Årsmöte

RGMV håller årsmöte/telefonmöte fredagen 28 augusti 2020, 18.30.

För första gången som telefonmöte på grund av rådande 
omständigheter. Remisser och förslag till styrelse ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 augusti. www.rgmv.se  (se nedan)

Välkommen!

 

Dagordning  årsmöte

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret

7 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

8 Kassörens berättelse för det avslutade verksamhetsåret

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fråga om föreningens upplösning

11 Fastställande av röstlängd

12 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

13 Val av styrelse

14 Val av adjungerad ledamot 

15 Val av valberedning

16 Val av revisor

17  Val av kassör

18 Fastställande av medlemsavgift

19 Inkomna motioner

20 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

21 Övriga frågor

22 Mötets avslutande


Dagordning Konstituerande styrelse möte 

1 Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

6 Val av talepersoner

6 Firmatecknare 

7 Val av administratörer för Facebook och Twitter, hemsida samt ansvarig utgivare och redaktörer för nyhetsbrev

7 Verksamhet  2018-2019  

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

 
Verksamhetsberättelse 2018-2019

 
Under verksamhetsåret har RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden: 

1) bättre villkor och förutsättningar för gode män och vårdnadshavare

2) god man jour 

3) en till behov och förutsättningar anpassad skolgång för nyanlända ensamkommande underåriga.

Stabilitet och kontinuitet har sedan föreningens tillkomst 2012 varit utmärkande för styrelse, länsombud samt adj.ledamot liksom att arbetet i föreningen sker på ideell grund. Föreningen har valt att under verksamhetsåret liksom under tidigare år att inte ta emot några ekonomiska bidrag

Styrelse och - länsombuds möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar och arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen, länsombud samt adj. ledamot haft ofta tidskrävande uppdrag som god man, vårdnadshavare och ombud för ensamkommande barn/unga.Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden och RGMVs synpunkter, som framförts i regeringens  referensgrupper, remissvar, skrivelser och i andra sammanhang, har fått gehör.

Nya medlemmar har tillkommit men totalt har antalet minskat i takt med att färre ensamkommande underåriga söker sig till Sverige, fått sin ålder uppdaterad från under 18 år till över 18 år, frivilligt eller med tvång återvänt till hemlandet alternativt första asylland.

Föreningens hemsida har under året fram till augusti haft närmare 75000 besökare och nyhetsbrevet som regelbundet skickats till medlemmar, myndigheter, organisationer och media har haft närmare 15000 öppningar under samma period. 

Under kommande verksamhetsår avser Gode Män Vårdnadshavare, RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar förutsatt, att årsmötet bestämmer så.

Johny Samuelsson, ordf. Gode män Vårdnadshavare, RGMV


Resultat och Balansräkning
Redovisas vid årsmötet.


Motioner och förslag till styrelse
Motioner och förslag till styrelse ska vara till styrelsen tillhanda senast 22 augusti,  www.rgmv.se
Remisser ska kortfattat beskriva vad som föreslås och förslagsgivarens namn och kontaktuppgifter anges.
Vid förslag till styrelseledamot ska den som förelås vara vidtalad och ha accepterat nomineringen samt kontaktuppgifter till denne vara tillgängliga.

Statistik

Artiklar visade
2014038
Back to Top