Coronoviruset har skapat en oviss framtid för tusentals ungdomar däribland de som beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 

De förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier bör  tillfälligt anpassas till de ändrade förutsättningar Coronopandemin medfört som till exempel studier på distans och rekordhög arbetslöshet.

Den uppmaningen framför RGMV i en skrivelse till regeringen och anser att  ungdomarna måste ges mer tid att uppnå studiemål samt krav på varaktig försörjning och att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

Det kan innebära samhällsekonomiska vinster och inte minst viktigt, att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, kan uppnås.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/498-ge-ungdomar-med-tillfalliga-uppehallstillstand-for-gymnasiestudier-mer-tid-att-att-uppna-studiemalen-och-lat-
dem-aven-omfattas-av-arbetsmarknadspolitiska-atgarder.html


 Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under corona krisen

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev. (Sveriges elevkårer april 2020)

RGMVs uppfattning att den distansundervisningen som 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen kan vara överdrivna bekräftas av den enkät Sveriges elevkårer låtit genomföra som besvarades av 7543 personer.
https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/stressen-stor-bland-gymnasieelever-under-studier-paa-distans-2995898https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/462-nyhetsbrev-nr-5-maj-2020 


 Studiestöd från CSN får behållas även om skolan är stängd på grund av coronaviruset.

Det är inte bara oron för att bli smittad, kraven på att uppnå studiemålen och kunna få en varaktig försörjning det kan även finnas ekonomiska bekymmer för ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.  För gode män och andra aktörer som ger stöd och hjälp till berörda ungdomar finns information att förmedla om studiemedel m.m på olika språk till ungdomar om det behovet finns. (Information från CSN med anledning av coronaviruset)
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-05-06-med-anledning-av-coronaviruset.html


 Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utbrottet av det nya coronaviruset i syfte att underlätta arbetssituationen.”(Utbildningsdepartementet 2020-04-30)
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/04/uppdrag-att-genomfora-stodjande-
insatser-med-anledning-av-covid-19/


 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Skr. 2019/20:162

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn. (Utbildningsdepartementet 2020-05-07)
https://www.regeringen.se/499649/contentassets/12bb8d543c704f10ab74c015f3077d1d/
riksrevisionens-rapport-om-undantag-fran-skolplikten---regler-tillampning-och-tillsyn-skr.-201920162Covid-19 kan ha konsekvenser för segregationen och leda till ökad ojämlikhet.

”Det finns en medvetenhet om att den kris samhället nu upplever innebär att skillnaderna mellan olika människor ökar. Det har exempelvis redan uppmärksammats att boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar har drabbats hårdare av smittspridningen av covid-19.” (Delegationen mot segration, Delmos 2020-04-21)
https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/covid-19-kan-paverka-segregationen/ 


Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Promemorian innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkes-förarkompetens. Genom ändringen kommer införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. (Regeringskansliet 2020-04-30)
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2020/05/utbildning-ar-grunden-nar
samhallet-staller-om/ 


Riksrevisionen förbereder en granskning av gymnasieskolans lärlings utbildning.

I samband med att gymnasieskolan reformerades 2011 infördes den gymnasiala lärlingsutbildningen. Syftet var att föra skola och arbetsliv närmare varandra för att på så sätt underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Riksrevisionen avser att granska om riksdagens intentioner med lärlingsutbildningen har uppfyllts.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede. (Riksrevisionen 2020-04- 2020)


Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forlangning-av-tillfalligt-inreseforbud-till-eu-via-sverige-med-anledning-av-covid-19/ 


Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och utbrottet av covid-19 följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringens arbete och beslut syftar till att begränsa smittspridningen och att värna människors liv, hälsa och jobb.(Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/ 

 

Statistik

Artiklar visade
2016602
Back to Top