Tre sätt att hjälpa ungdomar som blivit myndiga
Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton år inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. 


 

En nytt godmanskap efter 18 år
Om de speciella skäl som anges i  anges i Föräldrabalken kap11:4§ föreligger kan ensamkommande ungdomar även efter att de har fyllt arton år då uppdraget som god man upphör, ansöka om en god man och Tingsrätten kan då besluta att en sådan förordnas. "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.
Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rättensamtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. Lag (1994:1433).

I ansöken, som kan göras av ungdomen själv eller en vuxen, ska skälen  till varför han/hon anser sig behöva en god man även efter att ha fyllt arton år redovisas och styrkas av intyg från läkare, socialsekreterare och i förekommande fall av den gode man som entledigats då ungdomen blivit myndig. Ansökan ställs till tingsrätten men kan också skickas till överförmyndaren som vidarebefordrar ansökan till Tingsrätten,.

Blanketter finns hos överförmyndaren och hos tingsrätten.

 


 

Fullmakt
En annan möjlighet för att kunna hjälpa ungdomar som har sådana behov är, att genom en fullmakt som ungdomen utfärdar efter myndighetsdagen, bli ombud med rätt att företräda ungdomen i de olika avsenden som framgår av fullmakten, till exempel i förhållande till Migrationsverket och socialtjänsten. 

 Kontaktpeson
Ett tredje alternativ är, att om Socialförvaltningen anser det befogat kan du också fortsätta som kontaktperson men det innebär att du blir helt utan befogenheter. 

En kombination av  fullmakt och att vara kontaktperson kanske är det allra bästa. om det är möjligt. 

 

J samuelsson 2014-04-04, red. 16-07-04

 

Skriv ut