När det inte fungerar 

När myndigheter och förvaltningar inte följer vad som anges i lagar och förordningar och tillsynen är bristfällig eller uteblir helt blir det problem som inte sällan hamnar i den gode mannens knä.

Engagerade aktiva gode män som står upp för barn och ungas bästa men har en annan uppfattning om hur lagar och förordningar efterlevs än socialtjänsten, ansvariga för skolor och personal HVB vad det innebär betraktas inte sällan som besvärliga. 

Vad som är barn och ungas bästa kan självfallet ses utifrån olika perspektiv men när lagar och förordningar tolkas på ett sätt som inte  tar hänsyn till lagstadgade rättigheter och det råder olika uppfattningar om vad som kan anses vara deras bästa  kan det leda  till meningsskiljaktigheter och konflikter. 

I bästa fall kan samtal var lösningen på uppkomna problem och är det ofta, men i alltför många fall är det ingen framkomlig väg eftersom det finns anställda inom olika verksamheter kring ungdomen som  vill  sköta saker och ting på sitt eget sätt utan förståelse för eller av okunnighet om de befogenheter och ansvar som följer uppdraget och det finns också ställföreträdare som inte agerar med den smidighet som kan vara lämplig.

 

Bestämmande rätt

En omständighet som orsakar problem är att det råder oklarheter om vad en ställföreträdares bestämmanderätt egentligen innebär. Bestämmanderätten kan sägas innebära att en ställföreträdares uppfattning ska tillmätas en förhållandevis stor betydelse i olika frågor men inte,  om det finns olika uppfattningar i en fråga, att dennes uppfattning är den som ska gälla. Som i alla andra sammanhang kräver bra beslut en samverkan mellan berörda parter om en samstämmighet ska uppnås och en förståelse för tex socialtjänstens roll och uppfattning i olika frågor som till exempel boende, som är ett vanlig källa till oenighet, likaväl som socialtjänsten visar förståelse för ställföreträdarens uppdrag.

 

Bekymmer med ungdomen 

Det förekommer att ungdomen med den rätt att vara besvärlig som följer med ungdomsåren och på grund av livssituationen ibland orsakar problem. Oftast fungerar det bra och ungdomarna anpassar sig till regelverk och förhållanden på boendet, i samhället och i skolan. Men det kan hända att de ibland tappar fotfästet i tillvaron när krockarna med olika omständigheter  blir för påtagliga och konflikter kan uppstå med personal på boendet, andra ungdomar och förhållanden i samhället.  

Men vanligtvis är de  problem som emellanåt uppstår inte märkvärdigare än att de kan lösas med förklaringar och förmaningar. Om problemen upprepas finns det emellertid skäl att ordna ett möte med socialsekreteraren och personal på boendet  för identifiera problemet och diskutera möjliga lösningar. Om samtalen inte leder till några förändringar och problemet kvarstår men kräver åtgärder är det kanske nödvändigt med att byta boende och vid långvariga allvarligare avvikelser som till exempel stölder och drogmissbruk överväga ett omhändertagande enligt LVU.

 

 

 

 

 Problem med skolan

Det finns stora skillnader i hur kommuner väljer att organisera undervisningen för nyanlända elever och även kvaliteten på undervisningen är skiftande. Garanterad studietid som finns preciserat  för grundskolan och gymnasiets olika program saknas för de introduktionsprogram som erbjuds nyanlända elever, för dem gäller motsvarande heltidsstudier som tolkas olika av skolor i landets kommuner och kan innebära 15 tim/va i en skola och 23 tim/va i en annan. 

Det finns också skillnader i hur många ämnen nyanlända elever erbjuds, vilken pedagogik som tillämpas, lärarnas kompetens och hur de inkluderas. Möjligheten för nyanlända elever att komma in på ett nationellt gymnasieprogram blir därför slumpartat och beror inte bara på ungdomens motivation och  förmåga utan i hög grad också på om "deras skola" ger dem en utbildning som är likvärdig med svenska elevers och anpassad till individuella behov och förutsättningar. 

 

Om ensamkommande barn och ungas rättigheter till en bra utbildning inte tillgodoses vidtar du nödvändiga åtgärder.

Så här kan du gå tillväga om det uppstår problem med skolan

Samtal med lärare, utbildningsledning och socialtjänst om vad du tycker är fel och hur du vill att det skall vara gärna med stöd av gällande förordningar som: Skollagen och Skolverkets råd och anvisningar

Skrivelse till utbildningsledning

Skrivelse till huvudmannen, utbildningsnämnd eller liknande

Anmälan till Skolinspektionen

 

Boende

 Ett HVB ska, enligt gällande föreskrifter och allmänna råd, rekrytera kompetent personal och ledning. På ledningen ställs krav på högskoleutbildning med ett visst antal poäng och personalen skall ha lämplig kompetens. Lokalerna ska vara godkända och utrustade i enlighet med lagar och regler för bland annat mathållning och brandskydd. Liksom socialtjänstens har HVB skyldighet att upprätta vårdplaner och genomförandeplaner för varje ungdom med tillhörande system för dokumentation och kvalitetssäkring. 

Det finns  genomgående skillnader i kvaliteten på HVB när det gäller personaltäthet, kompetens, verksamhet, tillsyn och omsorg och många gånger har barn och unga berättigade skäl att framföra synpunkter på boendet vilket kan leda till konflikter med personal på boendet som du som god man får ta tag i.

Så här kan du gå tillväga om det uppstår problem på boendet

Samtala med ungdomen om vad som är problemet och möjliga lösningar.

Samtala med chefen för boendet om problemet, möjliga förändringar och alternativa lösningar. Informera socialsekreteraren.

Skriv till socialtjänsten och huvudmannen för boendet och beskriv problemet och hur du vill att det ska vara.

Anmälan till Socialstyrelsen

 

Socialtjänsten

Med socialtjänsten uppstår inte sällan meningsskiljaktigheter om vad som kan anses vara barn och ungas bästa till exempel när det gäller boende placering och den gode mannens befogenheter. Socialtjänsten ska enligt gällande förordningar samarbeta med boendet vilket mycket väl kan innebära att ungdomens boende blir en affär mellan socialtjänsten och boendet alternativt enbart socialtjänsten utan hänsynstagande till den gode mannens uppfattning i frågan.

 Om socialsekreteraren i sin utredning har en skiljaktig uppfattning i frågan om lämpligheten av en familjehemsplacering för ungdomen är det socialnämnden i kommunen som avgör frågan inte sällan till socialtjänstens favör. 

 Som god man kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten vilket är tidskrävande och även om Förvaltningsrätten, enligt vägledande domar, går på ungdomens och den gode mannens linje har socialsekreteraren obstruerat ungdomens vilja och den gode mannens beslutsrätt och ungdomen blir kvar i ett olämpligt boende under hela handläggningstiden. gör så här, överklaga beslut i boendefrågor

Så här kan du gå tillväga om det uppstår problem med socialtjänsten

Samtala med socialsekreteraren att du inte tycker samarbete fungerar men vill att det ska göra det.

Samtala med gruppledaren/chefen inom kommunens socilförvaltning 

Skriv till socialnämnden

 Gör en anmälan till Socialstyrelsen 

 

J Samuelsson, 3013-11-12

Skriv ut