Det gör dom inte
Flertalet asylsökande barn/unga som söker asyl i Sverige är i åldern 13 till 18 år de allra flesta 16 till 18. Alla med viss livserfarenhet och i flera avseenden kompetenta men tämligen resurslösa språkligt och kunskaps mässigt kring asylprocessen.
Men trots dessa begränsningar samt avsaknad av rättslig handlingsförmåga förväntas de själva sakligt kunna redogöra för viktiga  omständigheter och förstå vad som är viktigt att berätta när de söker asyl. Det gör dom inte.

I arbetet med en förändrad mottagning bör regeringen beakta vad som sägs i  gällande lagstiftning, att inga ensamkommande barn/unga som vistas i Sverige ska vara utan  vårdnadshavare samt deras rätt att komma till tals och myndigheters skyldighet att lyssna på dem i enighet med vad som sägs i Barnkonventionen. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/434-mottagningen-av-karim-och-andra-ensamkommande.html


Kommunerna beräknas ta emot runt 25000 nyanlända med uppehålls tillstånd i år och runt 21000 nästa år. 
"Det är för i år och nästa år en minskning med cirka 4000 jämfört med förra prognosen. Huvudanledningen till minskningen är en sänkt prognos för antalet inresta anhöriga. Antalet kommun mottagna nyanlända beräknas fortsätta att minska kommande år: 24900 (2019), 21400 (2020), 19400 (2021), 19100 (2022)." (Migrationsverket 2019-10-25)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-10-25-Oforandrad-prognos-for-antalet-asylsokande---trots-skarpt-omvarldslage.html


Särskild företrädare för barn
När ett barn under 18 år utsätts för brott är huvudregeln att barnet, likt en vuxen, företräds av ett målsägandebiträde under rättsprocessen och att det är barnets vårdnadshavare som beslutar om barnets deltagande i processen. (Julia Högberg på Södertörns Tingsrätt 2019-11-05)
http://www.domarbloggen.se/tag/barn/ 


Om du tar för givet att din ungdom inte använder droger-tänk om!
En allmän uppfattningen bland  gode män/sfv, personal på HVB, familjehem och socialtjänsten kan nog sägas vara  att ensamkommande barn/unga  sköter sig bra och oftast följer de regler som finns på boendet, i skolan och samhället i övrigt. 

Självklart finns det också undantag och en del av ungdomarna hamnar i kriminalitet och missbruk. En del av dem har kriminalitet och missbruk med sig i bagaget när de kommer hit. Andra kan bli offer för skrupellösa personer när de vistats i olämpliga miljöer där droger förekommer och goda vänner i deras nätverk, är inte alltid så goda. (Godmanakuten)
https://www.godmanakuten.se/index.php/god-man-och-sfv/134-uppt%C3%A4cka-missbruk


Olämpliga offentliga biträden
Biträden för ensamkommande barn/unga kan utses som inte för  deras talan på ett  professionellt sätt och/eller saknar den särskilda kompetens som krävs i barnärenden. I sådana fall kan följden bli, att en sökande med asylskäl som i normalfallet leder till uppehållstillstånd i stället  kan få en felaktig statusförklaring eller beslut om utvisning. 
Regeringen som nu arbetar med ett förändrat mottagande av asylsökande  bör inte bara vidta åtgärder som innebär att ensamkommande barn/unga får stöd och hjälp av en god man vid registreringstillfället utan också att lämpliga biträden utses vilket innebär att Migrationsverket nuvarande tillvägagångssätt i det avseendet måste ändras. 
Riksdagens justitieutskott har tidigare sagt nej till regeringens förslag om att åklagare ska få utse offentliga försvarare. Av likartade skäl borde inte Migrationsverket få utse offentliga biträden i asylärenden utan åläggas en domstol, enligt RGMV.  
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.html


JO kritiserar Migrationsverket för bristfällig underrättelse om beslut
"Migrationsverket avslog AA:s ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov den 17 juni 2016. AA underrättades dock inte om beslutet i samband med detta utan först den 6 februari 2018, d.v.s. ett år och åtta månader efter att beslutet fattats." (JO 2019-11-06)
http://www.jo.se/PageFiles/14247/923-2018.pdf


Undersökning avslöjar myter om migranter
En ny undersökning från forskningsinstitutet Afrobarometer ger en bättre förståelse av hur och varför afrikaner migrerar. (Nordiska Afrika institutet 2019-11-06)
https://nai.uu.se/news/articles/2019/11/06/121030/index.xml


 Trots faran att dö av törst i Sahara-öknen, drunkna i Medelhavet eller säljas som slavar i Libyen är många afrikaner villiga att migrera
Unga människor utgör majoriteten av de som riskerar sina liv på flyktvägar från Afrikanska stater söder om Sahara mot Europa, enligt forsknings institutet Afrobarometers undersökning.

Det finns viktiga skillnader mellan staterna liksom att många migranter är välutbildade och 80 % migrerar till andra afrikanska stater med bättre framtidsutsikter. (källa Afrobarometer)
https://afrobarometer.org/blogs/african-migration-whos-thinking-going-where


Det globala avtalet om internationell migration
Den globala kompakten för migration är det första mellanstatliga förhandlade avtalet, som utarbetats under FN: s regi, för att täcka alla dimensioner av internationell migration på ett holistiskt och omfattande sätt. (källa FN) 
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact 


Vardagsheder och balkongflickor
För över tio år sedan uppmärksammade media och även  Sveriges riksdag, att flera unga flickor  tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Flickorna har kastat sig ut från balkonger efter att ha anklagats för att ha  brutit mot ett rådande föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. 
Frågan om hedersrelaterat våld, som framför allt tjejer men också killar utsätts för, är i högsta grad är aktuell och nödvändiga åtgärder angelägna. 


 10 minuter av frihet
"Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende. Ryktesspridning mellan unga är vanligt förekommande inslag." (Källa Tris)
https://www.tris.se/publikationer/lista/2019/1/17/10-minuter-av-frihet-en-film-om-vardagsheder


Skolinspektionen har granskat hur huvudmän i både enskild och offentlig verksamhet arbetar för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning även om skolan har flera rektorsbyten på kort tid. 
Granskningen genomfördes vårterminen 2019 och omfattade 20 huvudmän. Ett urvalskriterium var att huvudmannen skulle ha en grundskola eller gymnasieskola som haft tre eller fler rektorsbyten de senaste fem åren.


Viktigaste iakttagelserna
Få huvudmän analyserar effekter av rektorsomsättning
Få huvudmän följer upp rektors behov av introduktionsinsatser
Få huvudmän ger strukturerat stöd i både organisations- och ledningsfrågor
Ett ”team-tänk” kring skolledning kan saknas
Flertalet huvudmän använder inte det systematiska kvalitetsarbetet som verktyg vid hög rektorsomsättning

Konsekvenser på skolor vid många rektorsbyten
Skolutvecklingen riskerar att avstanna
Hög rektorsomsättning kan leda till mindre stabilitet i att upprätthålla goda strukturer och gemensamma förhållningssätt
Risk att bedömning inte utgår från styrdokumenten 

(Skolinspektionen 2019-11-19)
https://www.skolinspektionen.se


”Sugardating” – en ny form av prostitution
På nätet marknadsförs sugardejting som en guldkantad livsstil där  unga flickor och pojkar  träffar någon äldre som är villig att betala för deras gemensamma semesterresor, gåvor och restaurang besök. 
Men i verkligheten är det oftast förtäckt prostitution so
m blir alltmer utbrett. 

-Det är ett nytt fenomen som drabbar allt fler unga vuxna. Det viktigt att vi ökar vår kunskap om ämnet så att vi kan genomföra rätt insatser och förebygga bland annat psykisk ohälsa bland unga vuxna, säger Elsie-Marie Björk, samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län. (Länsstyrelsen i Dalarna 2019-11-21)
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/sugardating-en-allt-vanligare-verksamhet


Ingen vill gå snett
Ingen vill leva i kaos med missbruk och kriminalitet. Men ibland blir livet tvärt om. I boken ”Ingen vill gå snett” delar ungdomar placerade på SiS ungdomshem med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter med egna ord och uttryck och reflekterar kring varför allt blev som det blev, men också över viljan till att förändra och styra framtiden i en annan riktning. (Statens institutionsstyrelse 2019-11-21)
https://www.stat-inst.se/globalassets/skrivarsatsning/ville-inte-ga-snett/ville-inte-ga-snett-sis_pocketbok_2019.pdf

Statistik

Artiklar visade
1857689
Back to Top