10 fakta om familjeåterförening

Förföljelse, förtryck, krig och katastrofer tvingar människor på flykt. Ofta måste familjemedlemmar ge sig av åt olika håll eller så skiljs de åt längs flyktvägen, många gånger under traumatiska omständigheter. Andra kan sakna möjlighet att lämna hemlandet eller tvingas leva under svåra förhållanden i flyktingläger. Röda Korset har ett speciellt uppdrag och lång erfarenhet av att arbeta för att återförena splittrade familjer. 

Inom kort ska riksdagen fatta beslut om förlängningen av den tillfälliga utlänningslagen. Röda Korset tycker inte att lagen ska förlängas men vi är positiva till den ändring som gör att fler splittrade familjer kan återförenas i Sverige efter den 20 juli. Här följer 10 fakta om familjeåterförening som vi tycker det är viktigt att veta om.

  • Fakta 1: Barns rätt till sina föräldrar och rätten till ett familjeliv finns fastslagen i folkrätten.                     

Principen om familjens enhet fastslogs första gången 1948 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Sedan dess har det bekräftats i flera konventioner om mänskliga rättigheter att familjen har rätt till samhällets och statens skydd. Rätten till familjeliv skyddas bland annat i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel 8) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7).

Den internationella humanitära rätten framhåller också staternas skyldighet att bevara familjens enhet och återförena familjer som splittrats på grund av väpnade konflikter. Anhörigas rätt att få vetskap om vad som hänt saknade anhöriga och Röda Korsets roll fastslås i 1949 års Genèvekonventioner.

  • Fakta 2: Familjeåterförening är en av få säkra och lagliga vägar till Europa och Sverige för människor som flyr förföljelse och krig.

Med begränsningar av rätten till familjeåterförening tvingas fler kvinnor och barn att genomföra livsfarliga resor, vilket förorsakar lidande längs Europas gränser men också i Sverige.

Den Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsen efterforskar saknade personer i hela världen som förlorat kontakten med sina nära anhöriga på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration. De senaste åren har Svenska Röda Korset sett en ökning när det gäller efterforskningsärenden där saknade anhöriga kan antas ha försvunnit på Medelhavet. I slutet av 2018 efterforskade Svenska Röda Korset 7 522 saknade anhöriga till personer som befinner sig i Sverige. Fler människor riskerar att omkomma och försvinna på vägen hit för att återförenas med sin familj.

  • Fakta 3: Sedan 2016 har det blivit mycket svårare för familjer där en eller flera familjemedlemmar flytt till Sverige att återförenas.

En allvarlig konsekvens av den tillfälliga utlänningslagen som infördes 2016 är att människor som har fått skydd i Sverige kan få vänta i flera år på att få återförenas med sina barn eller partners– utöver redan långa handläggningstider – utan att veta om och eller när familjeåterförening kan komma att bli möjlig. Efter den 20 juli 2019 öppnas möjligheten för familjeåterförening även för så kallat alternativt skyddsbehövande. Hinder kommer dock fortsatt att föreligga såsom bland annat försörjningskrav samt prövning av framtida förutsättningar för ett permanent uppehållstillstånd.

Läs mer i Röda Korsets utvärdering av de humanitära konsekvenserna av den tillfälliga utlänningslagen.

  • Fakta 4: I Sverige är det i princip omöjligt att återförenas med personer utanför den allra närmsta familjen (”kärnfamiljen”).

Det finns en uppfattning om att det är lätt att få återförenas i Sverige. I själva verket är det svårt att få återförenas ens med sin partner och minderåriga barn. För andra familjemedlemmar, såsom åldrande och sjuka föräldrar eller barn över 18 år, är det mycket svårt - oftast i princip omöjligt.

Det var mycket svårt att få möjlighet att få återförenas med personer som inte var just partner eller minderåriga barn även innan tillfälliga utlänningslagen infördes. Detta eftersom det krävdes ett beroendeförhållande utöver det vanliga mellan sådana familjemedlemmar - så kallat ”särskilt beroendeförhållande”. I den tillfälliga utlänningslagen har det dock uttryckligen slagits fast att familjeåterförening, under den tid då lagen gäller, som absolut huvudregel bara ska vara möjlig för just ”kärnfamilj” - och också det bara under vissa förutsättningar.

  • Fakta 5: Att inte få leva med sin familj påverkar den psykiska hälsan negativt och försvårar etableringen i Sverige.

För att skapa trygghet och stabilitet är familjen fundamental och Röda Korsets erfarenhet är att människor som har skilts från sina familjer ofta är i behov av särskilt stöd. Oron för vad som händer familjen, osäkerheten kring om  eller när återförening kan ske och saknaden efter de anhöriga gör att familjemedlemmen som har fått skydd i Sverige ofta har svårt att finna en meningsfull tillvaro, planera för framtiden och koncentrera sig på språkinlärning, utbildning och arbetssökande.

I Sverige har Röda Korset sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Våra psykologer vittnar om att det är mycket svårt att behandla någon för ett trauma om familjen fortfarande är otrygg. Familjeåterförening är ofta avgörande för att en individ över huvud taget ska kunna påbörja behandling och rehabilitering av trauma som uppkommit i samband med tortyr eller andra övergrepp i hemlandet och/eller under flykten.

  •  Fakta 6: En stor andel av de som får återförenas med sin familj om reglerna ändras den 20 juli är barn.

Många av dem som berörs av de ändrade reglerna för familjeåterförening är barnfamiljer från Syrien där anhöriga ofta finns under svåra förhållanden i hemlandet eller tredje land. Röda Korset har gått igenom 22 domar där alternativt skyddsbehövande nekats familjeåterförening i Sverige. I ungefär två tredjedelar av de genomgångna ärendena har det funnits ett eller flera barn som antingen varit medföljande eller som själva varit sökande. Dessa barn har på grund av den tillfälliga lagen och långa handläggningstider hållits separerade från minst en av sina föräldrar under lång tid.

  • Fakta 7: Kvinnor drabbas hårdare än män av de bostads- och försörjningskrav som ställs upp idag för att få återförenas med sin familj.

Sedan 2016 finns det höga krav på boende och inkomst för att få återförenas med sin familj. Kvinnor drabbas hårdare än män eftersom de ofta står längre från arbetsmarknaden och oftare är kvar under svåra förhållanden i hemlandet. Röda Korset har gått igenom 40 domar där försörjningskraven tagits upp. Genomgången visar att försörjnings- och bostadskraven är mycket svåra att leva upp till. För vissa – ofta de mest sårbara personerna – är det omöjligt. Många avslag baseras på att personen exempelvis är inneboende, har en tidsbegränsad anställning eller har för låg inkomst.  Både bostadskravet och inkomstkravet blir svårare att uppfylla ju fler barn som tillhör familjen, vilket försvårar möjligheten för större familjer att återförenas.

  • Fakta 8: 90% av dem som söker resebidrag för familjeåterföreningsresor kommer få avslag i år.

Röda Korset erbjuder ekonomiskt och praktiskt stöd för familjeåterföreningsresor till familjer som skilts åt på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer eller flykt. Detta stöd ges till dem som inte har ekonomiska möjligheter att bekosta resa själva. Migrationsverket har ett liknande resestöd för familjer till personer som beviljats flyktingstatus och familjeåterförening.

I 2019 års regleringsbrev från regeringen till Migrationsverket är anslaget för anhörigresor kraftigt sänkt jämfört med 2018, från 10,8 miljoner kronor till 1,5 miljoner kronor. Det motsvarar en minskning på 85% jämfört med förra året. Regeringens sänkning av anslaget för anhörigresor kommer drabba ett stort antal personer i år varav majoriteten är barn. Siffran 90% kommer från Migrationsverkets budgetunderlag för 2020-2022.  

  • Fakta 9: Sverige klassar färre personer som flyktingar än andra EU-länder. Det har gjort att färre familjer har kunnat återförenas.

Innan den tillfälliga lagen infördes var betydelsen av vilken så kallad ”statusförklaring” en asylsökande beviljades ganska oviktigt. Ungefär samma rättigheter gällde oavsett om den sökande bedömdes vara så kallad flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. Under den tillfälliga lagen har som huvudregel bara den som har flyktingstatus fått återförenas med sin familj. Blir man klassad som flykting får man också längre uppehållstillstånd.

Migrationsverket har i en intern kvalitetsuppföljning 2017 granskat bland annat kvaliteten på de statusbedömningar som verket gjort. Undersökningen visade att 6% av de granskade ärendena var felaktiga och att 13 % var diskutabla. 12 % ansågs vara för dåligt motiverade. Samma siffror för 2016 låg på 2 % felaktiga beslut och 27 % diskutabla. 42 % ansågs för dåligt motiverade. Siffrorna visar att en hög andel av de beslut som tagits de senaste åren innehållit stora brister. Det blir väldigt problematiskt när man tänker på vilka konsekvenser bedömningen får för familjers rätt att återförenas. Bland annat därför är det bra att regeländringen den 20 juli ger alternativt skyddsbehövande vissa möjligheter till familjeåterförening.

  • Fakta 10: Det kommer fortfarande vara mycket svårt att få familjeåterförening i Sverige - även efter den 20 juli.

På grund av den tillfälliga utlänningslagen har många människor som har fått skydd i Sverige  fått vänta i flera år på att få återförenas med sina barn eller partner. Många har levt i stor osäkerhet utan att veta om eller när familjeåterförening kan komma att bli möjlig.

Förlängningen av den tillfälliga utlänningslagen ger alternativt skyddsbehövande en principiell rätt till familjeåterförening från den 20 juli vilket är bra. Det finns dock fortsatta hinder för familjeåterförening - bland annat försörjningskrav och prövningar av framtida förutsättningar för ett permanent uppehållstillstånd. Röda Korset ser därför tyvärr att många av de mest sårbara personerna fortsatt inte kommer ha möjligheter att återförenas med sina familjer.

Ändringarna i rätten till familjeåterförening som träder ikraft den 20 juli är bra första steg för att ge splittrade familjer en möjlighet att återförenas i Sverige. För att den som flytt till Sverige ska ha rätt till sin familj krävs dock ytterligare åtgärder.

Statistik

Artiklar visade
1766555
Back to Top