Trevlig sommar!

 

Aktuellt juni 2020


Barnets inställning om vem som ska vara SFV ledande – förtroendefullt samarbete är av stor betydelse

”Tingsrätten förordnade A som SFV för den underårige.Den underårige överklagade tingsrättens beslut och yrkade att B istället skulle förord- nas som SFV. Hen menade att efter tingsrättens dom, saknades förtroende för A och att hen inte längre samtycke till att A skulle förordnas som SFV.
Hovrätten konstaterar att den som ska utses att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran ska vara lämpad (6 kap. 10 § FB). Hänsyn ska tas till barnets bästa och beakta barnets vilja utifrån dess ålder och mognad.
”När fråga är, som i det aktuella fallet, vem som ska utses till hans särskilt förordnade vårdnadshavare bör därför betydande vikt fästas vid hans vilja.”
Hovrätten menar att ett förtroendefullt samarbete är av stor betydelse mellan en SFV och en snart 15-årig huvudman.Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr T 1471-19, meddelad 2020-04-16. (SKR Nyhetsbrev för överförmyndare)


Regeringen tillsätter en oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar

9347 uppskrivningar av åldern från under 18 år till över 18 år har gjors sedan i januari 2017 till juni 2020. Nu tillsätter regeringen utredningen "Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessenDir. 2020:64" i syfte att granska den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen. (Regeringskansliet 2020-06-11)
https://www.regeringen.se/49cecb/contentassets/c160244473fb4aff8c0fd6cd48379181/utokat-kunskapsunderlag-om-rattsmedicinalverkets-metod-for-medicinsk-alderbedomning-dir-202064.pdf


Rättrådiga, kompetenta och erfarna gode män är behövda

Även om antalet gode män för asylsökande ensamkommande minskat kraftigt under åren beroende bl.a på att färre söker sig hit finns det fortfarande ett stort behov av en gode män. Till Sverige har under 2020 kommit 233 ensamkommande barn och unga vilket är hälften så många som kom under samma period 2018 och ett hundratal färre än 2019. Noterbart är att de som kommer från nordafrikanska stater, Marocko, Algeriet och Tunisien tillsammans är  lika många som som de som kommer från Syrien. 


Statistik - Registrerade asylsökande barn/unga under 2020

Till och med  maj  2020 har 233 ensamkommande barn/unga varav 74 flickor registrerats som asylsökande i Sverige.

Flertalet (163 ) i åldern 13 till 18 år. och från Syrien (47) Afghanistan (37) Somalia 32) Marocko (26)  Algeriet (12) Eritrea (9) Irak  (7 ) Tunisien (5) och Venezuela (2).

(Hälften så många  som kom 2018 och ett hundratal färre än 2019 under samma period. Noterbart är att flera än tidigare kommer från nordafrikanska stater.)

Återvändande till hemland, enligt Dublinförordningen  och tredje land

Självmant har sex återvänt till hemlandet. 3 till Albanien, 2 till Kosovo och 1 till Georgien . 18. Till Dublin land 17, varav 6 till Danmark, 6 till Tyskland, 3 till Nederländerna, 1 till Belgien och en till Norge. Till tredje land, 3 till Turkiet

Uppskrivning av ålder

Uppskrivning av ålder från under 18 år till över 18 år sedan i januari 2019, 9347.

Handläggningstid

Under året har 279 ärenden avgjorts och handläggningstiden har i snitt varit 207 dagar. I dagsläget finns 444 öppna ärenden.


Orimliga konsekvenser men reglerna är rimliga enligt Migrationsverket

”Våra regler är rimliga. Det säger Migrationsverkets jurist Ellen Regebro. Myndighetens tolkning av gymnasielagen innebär mycket tuffare krav på flyktingar som söker jobb än för alla andra unga arbetssökande.” (Lag&Avtal, 2020-06-09)
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/migrationsverket-vara-regler-ar-rimliga-6996846?source=carma&utm_custom[cm]=436131604,33270&=


Lägesrapport

Alla ungdomar vi jobbar med känner uppgivenhet och stress, för att hitta jobb inom 6 månader efter avslutade studier. Dessutom är en fast anställning nästan omöjligt att få för de flesta, även för ungdomar som är uppvuxna här i Sverige och kan svenska språket flytande, säger Aysel Yusubova i projektet Min framtid.
https://www.godmanakuten.se/index.php/om-godman-akuten/473-projektet-min-framtid-genomfors-av-radda-barnen-och-medfinansieras-av-europeiska-socialfonden


Kravet på varaktig försörjning

Ungdomar som uppnått studiemålen och lämnar skolan möter en arbetsmarknad med en växande ungdomsarbetslöshet som ökat markant under våren 2020 och är den tredje högsta i EU. För ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlar det om att få en tillsvidare anställning eller en viss tids anställning på minst två år inom sex månader, i annat fall upphör det tillfälliga uppehållstillståndet och beslutet om utvisning ska verkställas. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


Utrymmet för etiska principer, samhällsnyttan och mänskligt hänsynstagande bör vara väl tilltaget och rimliga krav vägledande när ensam kommande ungdomars ansökan om uppehållstillstånd prövas. 

Om det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna ska uppnås.
Förutsätter det, att Migrationsverkets reviderar sin alltför snäva tolkning av det som sägs i lagtexten och i propositionen, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd och svårigheten att få en anställning på grund av den rekordhöga ungdoms arbetslösheten beaktas.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/498-ge-ungdomar-med-tillfalliga-uppehallstillstand-for-gymnasiestudier-mer-tid-att-att-uppna-studiemalen-och-lat-dem-aven-omfattas-av-arbetsmarknadspolitiska-atgarder.html


I samma sekund som de får examensbeviset i hand börjar klockan mot utvisning ticka

”De ensamkommande flyktingar som nu tar studenten löper stor risk att utvisas redan i december. Gymnasielagens stränga regler ställer mycket hårdare krav på dessa ungdomar än vad andra arbetssökande har. Många av de jobb som andra kan ta leder till utvisning för de ensamkommande.” (Lag&Avtal 2020-06-05)
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flyktingar-utvisas-om-de-tar-korttidsjobb-efter-studenten-6996612?fbclid=IwAR0hGpgjKWIVHQgSuFOpSH6UVy1UCvJHKm-%20PsoFhf6dM0WA7pyoA8Ot8nqs


Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

-Den som är under 25 år kan beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.
-Den sökande ska kunna försörja sig genom anställning eller egen näringsverksamhet.

-För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsten har viss varaktighet och bestå i minst två år efter Migrationsverkets beslut.

- Det innebär att den sökande i första hand ska ha en tillsvidareanställning, i andra hand en visstid som varar i minst två år.

- Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

- Om villkoren som ställs upp i lagen och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande uppfylls ska permanent uppehållstillstånd beviljas. Det är fråga om en rätt till uppehållstillstånd.
(Källa: Rättsligt ställningstagande SR19/2017, Migrationsverket)


Aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat prejudikatskäl och på grund av synnerliga skäl, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. 
https://www.domstol.se/migrationsoverdomstolen/provningstillstand/'


UM19086-19 Avdelning: 1 2020-05-13

"Vid prövningen av ett ärende om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § tillfälliga lagen ska, i det fall Migrationsverkets första utvisningsbeslut har upphävts, handläggningstiden hos Migrationsverket i utvisningsärendet räknas från Migrationsverkets senare utvisningsbeslut.
16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige."(Migrationsöverdomstolen 2020-05-13)
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/kammarratten_stockholm/ovrigt-innehall/mig-2020-10.pdf


 

Skriv ut