Asylsökande ensamkommande barn och unga har rätt till samma hälso- och sjukvård inklusive
barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn och ungdomar bosatta i Sverige utan
inskränkningar och oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte


                                                                           

Hälsoundersökning

Ensamkommande barn och unga skall genomgå en hälsoundersökning vilken personalen på HVB normalt ombesörjer utan några problem men försäkra dig om att det görs.

En del ungdomar kan bära på en villande icke smittsam TBC och kan komma att remitteras till sjukhus för kontroll och behandling. Behöver de behandlas får de i regel medicin som de ska ta regelbundet under lång tid. Personalen tar hand om medicinen och svarar för att ungdomen tar sin medicin enligt läkarens ordination.

Det förekommer också i relativt sällsynta fall att en del ungdomar har hepatit B, de har rätt till en undersökning/bedömning och medicinering om läkaren bedömer att det är rätt behandling men förutsätter att medicineringen  kan fortgå under lång tid.

Rätt till sjuk-och tandvård


Ungdomen har rätt till sjuk- och tandvård på samma villkor som svenska ungdomar och kan söka vård på valfri vårdcentral. Trots det händer det, att de felaktigt avvisas och hänvisas till flyktinghälsan för att de saknar de fyra sista siffrorna eller för att de inte fått uppehållstillstånd.

PUT eller inte, det gör ingen skillnad de har rätt till fullständig sjukvård utan inskränkningar.

En del läkare sätter upp gränser och nekar behandling med hänvisning till att ungdomen inte fått PUT och upplyser om att behandlingen måste vänta tills uppehållstillstånd beviljats.

Finn dig inte i det utan stå på dig och om det behövs be att få prata med klinikchefen och om det inte hjälper ring ansvarig person på Landstinget i ditt län.

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/Asylsjukvard/

 

Skolhälsovården

Om ungdomen bytt skola behöver skolsköterskan få tillgång till journaler från den tidigare skolan och tillåtelse från dig att vaccinera ungdomen.

Kontakta skolhälsovården och skriv på nödvändiga handlingar.

 

Reservnummer

Det är också en bra idé att begära och spara det reservnummer som ungdomen får vid det första besöket på vårdcentral eller motsvarande eftersom det alltid efterfrågas och ska anges vid ungdomens besök hos läkare, apotek, tandläkare.

Statistik

Artiklar visade
1771189
Back to Top