Röka vattenpipa upplevs inte som farligt


Under senare år har det blivit alltmer populärt att röka vattenpipa bland ungdomar och vuxna En vanlig missuppfattning är att det är mindre farligt än cigaretter men förutom  de farliga ämnen de som röker vattenpipa får i sig finns det också en smittorisk.
Det finns inga skäl för HVB att tillåta unga asylrökande att röka vattenpipa på boendet eftersom rökning är dokumenterat farligt. Dessutom är det olagligt för personer under 18 år att köpa tobak och om personalen svarar för inköp kan de begå en olaglig handling.

Rökning med vattenpipa har förekommit i många österländska och afrikanska kulturer i flera århundraden, men har sedan 1990-talet spridit sig till västvärlden och under senare år även till Sverige. Under senare år har det blivit  alltmer populärt att röka vattenpipa bland såväl ungdomar som vuxna vuxna men kunskapsnivån är låg om hur vattenpipsrökning påverkar hälsan inte bara hos de ungdomar som vuxit upp i miljöer där vattenpipan varit ett vardagligt inslag utan också hos personal på boenden och gode män som kanske betraktar vattenpipsrökning utifrån ett mytomspännet skimmer eller synsätt som kan skapa ett tillåtande attityd snarare än att se vattenpipan som något hälsovådligt.
Det finns belägg från internationell forskning för att sjukdomar som är välkända följder av cigarettrökning, till exempel lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdomar, också kan orsakas av vattenpipsrökning och därtill kommer en smittorisk  genom ett gemensamt användande av vattenpipan som kan ge sjukdomar som hepati och tuberkelos.
Ungdomar uppfattar rökning av vattenpipa som mindre farlig eller ofarlig i jämförelse med cigaretter och tobak och det fins uppfattningar att rökmassan som läggs i vattenpipan innehåller mindre nikotin eller inget alls och att farliga ämnen i rökmassan filtreras bort av vattnet.
 
Vanligtvis används sötad tobak, den upplevs smaka gott, är len, mild och lätt att inhalera och smaktillsatser gör att tobaken upplevs som mindre farlig vilket den inte är, de kamouflerar istället obehagliga ämnen och lukter i tobaksröken och  man är omedveten om att den rökmassa som man lägger på pipan kan innehålla nikotin och vara beroendeframkallande.
Det är lätt att få tag på tobak till vattenpipa även för ungdomar under 18 år. Varningstexter saknas ofta eller liksom innehållsförteckningen på paketen står på ett främmande språk. Kommunernas tillsyn över försäljningsställen behöver därför ske i större utsträckning än idag.

Sammanfattningsvis:
Röken innehåller höga halter av toxiner, bland annat kolmonoxid, tungmetaller och cancerframkallande kemikalier.
Kolen som vanligtvis används för att hetta upp tobaken ökar troligtvis hälsoriskerna, eftersom denna också frambringar giftiga ämnen när den upphettas.


Röken från en vattenpipa är en blandning av tobaksröken och röken från kolen och även en nära omgivning utsätts därför för hälsorisker.


Det finns inget som tyder på att rökning av vattenpipa är mindre farligt än vanlig tobaksrökning.


Att dela munstycke till en vattenpipa med andra innefattar vissa risker att drabbas av överförbara sjukdomar såsom tuberkulos och hepatit.


Tobaken till en vattenpipa är ofta smaksatt och väldigt söt, vilket gör den väldigt lockande; den söta lukten och smaken av röken förklarar varför en del människor, speciellt
ungdomar som annars kanske inte skulle använda tobak, börjar röka vattenpipa.


Rökmassan säljs till omyndiga, paketen saknar varningstexter och innehållsförteckningen står ofta på främmande språk.

Källor Statens Folkhälsoinstitut och Länsstyrelserna
Statistik

Artiklar visade
1628788
Back to Top