Beslut och delgivning
Det är Migrationsverket (MV) som enligt vad som anges i Förvaltningsrättslagens 21 § ska underrätta om beslutet vilket vanligtvis sker genom att mottagningsenheten kallar till ett delgivningsmöte.
Normalt får det offentliga biträdet först besked om vad MV beslutat som i sin tur  meddelar gode mannen  men det händer även att handläggare på mottag ningsenheten kontaktar den gode mannen  direkt och meddelar MVs beslut. 
Det innebär att en lång tid av ovisshet i väntan på beslut förkortas med några veckor eller så vilket är bra. 
Handläggningstiden i ett barnärende var i genomsnitt 143 dagar under 2014 men på grund av de ökade inströmningen kan ensamkommande barn/unga under 2015 få vänta på besked i genomsnitt 158 dagar. Beroende på vilket land man kommer ifrån kan den tiden bli längre eller kortare. Till utredningstiden kommer en till tre veckor innan delgivningen av beslutet sker. Sammantaget en lång väntetid som präglas av  av förhoppningar, ovisshet och inte sällan oro samtidigt som vardagen i olika avseenden ska fungera.


 
Förenklad delgivning
En förenklad innebär att delgivningen görs på telefon och är till fördel för ensamkommande barn/unga som får besked lite fortare och besparar gode män ofta dagslånga resor till MVs mottagningsenheter för ett möte som tar mindre än en timma. 

Av vad som framgår av Förvaltningsrättslagen 21 § är delgivning på telefon ett möjligt alternativ och torde underlätta även för handläggare på MV och minska de kostnader som nuvarande tillvägagångssätt innebär.

21 §  En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt.

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det. Han skall då också underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller som har antecknats enligt särskilda bestämmelser.Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt, om parten begär det.

Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får överklaga beslutet begär att få ta del av det.

En förenklad delgivning har även andra fördelar som till exempel att beslutet kan meddelas i en hemvan miljö och förutom den gode mannen  kan också en  intresserad socialsekreterare alternativt en engagerad kontaktperson vara med och när du meddelar beslutet. I den bästa av världar skulle det förenkla för gode män, handläggare och barn/unga om MV tillämpade ett enklare delgivnings förfarande vilket Förvaltningslagen ger möjlighet till och som innebär att motiv och förklaringar till beslutet delgavs vid ett konferenssamtal vilket torde underlätta för handläggare på MV och bespara gode män besväret med ofta dagslånga resor till och från mottagningsenheter runt om i landet.

Skriv ut