Uppdraget

Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe och lagstiftarens avsikt med en god mans ställning kan anses vara, att denne ska stå fri och oberoende och ha rätt och skyldighet att agera för barn och ungas bästa. Grundläggande för uppdraget är att etablera ett förtroendefullt förhållande och
 utifrån en helhetsperspektiv bevaka att myndigheter, förvaltningar och organisationer gör vad som ålagts dem, att lagar och förordningar följs och att barn/unga får den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda. 
Om så inte är fallet vidta de åtgärder som behövs. 

Uppdraget som god man för ensamkommande barn och unga är av speciell karaktär och skiljer sig i flera avseenden från ett ordinärt godmanskap, förvaltarskap och i vissa delar även uppdraget som särskilt tillförordnad vårdnadshavare. Förordnandet gäller enbart unga människor under 18 år som är statslösa eller  medborgare i ett annat land och är skilda från båda sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och är asylsökande vilket innebär en speciell process. Uppdraget regleras både av svensk lagstiftning, förordningar inom EU och konventioner som Barnkonventionen samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget liksom att samtal i regel endast kan genomföras med hjälp av tolk. 

Då Sveriges riksdag har bestämt att invandringen inte skall vara fri utan reglerad innebär det, att barn och unga efter Migrationsverkets och i förekommande fall rättsliga instansers prövning enligt gällande lagstiftning får stanna i Sverige, skall utvisas eller enligt vad som anges i Dublin förordningen överföras. Uppdraget handlar därför i många fall om att förbereda och underlätta ett  återvändande till hemlandet eller första asylland likaväl som att planera för en framtid i det svenska samhället.

Skriv ut