Riksdagen beslutar

Riksdagen beslutar om vem som kan flytta till Sverige för att arbeta eller studera och vem som kan söka asyl. Riksdagen har bestämt att Sverige skall agera i enighet med vad som anges i Dublin förordningen. Migrationsverket utformar i sin tur bestämmelser utifrån vad Riksdagens beslutat och genomför vad Riksdagen bestämt. Uppdraget innebär i vissa fall att, tillsammans med barnet eller ungdomen, planera för en framtid i det svenska samhället. Men då Sveriges riksdag har beslutat att invandringen till Sverige skall vara reglerad, kan ensamkommande underåriga efter Migrationsverkets, och i förekommande fall rättsliga instansers prövning, utvisas. eller enligt vad som anges i Dublinförordningen överföras till första asylland. 

Uppdraget handlar därför i många fall om att förbereda och underlätta ett återvändande till hemlandet eller första asylland likaväl som att planera för en framtid i det svenska samhället.

 

Intresse och kunskaper

Uppdraget förutsätter ett intresse av att tillägna sig kunskaper om de förordningar, konventioner samt tillämpliga lagrum i de lagar som reglerar uppdraget och asylprocessen samt den lagstiftning som gäller socialtjänsten, skolan och sjuk-och hälsovården. Kännedom om de åtaganden, begränsningar och befogenheter som följer ett förordnande som god man är av grundläggande betydelse liksom ett intresse av att utveckla former för ett regelbundet samarbete med aktörer omkring ensamkommande barn och unga samt inse fördelarna med lokala och regionala nätverk för gode män. Vad som är det bästa för barn och unga sätter mycket påtagligt sin prägel på uppdraget liksom deras vilja och påverkar såväl vardagliga händelser som beslut om överklagande, sjukvård och i förekommande fall omhändertagande. Förståelse och kunskaper om skillnader i uppväxtvillkor och de   omständigheter som för barn och unga till EU och Sverige är en viktig förutsättning. Den världsomfattande handeln med barn och unga kan innebära att de som söker asyl i Sverige är i människohandel och utnyttjas för sexuella syften, arbete, stölder, tiggeri och narkotikahandel. Att vara uppmärksam på sådana omständigheter och ha en beredskap för att möta den problematiken liksom att barn och unga kan tvingas till omskärelse, tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet, är en god mans ansvar. 

 

Ett balanserat förhållningssätt och ett rimligt engagemang 

Det är inte enbart kunskaper och lämplighet som är viktiga förutsättningar för uppdraget, utan också en medvetenhet om de egna motiven till att bli god man. Personliga behov ska inte påverka beslut och åtgärder i strid med barn och ungas intressen. Så skall till exempel beslut om utvisning inte överklagas till den ena instansen efter den andra därför att en god man vill att barn och unga ska få stanna när det i själva verket kan vara så att de vill åka hem men inte blivit lyssnade på. Att du får möjlighet att utföra uppdraget enligt din uppfattning precis som alla andra gode män är viktigt och bra men det kan också ställa till problem som trasslar till saker och ting om du inte också inser fördelen med att samarbeta med andra gode män, personal på HVB och familjehem, skola och socialtjänsten   för barn och ungas bästa. Ett samarbete utesluter inte möjligheten att agera utifrån din egna uppfattning hur uppdraget skall utföras och val av förhållningssätt. Samarbete gör uppdraget lättare, arbetet enklare för personalen på boendet och barn och unga känner sig tryggare om de inte behöver bekymra sig för att särbehandlas i olika avseenden beroende på vilken god man de har. Enhetliga regler och ett gemensamt förhållningssätt gör tillvaron enklare och att ingen behöver tvivla på vad som gäller angående övernattningar, disponering av dagpenning, mobiltelefoner på avbetalning och inköp av kläder. 

 

Sverige tar emot flest ensamkommande underåriga
Sverige är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande underåriga. Enligt Migrationsverket har under de senaste sex åren har cirka 58000 registrerats som asylsökande och enbart under 2015, 35369.   2016 har till och med den 12 december 2135 registrerats som asylsökanden. De kommer hit på grund av krig, förföljelse, tvångs rekryteringar, fattigdom eller är i människohandel. En majoritet av dem får uppehållstillstånd, men omkring femton till trettio procent får avslag på sin asylansökan och cirka fem procent överförs till första asylland enligt Dublinförordningen. Procentsatsen varierar över tid och beroende på vilket land man kommer ifrån. Barn och unga från Syrien får till exempel alltid uppehållstillstånd enligt ett riksdagsbeslut. Andelen beviljade uppehållstillstånd för dem som kommer från Eritrea är också mycket hög och ingen eritreansk medborgare utvisas idag på grund av de nuvarande förhållandena i landet. För dem som kommer från till exempel länder som Marocko, Vitryssland, Algeriet är möjligheterna små att få stanna i Sverige.

 

Rättrådigt för ensamkommande underårigs bästa

Uppdraget tar sin utgångspunkt i deras behov, rättigheter och ett genomtänkt balanserat ansvarsfullt sätt att anknyta till dem. Grundläggande är att uppdraget skall utföras rättrådigt och för vad som kan anses vara för deras bästa utifrån deras egen uppfattning om vad det är, vad den gode mannen anser, med hänsyn till vad som sägs i lagar och förordningar och de uppgifter som åligger myndigheter och organisationer.

Förordnandet gäller enbart unga människor under 18 år som är statslösa eller medborgare i ett annat land och är skilda från båda sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och är asylsökande vilket innebär en speciell process. Uppdraget regleras både av svensk lagstiftning, förordningar inom EU och konventioner som Barnkonventionen samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget andra faktorer som skiljer uppdraget som god man för ensamkommande unga från ett vanligt godmanskap är, att samtalen med ungdomen under en relativt lång tid måste föras med hjälp av en tolk. 

En kompetent tolk är en förutsättning för att information skall kunna förmedlas på ett korrekt sätt och det finns flera olika utbildningsnivåer för tolkar: utbildad tolk, godkänd tolk, auktoriserad tolk och rättstolk. En tolk ska vara opartisk och har tystnadsplikt. Tystnadsplikten är en förutsättning för att ett tolksamtal ska vara rättssäkert. Grundläggande är givetvis också just att tolken ska vara opartisk och neutral, meddela om det föreligger jäv, och tolka utan störningar. Erfarenhetsmässigt kan sägas att tolkars arbete är av skiftande kvalitet, vilket det finns anledning att vara medveten om. Endast undantagsvis har ensamkommande eku tillgång till auktoriserade tolkar i samtal med sina gode män/vårdnadshavare, utan vanligtvis tillhandahålls tolkar med varierande kompetens.

 

Varken anställd eller myndighetsperson

En god man är varken anställd eller myndighetsperson och representerar således ingen myndighet utan företräder ensamkommande underåriga som både vårdnadshavare och förmyndare på ideell grund och ska sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom.

Lagstiftaren avsikt med en god man (GM) ställning kan anses vara, att denne ska stå fri och oberoende och ha rätt och skyldighet att agera när det blir fel. Men de rättigheter och skyldigheter som följer uppdraget innebär inte en obegränsad handlingsfrihet. Inte heller att man står över tjänstemän inom myndigheter och förvaltningar och kan bortse från omständigheter som till exempel kostnader som kan uppkomma för olika åtgärder eller har en absolut vetorätt. Bestämmanderätten handlar snarare om rätten, att utifrån en helhetsperspektiv  bevaka att myndigheter, förvaltningar och organisationer gör vad som ålagts dem, att lagar och förordningar följs och att eku får den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda. 

 

Sekretess

Att någon förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet. Avsaknaden av tystnadsplikt torde dock inte kunna åberopas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid exempelvis polisförhör om det skulle vara aktuellt. Information som kan komma fram under förhör utgör närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

 

Uppdraget innebär:

Att i   förekommande fall förbereda och underlätta ett   återvändande till hemlandet eller första asylland likaväl som att planera för en framtid i det svenska samhället. 

-att se till att barn/unga får en utbildning utifrån individuella behov som överensstämmer med vad som anges i Skollagen, att socialtjänsten tillvaratar ungdomens   intressen enligt Socialtjänstlagen samt att de får den tand-och sjukvård som regleras i Lag och Förordning   om hälso- och sjukvård för asylsökande och att hänsyn tas till de övriga omständigheter som framgår av lag om mottagande av asylsökande.  

-att vara uppmärksam på att barn/unga kan vara i människohandel och ha en beredskap för att möta den problematiken liksom att de kan tvingas till omskärelse, barn-och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet, är en god mans ansvar.

-att övervaka att allting fungerar i alla avseenden   vilket gäller oavsett om boendet är EBO, Familjehem eller HVB och om det inte gör det vidta lämpliga åtgärder.  

-att ge en realistisk bedömning av möjligheterna att få stanna i Sverige, klargöra att det är Migrationsverket som beslutar om uppehållstillstånd eller utvisning alternativt överföring och betona vikten av att planera både för ett liv i Sverige som ett återvändande till hemlandet eller första asylland.

-att lyssna på och ta hänsyn till ungdomens synpunkter men utifrån livserfarenhet och ditt ansvar som god man bestämmer du och sätter gränser även om det kan leda till meningsskiljaktigheter

-att samverka med tjänstemän på Migrationsverket, personal på boendet, socialsekreteraren, skolledning, lärare, det offentliga biträdet samt andra gode män.

-att prata med ungdomen, ansvariga för boendet och socialsekreteraren om du har betänkligheter om ungdomens ålder eftersom ditt uppdrag gäller en omyndig person och om ungdomen är 18 år eller äldre kan du de facto inte vara god man.  

-att förvalta och bestämma   över tillgångar som studiebidrag och extra bidrag från CSN, samt dagsbidrag och särskilt bidrag från MV.


Kännedom om begränsningar och befogenheter

Kännedom om de åtaganden, begränsningar och befogenheter som följer ett förordnande som god man är av grundläggande betydelse liksom ett intresse av att utveckla former för ett regelbundet samarbete med aktörer omkring ensamkommande barn och unga samt inse fördelarna med lokala och regionala nätverk för gode män. Humanitet och pliktkänsla är alltid en del av uppdraget liksom intresse och engagemang, men uppdragets komplexitet innebär att tillvaron som god man endast undantagsvis är helt bekymmersfritt. Ibland uppstår problem som kan gälla samarbete med socialtjänsten, boendet, skolan eller rent allmänt på grund av uppdragets karaktär. Det är inte alltid som vistelsen i Sverige blir som barn och unga önskat och besked om utvisning eller överföring sätter inte bara dem på hårda prov utan också den gode mannen. Även om ambitionen är att hålla en professionell distans och ett balanserat engagemang kan ungdomens glädje, problem, förhoppningar också bli den gode mannens. 

 

Ett ensamarbete
Trots att uppdraget förutsätter regelbundna kontakter med vuxna är det ett ensamarbete och behovet av återkoppling, stöd och stimulans kan vara stort. Upplevelser av det slaget, Samarbetsproblem  med  socialtjänsten, personal på boende och skola kan innebära, att behovet av stöd och handledning är stort.  Samhället har i förvissning om att uppdraget utförs med intresse, engagemang, ansvar avstått från att precisera och ge tydliga anvisningar för hur uppdraget skall utföras vilket innebär att det finns ett tämligen vitt utrymme för egna tolkningar, inom de ramar som reglerar hur uppdraget skall utföras. Det förhållandet förutsätter att den som förordnas som god man agerar rättrådigt, engagerat, ansvarsfullt utifrån erfarenheter, kunskaper och efter lagar och förordningar. Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av  vad som faller inom  respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av.  
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag.  
Av en    lagrådsremiss  från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska  veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom  respektive utom uppdraget och inte utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO.  
Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs   ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas   men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
En detaljstyrning är inte eftersträvansvärt men det kan anses rimligt, att en god man   ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet .och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.

Även om det saknas nationella riktlinjer är det i stora drag bestämt och definierat vilka uppgifter som hör till god man-rollen och vilka uppgifter som åligger överförmyndare, boende, socialtjänst, skola, Migrationsverket, Länsstyrelser och landsting genom anges i lagar och förordningar.

Men inte sällan blir det ändå så att gode män utför uppgifter som ligger utanför själva uppdraget då de lagar och förordningar som styr boende, skolan och socialtjänsten inte efterlevs eller tolkas på ett sätt lagstiftaren inte asvett vilket får icke önskade konsekvenser för barn och unga och därmed gode män. Gode män ska inte behöva utföra uppgifter som ankommer på andra. Men då uppdraget ibland kan kännas gränslöst och i kombination med okunskap om vad som förväntas av en god man och vad som faller inom respektive utom uppdraget gör att gode män tar på sig ett ansvar och uppgifter som inte åligger dem.

Med vissa reservationer är det upp till varje enskild god man, att åta sig fler uppgifter än han eller hon är ålagd men det innebär att uppdraget kan bli bli alltför avancerat och betungande.

”Spindeln i nätet” är ett vedertaget uttryck som upprepade gånger användes om gode mannens uppdrag och funktion. liksom ett nav allt ska kretsa omkring. Men en god man som på ideell grund åtar sig uppdraget ska varken agera nyckelperson, samordnare eller spindeln i nätet, den uppgiften bör åligga en socialsekreterare.

 


Personlig uppfattning

Att uppdraget kan utföras utifrån en egen uppfattning och livserfarenhet är viktigt och bra men det kan också ställa till problem som trasslar till saker och ting om du inte inser fördelen med att samarbeta med andra gode män, personal på HVB och familjehem, skola och socialtjänsten för ensamkommande underårigas bästa. Ett samarbete utesluter inte möjligheten att agera utifrån din egna uppfattning hur uppdraget skall utföras och val av förhållningssätt. Samarbete gör uppdraget lättare, arbetet enklare för personalen på boendet och barn och unga känner sig tryggare om de inte behöver bekymra sig för att särbehandlas i olika avseenden beroende på vilken god man de har. Enhetliga regler och ett gemensamt förhållningssätt gör tillvaron enklare och att ingen behöver tvivla på vad som gäller angående övernattningar, disponering av dagpenning, mobiltelefoner på avbetalning och inköp av kläder. Att agera tillsammans och framföra gemensamma synpunkter när det gäller skolan, socialtjänsten och boendet ger en större tyngd om flera gode män står bakom dem. 

 

Hur många uppdrag
För flertalet gode män är uppdraget ideellt och man  åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har uppdraget blivit ett levebröd ett arbete och man åtar sig 10-15 uppdrag ofta på seriös grund och enligt vad som anges i lagar och förordningar.  I den tidigare lagstiftningen angavs inte någon gräns för hur många uppdrag en god man samtidigt kan ha men från och med 2015 framgår det av de ändringar som gjorts i FB att en god man inte skall förordnas till fler uppdrag än han/hon klarar av. Det blir överförmyndarens sak att bestämma vad det innebär.

Bland gode män varierar uppfattningarna om hur många uppdrag som är lämpligt liksom om uppdraget ska ha sin utgångspunkt i ett humanitärt synsätt där det finns ett personligt engagemang eller grunda sig på ett juridiskt ställföreträdarskap där det personliga engagemanget ska tonas mer och begränsas får att överlåtas på andra, enligt SKL.    
En del gode män betonar vikten av stabilitet och  kontinuitet, omhändertagande och omsorg och anser att två till fem uppdrag kan vara lämpligt. Andra menar att uppdraget handlar om övervakning och tillsyn och förlitar sig på att andra aktörer tar ansvar för vad som ålagts dem och anser att tio till femton uppdrag eller fler är rimligt. Faktorer som spelar in är vilken tid som finns till förfogande, erfarenhet och personligt engagemang.  
Att ange ett bestämt antal är av de skälen inte meningsfullt däremot kan det anses rimligt att antalet uppdrag i en extrem situation kan vara mellan 1-15 uppdrag beroende på förutsättningar och att andra aktörer gör vad som ankommer på dem. Men i normalfallet kan mellan 1-5 anses lämpligt förutsatt att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett. Men man bör vara medveten om, att en eku helt plötsligt kan bli ett heltidsjobb under en kortare eller längre period och då finns inte lika mycket tid för de övriga som också behöver uppmärksamhet och kan vara i behov av hjälp.
För nya gode män kan 1-3 uppdrag anses lämpligt tills erfarenheter från hela asylprocessen från registrering till lagakraftvunnet beslut har fattats.  


Ersättning
Ersättningen för uppdraget varierar mellan kommunerna liksom om det  utgår ett fast arvode eller ersättning enligt räkning för den tid som lagts ned. Många gode män har uppfattningen att ersättningen skall vara fast och utgå med samma belopp oavsett om man är god man eller särskilt tillförordnad vårdnadshavare. Vid speciella omständigheter ska det vara möjligt att begära ett extra tillägg  och att ersättningen betalas ut varje månad.  En del kommuner kräver en årsredogörelse andra inte.

 

Fullmakter och att kunna ta ledigt från uppdraget
Gode män/vårdnadshavare måste självklart kunna ta ledigt från uppdraget men idag finns det hinder för det eftersom att vara god man är ett personligt uppdrag. Därmed anses det inte finnas lagstöd att utfärda fullmakter till ersättare om inte denna är tydligt begränsad till en viss åtgärd som att en advokat får driva en viss angiven fråga eller att fullmakten ska gälla under en mycket begränsad tid och då endast till åtgärder som bankärenden, betalning av hyra.
Som god man förväntas du skriva på en fullmakt inför ett överklagande som innebär att biträdet ges fullmakt eller den hon/han må sätta i sitt ställe, att var för sig inför envar person och myndighet företräda den minderåriga gentemot Migrationsverket angående uppehållstillstånd och därmed sammanhängande ärenden och frågor. 
Fullmakten innefattar även rätt för ombudet ta del av all för ärendet relevant dokumentation och utredning. Det är inte ovanligt att en del biträden förväntar sig att du skall skriva på en fullmakt som gäller såväl den första inlagan till Migrationsverket, som överklagande till Migrationsdomstolen och Kammarrätten. Det behöver du inte göra de kan utfärdas av dig om det blir aktuellt med ett överklagande.

 

Några andra fullmakter än de till biträdet i asylärendet kan den underåriga genom god man inte utfärda så länge ungdomen är under 18 år då också förordnade som god man upphör. Du kan då efter samtal genom en fullmakt bli ombud för den underåriga om det skulle vara behövligt av olika skäl. Omyndiga kan som bekant inte utfärda fullmakter.  

 

Längre ledighet
Om du blir förhindrad att utföra sitt uppdrag p.g.a. sjukdom eller semester bör du begära att bli entledigad så att överförmyndarnämnden kan fatta beslut om att entlediga dig och förordna en och förordna någon annan för uppdraget. Anledningen till detta är att det inte finns någon laglig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man. Dessutom kan inte en god man utfärda en fullmakt till någon annan med innebörd att denne får fullbehörighet att företräda barnet. Endast vid något enstaka, begränsat uppdrag kan en fullmakt utfärdas. Då uppdraget ofta kan innebära akuta ställningstaganden måste det alltid finnas en behörig god man till hands. Den f.d. gode mannen kan ju alltid återkomma i sitt uppdrag efter det att semester eller blivit frisk, om det är den bästa lösningen. Överförmyndarnämnden får då lov att entlediga den nuvarande gode mannen och förordna den tidigare ställföreträdaren.

 

Övrigt

Du kommer att vara med på en hel del möten om och med ungdomen. Försäkra dig om och bidra till att det finns en dagordning, ett syfte och en sluttid för mötet. Om ungdomen skall vara med pratar du och de andra vuxna först ihop er innan ungdomen  deltar i mötet.

  

Övriga skyldigheter för god man

meddelar överförmyndaren om ungdomen   flyttar och  om uppehållstillstånd beviljats,
redovisar uppdraget till överförmyndaren
anmäler om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet
anmäler om barnets föräldrar har kommit till Sverige.
Är uppmärksam på om ungdomen kan vara offer för människohandel.

 

Vem kan utses

Vem som kan utses till god man anges i 11 kap. 12 och 13 §§ Föräldrabalken. Vid bedömningen av om den som utses är lämplig för uppdraget skall överförmyndaren fästa särskild vikt vid den utsatta situation som barn och unga befinner sig i och att den person som förordnas som god man eller förvaltare ska vara " en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

 

De formella kraven som uppställes i lagen är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig och inte vara j anställd på inblandade myndigheter. Till de allmänna kraven på lämplighet hör att vederbörande har ordnad ekonomi. Överförmyndarnämnden kontrollerar därför hos Kronofogden att personen inte befinner sig på ekonomiskt obestånd eller att personen inte är olämplig av någon annan anledning. Har man t.ex. betalningsanmärkningar hos kronofogden, förekommer i polisen belastningsregister eller hos socialtjänsten anses man inte lämplig som god man. Den som utses som god man måste också ha erforderlig tid att ägna sig åt sitt uppdrag.

 

De allmänna kraven är att en god man ska vara rättrådig, lämplig och erfaren och i lagtexten anges att särskild vikt skall läggas vid den utsatta situation som barn/unga  befinner sig i. Rättrådighet och lämplighet handlar om ärlighet, uppmuntran, stöd, förståelse och inte minst  att ge hopp till en många gånger stark kompetent ung människa som också själv uppfattar sig så, som kan behöva hjälp i vissa avseenden, men oftast klarar sig själv och vill det men uppskattar ärlighet från sin gode man. Erfarenhet kommer med tiden men oavsett om man är nybliven eller erfaren god man är det egentligen aldrig lätt att samtala om att en ung människa som man lärt känna ska lämna den svenska välfärden.

Det blir lite lättare med tiden i synnerhet om man inser betydelsen av att redan vid de första samtalen klargöra förutsättningarna, undviker att ge falska förhoppningar eller löften om att allting  säkert kommer att bli bra när det är långt ifrån säkert att allting blir bra utan i stället förhåller sig sakligt till frågan om uppehållstillstånd och förhoppningar att få stanna och redan från början gör klart att alla som söker asyl inte får det. Ett samtal om utvisning påbörjas redan vid de första samtalen med ungdomen då planer görs upp för såväl ett liv i Sverige som ett återvändande hemlandet eller första asylland.

 

Kravet på lämplighet och kvalifikationer kan variera mellan landets 230 överförmyndare/nämnd handlar till exempel om goda kunskaper om det Svenska samhället, att kunna skriva och tala god svenska, vara insatt i asylprocessen, förståelse för barn och ungas behov, kännedom om olika länders kultur och religion och i övrigt kunna utföra uppdraget utifrån vad som anges i förordningar, konventioner, tillämpliga lagrum i Föräldrabalken, Lag om god man för ensamstående som reglerar uppdraget och Utlänningslagen asylprocessen samt den lagstiftning som gäller socialtjänsten, skolan och sjuk-och hälsovården.

 

De allra flesta kan bli gode män. Allmänna kunskaper kombinerade med personligt och socialt engagemang är lämpliga egenskaper, liksom ett intresse och en vilja att inhämta nya kunskaper. Erfarna gode män vittnar om att uppdraget är positivt och givande, men inte utan svårigheter av varierande grad. Social kompetens, kunskaper inom olika områden och ett medvetet förhållningssätt är viktigt för att uppdraget skall kunna utföras som lagstiftaren avsett, det vill säga rättssäkert och med barn och ungas bästa i fokus.  

Kännedom om de åtaganden, begränsningar och befogenheter som följer ett förordnande som god man är av grundläggande betydelse liksom ett intresse av att utveckla former för ett regelbundet samarbete med aktörer omkring ensamkommande barn och unga samt inse fördelarna med lokala och regionala nätverk för gode män.

 

 

Att etablera en konstruktiv samverkan med berörda aktörer kan förebygga problem och är en förutsättning för att vad som kan anses vara deras bästa ska kunna uppnås. Som i alla andra sammanhang kräver beslut som ska fattas en samverkan mellan berörda parter och en förståelse för de skillnader olika roller innebär. I de fall det finns meningsskiljaktigheter handlar bestämmanderätten om att genom samtal försöka nå en samsyn.

Den i juli 2005 trädde lagen om god man för ensamkommande barn i kraft (2005:429). Därmed stärktes skyddet för ensamkommande underåriga och en god man träder in i vårdnadshavarens ställe och inte enbart som förmyndare. Det betyder att en god man/vårdnadshavare (GM/STV) har rätt och skyldighet att framföra synpunkter och agera i alla frågor som rör (eu) personliga angelägenheter som ekonomi, utbildning och boende. Men trots att vad som sägs i god Lagen om god man för ensamkommande barn, att en god man/vårdnadshavare rätt och skyldigheter att agera för barn/ungas (eku) bästa innebär det inte att det som ska vara på ett visst sätt nödvändigtvis är det i vissa fall kan det i vissa fal hända därför hända att varken socialtjänsten, skolan eller boendet tar hänsyn till GM/STV ställning. Att etablera en konstruktiv samverkan med berörda aktörer kan förebygga problem och är en förutsättning för att vad som kan anses vara eu bästa ska kunna uppnås. Som i alla andra sammanhang kräver beslut som ska fattas en samverkan mellan berörda parter och en förståelse för de skillnader olika roller innebär och genom samtal försöka nå en samsyn i god sämja.

 

 

 

Gemensam målsättning

En god man samarbetar med socialtjänsten och bestämmer om val av boende, skolgång, behov av kontaktperson och medverkar i utredningar m.m. Förutsatt att de vård- och genomförande planer som upprättas tar hänsyn till barn och ungas faktiska situation är BBIC bra och utgör en möjlighet för gode män/vårdnadshavare att påverka och ställa krav på socialtjänst, HVB, familjehem och skola. De vård- och genomförande planer som upprättas av socialtjänsten är juridiska handlingar och finns det betänkligheter kring innehållet bör dessa ingående diskuteras med socialtjänsten.

Liksom gode män vårdnadshavare ska socialtjänsten, personal på boenden, skolpersonal och andra aktörer se till eku bästa. Utifrån den gemensamma målsättningen är en konstruktiv samverkan möjlig men det förutsätter att ställföreträdare visar förståelse för vad som åligger tjänstemän inom förvaltningar och myndigheter och till kostnader som kan uppstå för olika åtgärder och en medvetenhet om att att de rättigheter och skyldigheter som följer uppdraget inte innebär en obegränsad handlingsfrihet eller att en god man står över tjänstemän och har en absolut vetorätt. Å andra sidan finns det anledning att förvänta sig att andra aktörer att tar  hänsyn till det ansvar som följer uppdraget och att en god mans ställning tillmäts den betydelse lagstiftaren avsett.

 

I förhållande till eku finns i uppdraget en uppfostrande del och ett ansvar att skydda dem från faror av olika slag En övergripande uppgift är att övervaka och se till förhållanden och omständigheter fungerar som det ska i alla avseenden och ge stöd, vägledning och sätta gränser även om det leder till meningsskiljaktigheter. Det förutsätter att GM har sista ordet och kan ta beslut oavsett eku uppfattning men innebär också, att beroende av ålder och mognad, att de involveras och är delaktiga i beslut.

 

Barn och ungas bästa

Vad det innebär finns det självklart olika uppfattningar om så hävdar till exempel SKL och oftast överförmyndare/nämnd att ett juridiskt ställföreträdarskap ska tillämpas som innebär att en god mans roll ska begränsas till att bevaka att ensamkommande underåriga får den hjälp de behöver i vardagen, sina rättigheter tillgodosedda och om så inte är fallet vidta lämpliga åtgärder men det personliga engagemanget ska tonas ner och överlåtas till personal på HVB, familjehem och EBO.  
Å andra sidan kan det hävdas att uppdraget är av speciell karaktär som i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt god man-förvaltarskap och att det juridiska ställföreträdarskapet inte är tillämpbart i den utsträckning som SKL och överförmyndare/nämnd anser.

I all händelser är det grundläggande för uppdraget att se till eku bästa och att att agera i det syftet men inte utan att ha förståelse för och ta hänsyn till vad som ålagts myndigheter, förvaltningar och organisationer och vara medveten betydelsen av att samverkan och i övrigt beakta vad som framgår av lagar och förordningar.

Ett återvändande till hemlandet likaväl som ett uppehållstillstånd i Sverige oavsett Migrationsverkets beslut, kan således anses vara för barn och ungas bästa beroende på deras vilja och önskan. För dem som skall avvisas, överföras eller självmant medverkar till att utvisas efter att ha nekats uppehållstillstånd skall de åtgärder som förbereder och underlättar ett återvändande vidtas.Personliga behov ska inte påverka beslut och åtgärder i strid med barn och ungas intressen.

 

 

När barn/unga försvinner
Vid ett försvinnande från boendet gör gode mannen eller personal senast efter 24 timmar en anmälan till polsen och meddelar också Migrationsverkets motagnings enhet som noterar anmälan och omedelbart stänger ungdomens konto.Därefter rapporterar mottagningsenheten försvinnandet till socialtjänsten,  Överförmyndaren samt asylprövnings enheten. Asylprövnings enheten avslutar asylärendet snarast efter det att de mottagit information om försvinnandet  När barn/unga av olika anledningar försvinner från boendet är det i huvudsak två faktorer som är avgörande för om en god man skall entledigas eller kvarstå.
Huvudregeln är att så länge barn och unga befinner sig i Sverige oavsett om de fått beslut om utvisning/avvisning eller ska överföras skall de inte stå utan en god man. Först när det med säkerhet konstateras att de varaktigt lämnat Sverige och befinner sig utomlands och har för avsikt att stanna kvar där kan det bli aktuellt   för ÖFM att besluta om upphörande av godmanskapet. (prop.2004/05:136 sid 37.)  Ett upphörande av godmanskapet skall heller inte ske om barn/unga som anmälts försvunna befinner sig i landet och har kontakt med den   gode mannen eller någon myndighet. Då skall den gode mannen kvarstå tills de uppnått myndighetsålder oavsett om de påträffas eller inte.  
Under vissa förutsättningar kan Överförmyndaren överväga att entlediga den gode mannen trots att det med säkerhet inte kan fastställas att barn/unga lämnat Sverige.  Har de avvikit från sitt boende och hållit sig gömda i flera månader utan någon kontakt med den gode mannen eller någon myndighet som Migrationsverket eller polisen skall den gode mannen kunna entledigas.Dock ska denne eller en annan person omedelbart förordnas till god man om barn/unga ger sig till känna.   I vissa kommuner anser ÖFM att den gode mannen skall entledigas efter 2-3 månader medan andra låter uppdraget löpa på tills vidare.

 

Godmanskapet upphör

Lag om god man för ensamkommande barn

 
5 § Ett godmanskap skall upphöra  
1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden,
2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,
3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet,
4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs.

Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.

6 § En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts.
     En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget skall entledigas.
     Överförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om att entlediga den gode mannen enligt andra stycket och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får överförmyndaren besluta att den gode mannen skall skiljas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle innebära fara för barnet.
7 § Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av en god man får göras av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe samt av den gode mannen. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan.
     Överförmyndaren skall ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske och det inte är obehövligt.

8 § Dör en god man, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den överförmyndare som har tillsyn över godmanskapet.

9 § Innan överförmyndaren förordnar någon till god man eller entledigar någon från ett sådant uppdrag, skall han eller hon ges tillfälle att yttra sig. Är det fråga om beslut enligt 6 § andra stycket, skall den gode mannen ges tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

Enligt 5–8 § Lag om god man för ensamkommande barn ska godmanskapet upphöra om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, anländer till Sverige och är i stånd att utöva förmyndarskap och vårdnaden. Om barnet varaktigt lämnar Sverige, om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet, eller det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs upphör också uppdraget.

Utöver vad som anges i lagen kan ett godmanskap upphöra på din begäran, om särskilda skäl föreligger eller om det är uppenbart att uppdraget försummas. Om Migrationsverket beslutar uppgradera barn/ungas ålder till 18 år eller äldre upphör också ditt uppdrag. Det kan även hända att eku vill få dig utbytt och begär att få en ny god man. Om asylprocessen löper på och leder till uppehållstillstånd och relationen mellan dig och barnet eller ungdomen är god, blir frågan om entledigande inte aktuell. Men när barn/unga fått avslag på sin asylansökan, kanske också på ett överklagande och du blivit budbäraren med negativa besked som pratar om återvändande till hemlandet, kan det hända att barn/unga vill ha en annan god man. Det är inget personligt, även om det kan kännas så, utan handlar om att de utifrån sin förståelse av processen försöker skapa nya möjligheter att stanna. En annan god man kan i dessa situationer ses som en sådan ny möjlighet.

 

Det är bara eku föräldrar, överförmyndaren eller gode mannen själv som kan entlediga gode mannen. I praktiken kan det bli så att det är du, socialsekreteraren eller personal på HVB som hjälper ungdomen att skriva en begäran till överförmyndaren om en ny god man och skälen därtill, oavsett om du tycker det är en bra idé eller inte. Beroende på överförmyndare och kommun kan ett yttrande begäras av dig och överförmyndaren beslutar därefter om ett entledigande eller kvarstående. Det kan också bli så att överförmyndare entledigar dig på ungdomens begäran, utan vidare spisning, och bifaller ansökan utifrån principen att ungdomens önskemål och rättigheter skall prioriteras, vilket nödvändigtvis inte behöver innebära att du som gode man misskött ditt uppdrag. Att byta god man är ett vågspel och kan mycket väl leda till att ungdomen får en ny god man som uppfattas som sämre. Beslutet går i den situation som här beskrivs att överklaga till tingsrätten. Enligt 5–8 § Lag om god man för ensamkommande barn ska godmanskapet upphöra om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, anländer till Sverige och är i stånd att utöva förmyndarskap och vårdnaden. Om barnet varaktigt lämnar Sverige, om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet, eller det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs upphör också uppdraget. 

 

Utöver vad som anges i lagen kan ett godmanskap upphöra på din begäran, om särskilda skäl föreligger eller om det är uppenbart att uppdraget försummas. Om Migrationsverket beslutar uppgradera barn/ungas ålder till 18 år eller äldre upphör också ditt uppdrag. Det kan även hända att barn/unga vill få dig utbytt och begär att få en ny god man. Om asylprocessen löper på och leder till uppehållstillstånd och relationen mellan dig och barnet eller ungdomen är god, blir frågan om entledigande inte aktuell. Men när barn/unga fått avslag på sin asylansökan, kanske också på ett överklagande och du blivit budbäraren med negativa besked som pratar om återvändande till hemlandet, kan det hända att barn/unga vill ha en annan god man. Det är inget personligt, även om det kan kännas så, utan handlar om att de utifrån sin förståelse av processen försöker skapa nya möjligheter att stanna. En annan god man kan i dessa situationer ses som en sådan ny möjlighet.

 

 

Om familjen kommer till Sverige
Anknytningspersoner omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA), utan deras rätt till bistånd ska prövas av kommunen de vistas i. Någon ovillkorlig rätt till bostad finns inte enligt socialtjänstlagen. Kommunernas socialtjänst ska i stället utreda och ta ställning till om behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd. Den enskilde kan ha egna möjligheter eller någon annan huvudman som ska ta ansvar för boendet. Exempelvis har Arbetsförmedlingen ett ansvar för bosättningen av personer som fått uppehållstillstånd. Som situationen ser ut nu, med det stora antalet personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boende, finns dock inte tillräckligt med platser i det kommunala mottagandet att anvisa till. I de flesta fall är en återförening positiv men det förekommer även att barn/unga, som under lång tid i Sverige levt ett självständigt liv utan anhöriga omkring sig, upplever återföreningen som konfliktfylld och besvärlig.

 

God man kvarstår tills föräldrarna registrerats
Överförmyndaren får inte omedelbart entlediga den gode mannen om barnets föräldrar kommer till Sverige eftersom föräldrarna inte blir registrerade som vårdnadshavare hos Skatteverket utan utredning. Att Migrationsverket och socialtjänsten erkänner föräldrarna har ingen rättslig betydelse. Det är i stället först när Skatteverket, med stöd av gällande lagstiftning, registrerat föräldrarna som vårdnadshavare som överförmyndaren entledigar den gode mannen. Om entledigande sker dessförinnan står barnet utan legal ställföreträdare vilket strider mot gällande lag.

 

God man/vårdnadshavare har inte ansvar för återförening
Det är barn ungas föräldrar som har ansvaret för återförening och beroende på ålder och mognad barn/unga själva. En god man/vårdnadshavares ansvar för efterforskning och återförening är mycket begränsade och handlar i huvudsak om:

 

-att bevaka att Migrationsverket och Socialtjänsten gör vad som åligger dem i dessa frågor

 

-att hjälpa barn/unga att medverka i det utredningsansvar som föreligger vad avser efterforskning av anhöriga om de ska utvisas

 

-att uppmärksamma Socialtjänsten på att barn/unga i förekommande fall uttryckt önskemål om återförening med nära anhöriga och framföra krav så att Socialtjänsten vidtar åtgärder i enlighet med sådana önskemål utifrån gällande lagstiftning och förordningar. Att ansvara för återförening ligger således inte inom uppdraget som god man/vårdnadshavare men däremot att vara behjälplig i viss omfattning och som ett stöd för barn/unga. Läs mer

 

JO om återförening
Justitieombudsmannen har uttalat följande om socialnämndens förberedelser inför ett barns flytt hem, i beslut JO 2003/04 s. 207: ”En återförening behöver förberedas på ett aktivt och insiktsfullt sätt. Arten och omfattningen av förberedelserna samt den tid som erfordras blir beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Hur återföreningen skall förberedas kommer ofta till uttryck i en vårdplan. Det är socialnämnden som har ansvaret för planeringen och den bör göras i samråd med alla inblandade.”.
Socialnämnden har alltså ett ansvar att förbereda för hur ett barn ska återförenas med vårdnadshavaren när en placering upphör. Det är som det framgår av ovan alltid viktigt att barnet och dess familj involveras i planeringen av åtgärder efter att placeringen har upphört. Detta torde med andra ord vara relevant även i situationer när placeringen kommer att upphöra i samband med en utvisning eller avvisning.

 

Överförmyndaren beslutar
Det är bara den ensamkommande ungdomens föräldrar, överförmyndaren eller gode mannen som kan entlediga gode mannen. 
I praktiken kan det bli så, att det är du, socialsekreteraren eller personal på HVB som hjälper ungdomen att skriva en begäran   till överförmyndaren om en ny god man och skälen därtill, oavsett om du tycker det är en bra idé eller inte.

Beroende på överförmyndare och kommun begärs ett yttrande av dig av överförmyndaren som därefter beslutar om ett entledigande eller att du ska ges tillfälle att yttra dig eller kvarstå. Det kan också bli så att en dåligt påläst  överförmyndare som entledigar dig   utan vidare spisning på ungdomens begäran och bifaller ansökan utifrån principen att ungdomens önskemål, rättigheter skall prioriteras, vilket nödvändigtvis inte är detsamma som vad som kan anses vara för ungdomens bästa såtillvida den gode mannen inte misskött sitt uppdrag.  
Att byta god man är ett vågspel och kan mycket väl leda till att ungdomen får en sämre god man   likaväl som en bättre. Beslutet går att överklaga till Tingsrätten.  

 

God man när de fyllt 18 år
Om det finns speciella skäl kan eku  även efter att de har fyllt arton år och efter beslut i Tingsrätten få ha kvar sin gode man.De kan själva göra en ansökan, redogöra för sina skäl varför uppdraget som god man inte skall upphöra och varför en förlängning är motiverad.
Ansökan som ställs till tingsrätten, kan också skickas till överförmyndaren som vidarebefordrar ansökan till Tingsrätten, som lämpligen skall styrkas av intyg från läkare och socialsekreterare.  Om de inte själv klarar av att ansöka   kan du som god man göra en anmälan till Tingsrätten där alla omständigheter anges
och intyg om behoven bifogas.Överförmyndaren skickar anmälan vidare till Tingsrätten som beslutar i frågan.Blanketter finns hos överförmyndaren och hos tingsrätten.Andra möjligheter att kvarstå för att kunna hjälpa barn/unga som har sådana behov är, att genom en fullmakt som de kan utfärda efter myndighetsdagen, bli ombud med rätt att företräda barn/unga i olika avseenden. Ett annat alternativ är att om Socialförvaltningen anser det befogat kan du också fortsätta som kontaktperson men det innebär att du blir helt utan befogenheter.  En kombination a dessa två möjligheter kanske är det allra bästa.  

 

När en ungdom genom uppdatering av åldern eller uppnår myndig ålder upphör godmanskapet men därmed inte nödvändigtvis ungdomens behov av stöd och hjälp av en vuxen. 

För ensamkommande kan det stödet antas vara särskilt viktigt då de vistas i ett land långt hemifrån och inte har några anhöriga i sin närhet. Det finns flera möjligheter att komma till rätta med den problematiken. Det går  att ansöka om ett godmanskap hos Tingsrätten efter myndighetsdagen liksom att till Socialtjänsten ansöka om ett personligt ombud för ungdomen eller att bli kontaktperson. 

 

Alternativt kan ungdomen själv utfärda en fullmakt till den tidigare gode mannen på myndighetsdagen som då har möjlighet att företräda ungdomen i olika avseenden till exempel i kontakter med Migrationsverket och ge ungdomen det stöd som kan behövas.

De kan själva göra en ansökan och där motivera varför uppdraget som god man inte skall upphöra. Ansökan, som lämpligen ska styrkas genom intyg av läkare och socialsekreterare, kan också skickas till överförmyndaren som vidarebefordrar ansökan till tingsrätten.

 

Intyg om behoven ska bifogas, blanketter finns hos överförmyndaren och hos tingsrätten.  Ett ytterligare alternativ är att fortsätta som kontaktperson, om socialförvaltningen anser att det är befogat. En sådan fortsättning innebär dock att du står helt utan befogenheter. En kombination av dessa två möjligheter kan därför ibland vara det allra bästa. 

Statistik

Artiklar visade
2016539
Back to Top