästa utan att riskera bli entledigad på grund av ett allmänt missnöje.

Att meningsskiljaktigheter och konflikter förekommer mellan vuxna och ungdomar är naturligt men det är inte rimligt att olika uppfattningar om månadspengens storlek, skolgång, klädinköp, boende ska leda till en begäran att  byta en god man. Ännu orimligare vore det om ÖFM beslutar att entlediga den gode mannen av de skälen med hänvisning till ungdomens vilja men utan att följa den nationella strategin för Barnkonventionens genomförande och i strid med vad som sägs i Barnkonventioen.


God man institutet
God man institutet måste respekteras. Det ska inte vara möjligt att byta god man enbart med hänvisning till barn och ungdomars vilja. Ett beslut om byte av god man, i den eller andra riktningen måste grunda sig på en bedömning av rimligheten i begäran, hänsyn till vad som är bäst , hur vuxna omkring den minderåriga  agerat i frågan och den gode mannens skyldigheter och ansvar. 

Att entlediga en god man utan att beakta dessa omständigheter skulle innebära att den gode mannens auktoritet undergrävs och försvåra utförandet av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i Föräldrabalken och Lag för god man till ensamkommande barn och vad som kan anses vara ungdomens bästa.

Barnkonventionen ska tillämpas utan att göra skillnad på svenska ungdomar eller ensamkommande ungdomar och artikel 3 som anses vara konventionens grundpelare ska tillmätas avgörande betydelse när ensamkommande minderåriga begär hos ÖFM att få byta god man. Även bestämmelserna i Föräldrabalken ska beaktas.Byte av god man, ett vågspel
Bytet av god man något av ett vågspel eftersom förordnandet sker mer eller mindre slumpartat vilket kan innebära att ungdomen i sämsta fall får en av dessa gode män som åtar sig ett alldeles för stort antal uppdrag inte av intresse för de minderåriga  utan för att tjäna pengar, eller någon av de gode män som sällan besöker huvudmannen eller ägnar alldeles för lite intresse för uppdraget som god man.

(J Samuelsson)

 

Skriv ut