Dialog med afghanska myndigheter gällande verkställighets ärenden
Med anledning av Coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige. (Polisen 2020-03-20)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/dialog-med-afghanska-myndigheter-gallande-verkstallighetsarenden/?fbclid=IwAR3Gl_Xmw_o3YWqlNmw8dI8d8crdMuCdxKgIGvoRXezIPzWWC3fny3oArV


Mottagandet av ensamkommande i Norge

2019 sökte totalt 135 ensamkommande barn/unga asyl i Norge. (i Sverige 913). De två första månaderna  2020 låg talet på totalt 28, (i Sverige159). 

I Norge får ensamkommande först sin asylansökan registrerad hos polisen. När en asylsökande uppger att sig vara minderårig tillkallar polisen en god man och den gode mannen är med under hela registreringen. (Therese Einarsson,god man och styrelseledamot i norska Vergeforeningen)

https://www.godmanakuten.se/index.php/god-man-och-sfv/454-mottagandet-av-ensamkommande-barn-i-norge


 

Ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar
"SKR har tagit fram en vägledning om vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och som saknar vårdnadshavare. SKR bedömer att ställföreträdarskapet ska regleras som för andra barn bosatta i Sverige, och att socialnämnden ska ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalken." (SKR 2020-03-12)

Ny vägledning om ställföreträdare


 

Coronaviruset och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga.
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


 

RGMV uppmanar Migrationsverket att skicka LMA kort till gode män
Enligt uppgift tillämpar Migrationsverket kontor i landet olika bestämmelser  för utlämning av barn/ungas LMA kort i de fall de behöver förlängas eller ersättas.

På vissa av Migrationsverkets kontor måste LMA korten hämtas personligen av en god man i andra fall skickas kortet med post. Under rådande omständigheter bör utskick med post tillämpas generellt för att undvika smittspridning. 


 

Svenska medborgares autonomi reduceras i en accelererande takt
”I en demokrati är det är angeläget att beslutsfattare på ett godtagbart sätt kan motivera inskränkningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Är inskränkningarna proportionerliga givet de resultat som förväntas uppnås? Vilka andra risker kan uppstå genom inskränkningarna?” (Dagens Juridik 2020-03-24. Debatt – av Axel Berglund,  jurist och statsvetare)

https://www.dagensjuridik.se/debatt/medborgerliga-fri-och-rattigheter-maste-forsvaras-under-coronakrisen/


 

Migrationsverkets Infor­ma­tion med anled­ning av Coro­na­vi­ruset
"Coronavirusets spridning är en unik situation vars konsekvenser för den enskilde är mycket svåra att överblicka. Det gäller självklart också alla våra sökande. De svar vi har idag utgår ifrån det läge som råder just nu, men i takt med att fler åtgärder från länder i omvärlden och Sverige sätts in får det konsekvenser för alla." (Källa Migrationsverket)Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande
De närmsta veckorna kommer runt 400 ungdomar med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier. 

Att Migrationsverket genomför kontroller är bra men tidpunkten är sällsynt illa vald med tanke på de extraordinära förhållanden som Coronaviruset inneburit i olika avseenden bl.a för ungdomarnas studier.
Migrationsverket bör liksom andra myndigheter ta hänsyn till rådande omständigheter och verkets insatser inriktas på  att stödja åtgärder som kan vara till hjälp och underlätta studierna för berörda ungdomar. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-23-Migrationsverket-kontrollerar-aktivt-deltagande.htmlEtt fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett par månader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensiv övervakning med elektronisk kontroll.
(2020-03-24Karin Påle-Bartes på Södertörns Tingsrätt)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ett-fangelsestraff-behover-inte-alltid-avtjanas-i-fangelse/


 

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpnings grund för brott med hedersmotiv och ett nytt verktyg, ett utreseförbud. (Källa Justitiedepartementet 2020-02-24)
https://www.regeringen.se/495873/contentassets/e3a7d739e2b444e6a24a05a2db80066a/prop-201920-131.pdf-


 

Elva forskare om förändringsbehov i statsförvaltningen

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten. I antologin "Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet" analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken. De visar på komplexiteten i de statliga verksamheterna och lyfter fram andra vägar att organisera och styra verksamheterna. (Statskontoret 2020-03-05)

http://www.statskontoret.se/nyheter/elva-forskare-om-forandringsbehov-i-statsforvaltningen/


 

Vill knäcka gåtan om det mänskliga beteendet
Sara Öster blev tidigt nyfiken på det mänskliga beteendet och hur vårt psyke speglas i våra handlingar. Idag arbetar hon som ST-läkare i rättspsykiatri med rättspsykiatriska utredningar som svarar på om en gärningsperson har en allvarlig psykisk störning. 
(Rättsmedicinalverket 2020-03-1

https://www.rmv.se/aktuellt/sara-vill-knacka-gatan-om-det-manskliga-beteendet/


 

Återvändandeverksamheten: svag styrning, inbyggda målkonflikter och bristande samordning
Riksrevisionen har granskat statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet – frivilligt eller med tvång. Granskningen visar att det inte fungerar effektivt. Regeringen bör därför se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan olika myndigheter. (Riksrevisionen 2020-03-19)

https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-03-19-atervandandeverksamheten-svag-styrning-inbyggda-malkonflikter-och-bristande-samordning.html?fbclid=IwAR0h8Yl1Kt3KlBZOSwKQM7X7ve6qmJlaxwha0EFFKRTr6pTgk6W9UU_Fa0g