Aktuellt april 2021

 

Om åldersbedömningar - en tillbakablick till 2015

14 april 2021
Det förekommer i vissa fall att vuxna asylsökande uppger en ålder som inte stämmer, då de har kunskap om de fördelar som finns när man som omyndig söker asyl. Brister i Migrationsverkets åldersbedömning gör att de registreras som omyndiga och placeras på boenden för minderåriga där de blir kvar trots socialtjänsten vetskap. Detta är ett problem, då vuxna rent generellt inte ska betraktas och bemötas som minderåriga. De resurser som avsätts för omhändertagandet av minderåriga - såsom särskilda boenden, gode män, osv. - ska heller inte gå till vuxna personer. 
https://www.godmanakuten.se/index.php/asylprocessen/273-aldersbedoemning-1

 

Lagrådsremiss - Ändrade regler i utlänningslagen

14 april 2021
Den remiss till Lagrådet som regeringen överlämnade till den 8 april 2021 säger bl.a:
13 kap.17 §32 Om den som ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alter-nativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § uppger att han eller hon är ett ensamkommande barn ska Migrationsverket, om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Om det är uppenbart att sökanden är 18 år eller äldre krävs dock inte någon sådan åldersbedömning eller något sådant beslut.Ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder ska göras i samband med det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd.

 

Ändrade regler i utlänningslagen

8 april
Den nya lagen ska träda i kraft när den tillfälliga lagen löper ut 20 juli 2021. (Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/4967de/globalassets/regeringen/dokument/justitiedepartementet/presentationer/2021-04/presstraff-8-april-2021.pdf

 

Statistik-ensamkommande barn/una

8 april 2021
Till och med 7 april i år har 90 ensamkommande barn/unga varav 18 flickor  registrerats som asylsökande i Sverige. Det är i stort sätt en halvering jämfört med samma period 2020 då det kom 219. Liksom tidigare kommer flertalet från Syrien, Afghanistan, Somalia, Marocko, Eritrea och  är i åldern  åldern 13 till 18 år. 
Under perioden 2020 tom 7 april har 22 självmant återvänt till hemlandet  varav 9 till Albanien. 49 har överförts till första asylland enligt Dublinförordningen varav 12 till Danmark, 6 till Storbritannien samt  4 till Nederländerna. Till tredje land Turkiet, 3.

1078 ärenden har avgjorts och handläggningstiden har i snitt varit 180 dagar. 

 

Ändrade regler i utlänningslagen

08 april 2021
”I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.” (Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/andrade-regler-i-utlanningslagen/

 

Barn i bostadsrätter utan värme, el och varmvatten, i ett hus där polisen måste eskortera myndighetspersoner

3 april 2021
Så ser det ut i Kinesiska muren på Rosengård i Malmö. I år har kommunen gjort orosanmälan om 119 barn i huset. Många av lägenheterna ägs av ett företag på Östermalm i Stockholm och styrs av en före detta C-politiker som anklagas för hot och plundring. (Expressen)

 

En långsiktigt hållbar migrationspolitik" 

2 april 2021
Förslagen i propositionen "En långsiktigt hållbar migrationspolitik" som skulle  komma den 8 april i år och från och med den 21 juli ersätta den nuvarande, tillfälliga migrationslagstiftningen, blir försenad. Riksdagen har enligt uppgift fått besked  att propositionen inte blir klar i tid men något nytt datum har inte utsatts.

Statistik

Artiklar visade
2057076
Back to Top