Europarådets konvention mot människohandel
Enligt artikel 10 i Europarådets konvention mot människohandel (som Sverige ratificerade 2010) får en person när det finns grundad anledning att misstänka att hon eller han fallit offer för människohandel inte avlägsnas ur landet innan identifieringsförfarandet har slutförts. 

Enligt artikel 12 i konventionen måste medlemsstater erbjuda hjälp till alla personer som vistas på deras område när det finns grundad  anledning att de fallit offer för människohandel.

Under 2014 kom 7047 ensamkommande barn och unga till Sverige. En del av dem kommer att försvinna spårlöst. En nyligen offentliggjord rapport från Länsstyrelsen visar att beredskapen hos ansvariga myndigheter för att hjälpa utsatta barn och unga är otillräckliga och det finns en uppenbar risk att de som är i händerna på kriminella inte upptäcks.

Den tredje största brottsligheten i världen
Människohandel är idag den tredje största brottsligheten i världen, näst efter narkotikahandel-och vapenhandel. Men beredskapen att möta denna organiserade brottslighet är hos svenska myndigheter låg.
MV uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället på ansökningsenheten eller vid asylutredningen och de instruktioner som finns att handläggarna skall göra noteringar om det finns misstankar om människohandel efterföljs inte.

De barn och unga som utnyttjas av kriminella kan inte heller hoppas på Socialtjänsten som rutinmässigt genomför sina BBIC utredningar utan tanke på de som utreds kan vara offer för människohandel.
Inga frågor i saken ställs när vård-och genomförandeplaner upprättas.
Det offentliga biträdet har inget intresse av att uppmärksamma frågan och hos den gode mannen är kunskapen om handel med barn/unga inte vad den borde vara och intresset av att hjälpa denm man förordnats som god man för med uppehållstillstånd överskuggar eventuella misstankar om att ungdomens vistelse här kan handla om människohandel.  

Om barn/unga
Det enda som med säkerhet kan sägas om de ensamkommande barn och unga som sökt sig hit är, att det inte är möjligt att vara säker på någonting om deras bakgrund, varifrån de kommer, skälen till att de lämnat hemlandet, hur de tagit sig hit, deras identitet och ålder.

Ändå bemöts de, med undantag av MV, av socialtjänsten och i regel också gode män på ett sådant sätt som om alla fakta var kända och man drar slutsatsen utifrån vad ungdomarna berättat, att de är sant, att de självklart vill stanna här och inte är i händerna på kriminella.  
Mycket är oklart med dessa barn och unga men  säkert är, att de är långt hemifrån, deras framtid är osäker och att de behöver. Säkert är också att om det är offer för människohandel är hjälpen avlägsen.  

Omsorgsfulla samtal
Det är inte troligt att du som god man någonsin får veta de verkliga skälen till varför ungdomen  kommit hit, om de har ett verkligt behov av skydd eller är här på uppdrag av sin familj eller är i händerna på kriminella. 

Kanske är det sant att det finns ett skyddsbehov vilket är sannolikt eftersom de förekommer väpnade konflikter, oroligheter och rekrytering av barnsoldater i många länder som motiverar att de tar sig därifrån. Men det kan också vara så att berättelsen är tillrättalagd eller en modifierad variant av sanningen för att bättra på möjligheterna att få uppehållstillstånd enligt instruktioner från anhöriga eller smugglare. Om ungdomen är i händerna på kriminella är det ingenting ungdomen självmant kommer att berätta för dig inte heller om deras historia för att få uppehållstillstånd inte överenstämmer med verkliga förhållanden.ensamkommande barn/unga

Ifrågasätta barn/ungas uppgifter
Det finns uppfattningar att barn/ungas uppgifter inte skall ifrågasättas av hänsyn till deras ålder, situation och intigritet. Den inställningen bäddar för att viktig information om deras situation inte kommer i dagen och möjligheterna att hjälpa dem om de är utsatta för människohandel eller har ett behov av att lätta sitt hjärta av andra anledningar uteblir.
Utifrån vad som kan anses vara deras bästa finns det goda skäl att metodiskt och med hänsyn till deras livssituation, förståelse för att de kanske ålagts "tystnadsplikt" av vuxna, kontinuerligt samtala om hur det verkligen förhåller sig med saker och ting.
I bästa fall kan det leda till att förtroende för dig som god man blir större än rädslan för att berätta som det är.

Släkt och vänner

Det finns även skäl för dig som god man att vara uppmärksam på barn/ungas aktiviter på och utom boendet och vara restrektiv i vissa avsenden

Det är inte alltid personer som utger sig för att vara släktingar verkligen är det och goda vänner är inte alltid så goda. 
Det finns all anledning att vara uppmärksam på vilka ungdomen umgås med och restriktiv tills du och ungdomen lärt känna varandra bättre. Först därefter kan det finnas skäl att släppa lite på tyglarna. Det är självklart inte alltid ungdomen gillar den här ordningen och det kan leda till meningsskiljaktigheter att du bestämmar och sätter gränser. Men det är ett stöd för ungdomen att kunna hänvisa till vad du sagt och som därmed har en god anledning att säga ifrån om omgivningen kräver det ena eller andra.


Sova över hos en kompis

Det kan hända att ungdomen vill sova över hos en kompis ofta får du en förfrågan med kort varsel från boendet om det är ok. Det är det inte, det är samma sak här som besök hos släkt och vänner. Om det nu överhuvudtaget skall övernattas skall det planeras i tid. 
Man måste ha förståelse för ungdomarnas behov av att bryta sin inrutade tillvaro med mycket väntan och bekymmer och att de vill ha lite roligt på egen hand och känna sig fria, de är ju tonåringar.
Men i synnerhet när det gäller ungdomar som inte har PUT finns de skäl att vara restriktiv eftersom de kan göra dumheter eller råka ut för saker som innebär att de kan få en vandelanmärkning som kan påverka deras ansökan om asyl och möjlighet till uppehållstillsånd.

Se upp med
övernattningar
tjat om att få sova över hos en kompis 

frånvaro från skolan utan giltig anledning
sena ankomster till boendet under veckorna och helger
övernattningar utan tillstånd
vuxa som vill ta med ungdomen från boendet
drogmissbruk
nya kläder, skor och mobiltelfoner 
vuxna som ringer boendet eller till dig av olika anledningar
frekventa besök i simhallar och på gym.

 (se också faktorer att uppmärksamma nedan)

 


"Kan det vara människohandel" från UNICEF  (förkortad version.)


Checklista över frågor och  åtgärder som kan behöva vidtas om  det finns misstanke om människohandel

 

Allmänna utgångspunkter
När det finns misstanke om människohandel måste barnet skyddas från människohandlarna och få stöd och hjälp. Många barn står i ett beroen- deförhållande till dessa och ser inget annat alternativ än att vara lojala mot dem. Barnet ser ofta heller inget annat alternativ än att leva det liv som han eller hon lever just nu. Barnet kommer därför sannolikt inte att berätta om sin situation och själv be om hjälp.

Principerna i barnkonventionen är lämpliga som utgångspunkt för rep- resentanter för berörda myndigheter utifrån respektive ansvarsområde samt för gode män, när samtal förs med ett barn:

Bemöt barnet respektfullt.
-Låt barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som vidtas.

-Försök att samtala med barnet på en plats där han eller hon känner sig trygg och kan få krisbehandling om så behövs.
-Var uppmärksam på om tolk behöver anlitas. Det är viktigt att vara observant på att inte anlita en person som erbjuder sig vara tolk, om det finns misstankar att uppsåtet inte är ärligt.
-Försök att ställa så öppna frågor som möjligt och låt barnet i möjligaste mån berätta fritt om det han eller hon varit med om.
-Lyssna på barnets egna önskemål.
-Var medveten om att ett barn som begått en kriminell handling kan vara offer för människohandel.
-Berätta för barnet vad som kommer att hända.

 

Faktorer att uppmärksamma
Det förekommer att barn ger inlärda svar på frågor om namn, ålder, nationalitet, språk och anledningen till vistelsen i Sverige. Detta ingår i förövarnas strategi att binda barnet till sig. Barnet kommer inte att ge svar på dessa frågor förrän han eller hon befinner sig i en trygg situation och är säker på att de vuxna i omgivningen går att lita på.

Faktorer att särskilt uppmärksamma:

-Kommer barnet till Sverige ensamt eller i en grupp med flera barn eller tillsammans med någon som uppges vara släkting?
-Verkar barnets uppgivna ålder inte stämma?
-Kommer flera ensamkommande barn med samma historia?
-Är barnet borta mycket från sitt boende?
-Har barnet lämnat boendet utan förklaring?
-Har någon hämtat barnet från boendet och uppgett släktskap eller visat intyg från föräldrar?
-Finns en anhörig som för barnets talan? 
-Påträffas barnet för stöld eller tiggeri?

 

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten
Anmälningsskyldigheten omfattar alla barn som vistas i Sverige (se Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004).

Samverkan mellan myndigheter
För att ge ett barn som misstänks ha utsatts för människohandel bästa möjliga hjälp och stöd, är det viktigt med ett bra samarbete mellan socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, hälso- och sjukvården och eventuellt god man. Var uppmärksam på gällande sekretessbestämmelser för respektive myndighet.

 

Polisanmälan
Om det finns misstanke om att ett barn är utsatt för människohandel bör en polisanmälan göras.

 

Barnets identitet och ålder
Barn uppger inte alltid sin rätta identitet eller ålder. De kan säga det de blivit tillsagda att säga. Det behövs tid och trygghet för att ett barn ska kunna känna den tillit som gör att han eller hon vågar berätta sin verkliga historia. Om ett barn har oklar identitet eller ålder kan det vara bra att:

Fråga barnet själv om identitetsuppgifter och ålder.

 

Gå igenom uppgifterna i passet eller i andra identitetshandlingar till- sammans med barnet.

 

Utgå från att barnet är under 18 år om barnet själv säger det.

 

Vara uppmärksam på att barnet kan säga sig vara över 18 år trots att omständigheterna tyder på att så inte är fallet.


Anmälan om behov av god man
Om barnet är ensamkommande ska socialnämnden eller MV anmäla behovet av god man till överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Se lagen om god man för ensamkommande barn.

 

God man förordnas av överförmyndaren. Den gode mannen träder i såväl förmyndarens som vårdnadshavarens ställe. Det innebär att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska.

 

Det är bra om den gode mannen är med när barnet besöker olika myndigheter.

Kontakter med barnets hemland

 

Det är viktigt att socialtjänsten och MV samarbetar när efterforskning av barnets vårdnadshavare eller andra anhöriga görs eller när kontakter tas med myndigheter i barnets hemland. Migrationsverket kan bistå med information kring efterforskning av familjemedlemmar via svensk beskickning eller internationella organisationer.

 

Om det finns behov av att kontakta aktörer i barnets hemland och det är svårt att veta vart man ska vända sig eller hur man ska gå tillväga, kan man kontakta den nationella kontaktpunkten på Justitiedepartementet (se under Hit kan du vända dig). Kontaktpunkten kan hjälpa till att förmedla kontakter i Östersjöregionen.

Om barnet söker asyl gäller särskilda bestämmelser. Då får till exem- pel hemlandets ambassad i Sverige eller myndigheter i hemlandet inte kontaktas. Det följer av utlänningslagen och internationella kon- ventioner, bland annat 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. 

Kontakta Migrationsverket för information.

Ett barn får inte avvisas från Sverige utan att det är säkerställt att en vårdnadshavare, annan anhörig, ansvarig myndighet eller institution kan ta emot barnet vid ankomsten och tillförsäkra henne eller honom god omvårdnad. Det framgår bland annat av en resolution från Europarådet om underåriga medborgare i tredje land utan medföljande vuxen, liksom av UNHCR:s riktlinjer från 1997 och FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar från 2005.

Vid ett återvändande till hemlandet kan det vara viktigt att en person som barnet har förtroende för följer med på resan.

Uppehållstillstånd
Eventuell ansökan om asyl eller uppehållstillstånd av andra skäl görs enligt utlänningslagen hos MV.

Förundersökningsledaren (åklagare eller polis) kan ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för barnet, om det behövs för utredning av brott. Ansökan görs enligt utlänningslagen hos MV.

 

Enligt artikel 10 i Europarådets konvention mot människohandel får en person när det finns grundad anledning att misstänka att han eller hon fallit offer för människohandel inte avlägsnas ur landet innan identifieringsförfarandet har slutförts. Enligt artikel 12 i konventionen måste medlemsstaterna erbjuda hjälp till alla personer som vistas på deras område när det finns grundad anledning att misstänka att de har fallit offer för människohandel, oavsett var det skett.

 

 

 

 

Om människohandel

EU
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Brott-och-straff/Vad-gor-EU-for-att-bekampa-manniskohandel/

Sveriges Riksdag om Människohandel
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/JuU33/?lattlast=true

UNICEF 

http://unicef.se/fakta/handel-med-barn

Länsstyrelsen

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/S

v/kalender/2013/Pages/konferens-om-barn-utsatta-for-manniskohandel.aspx

Ecpat 

http://www.ecpat.se/barnsexhandel

Alliansen, debattartikel

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-plan-mot-manniskohandel_8073082.svd

Om Oleg

Hur det kan gå till

Polisen
http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Manniskohandel/


http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/


Regeringen

http://www.regeringen.se/sb/d/17415/a/214395

Statistik

Artiklar visade
1994977
Back to Top