Myndigheter och organisationer

BEO
Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion och  ska motverka kränkande behandling av barn och elever i skola och förskola samt tillvarata barns och elevers enskilda rätt.Upprätthålla kontakter med andra myndigheter, och organisationer vars verksamhet rör kränkande behandling (till exempelkommuner, Diskrimineringsombudsmannen och elevorganisationer).Sprida kunskap om de lagar och regler som rör kränkande behandling av barn och elever.

Kontakt
Tfn 08 5860800
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förbygga diskriminering. DO svarar på frågor om vad som står i diskrimineringslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering och föräldraledighet. Däremot görs inga bedömningar av enskilda ärenden.

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Växel: 08-120 20 700, måndag-onsdag och fredag kl. 9-16 (lunchstängt kl. 12-13) samt på torsdagar kl. 9-12 och kl. 15-16 (stängt kl. 12-15).
www.do.se 


IVO

Den 1 juni 2013 inrättades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynen och viss tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen. IVO har drygt 600 medarbetare och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs vid tre myndighets övergripande avdelningar i Stockholm och sex regionala kontor i landet. Inspektionens uppgifter består främst av tillsyn och tillståndsprövning avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har inspektionen bland annat ansvar för de register som behövs för att utföra verksamheten. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enhetlighet med lagar och andra föreskrifter. http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx 

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 020-120 06 06 telefontid alla vardagar mellan 8-18
http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx


 Skolinspektionen

Kontakt
Tfn 08 58608000
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.skolinspektionen.se


Skolverket

Är en statlig myndighet som har  information om vilka regler som gäller i skolan. Deras upplysningstjänst kan svara på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

Kontakt
Skolverkets upplysningstjänst, Tel: 08-527 332 00, telefontid 9.30-11.30 & 13-15

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skolverket.seSPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är ytterligare en statlig skolmyndighet. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM:s råd- och stöduppdrag handlar om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Kontakt
Telefon: 010-473 50 00, vardagar 8-16
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


JO
Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.J O kan kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteman och i särskilda fall väcka åtal mot en tjänsteman som tros ha begått tjänstefel eller annat brott i tjänsten. JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.
JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.
Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda det formulärsom finns på hemsidan

JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 08 7565100
www.jo.se/


Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som varje år får sina arbetsuppgifter av Socialdepartementetoch arbetar för att vården i Sverige ska vara säker för patienterna vara lika för alla  i hela Sverige. De söker ny kunskap om socialtjänst  och sjukvård genom att läsa statistik, undersökningar och forskning för att kunna informera dem som ger vård och socialtjänst hur de kan arbeta bättre och vad människor behöver

Upplysningstjänsten kan svara på vad som står i lagen på hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område. Däremot kan vi inte hjälpa till med att tolka lagar och föreskrifter. De kan inte heller avgöra om hälso-och sjukvården eller socialtjänsten gör rätt eller fel. Upplysningstjänsten tar inte ställning i enskilda ärenden.

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 075-247 30 00
www.socialstyrelsen


Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förbygga diskriminering. DO svarar på frågor om vad som står i diskrimineringslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering och föräldraledighet. Däremot görs inga bedömningar av enskilda ärenden.

Kontakt
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Växel: 08-120 20 700, måndag-onsdag och fredag kl. 9-16 (lunchstängt kl. 12-13) samt på torsdagar kl. 9-12 och kl. 15-16 (stängt kl. 12-15).
www.do.se 


Länkar


Asylärenden

Rättshjälpsmyndigheten (kan i vissa fall ge bistånd för att bekosta juridisk hjälp.)
Tfn. 060-13 46 10 (månd-fred,9-12)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Migrationsverket

www.migrationsverket.se


Barn/unga
Elektra  (vill förhindra att tjejers livsutrymme begränsas på grund av hedersrelaterat förtryck.)

http://elektra.fryshuset.se/


Självmordsupplysningen (frågor och få information om självmord och psykisk hälsa.)
https://mind.se/om-sjalvmord/vad-gora-vid-sjalvmordshot/


ECPAT (rapportera misstanke om människohandel och trafficking.)

http://www.ecpat.se


CAN

tel, 084124600
E-post  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.can.se


Länkarnas Riksorganisation

Tel: 08-18 96 88
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.rikslankarna.se


Myndigheter /förvaltningar

Arbetsmiljöverket

Tfn 010 7309000 månd-fred 8.00-16.30


Barnombudsmannen 

http://www.barnombudsmannen.se/


Länsstyrelserna

www.lansstyrelsen.se/


Socialstyrelsen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Upplysningstjänst.Tfn 075-247 30 00

www.socialstyrelsen __________________________________________________Vårdguiden, guide till hälso- och sjukvården

http://www.vardguiden.se
_____________________________________

Skatteverket

____________________________________________________                                                               Bris 

http://www.bris.se/

___________________________________________________ 

Röda korset

www.redcross.se/

___________________________________________________ 

Caritas

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

___________________________________________________ 

RGMV Bättre förutsättningar för gode män/vårdnadshavare

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.rgmv.se

 ________________________________________________ 

UNICEF
Telefon: 08-692 25 00

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.unicef.se

 __________________________________________________ 

UNHCR

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

tfn. 08-121 491 00

www.http://sverigeforunhcr.se/

 ___________________________________________________

Svenska FN förbundet 

________________________________________


Rådgivning 

Rådgivningsbyrån 
Tfn. 0200-880066. måndag-onsdag 09.00-10.30
http://www.sweref.org/
________________________________________

Sociala missionen

Lena Rösell

Migrationsfrågor

Tel: 08-556 023 24

 ____________________________________________________ 

Efterforskning, familjeåterförening

Röda Korset

Efterforskning, familjeåterförening och rödakorsmeddelanden

kl 09.30-12.00. 

www.redcros.se

_________________________________________
Frälsningsarmen

www.fralsningsarmen.se/ 

eftersökning
________________________________________

Övrigt
Arbetsmiljöverket

Månd-fred 8.00-16.30

Tfn 010 7309000
_________________________________________ 

EU
http://www.eu-upplysningen.se/

_______________________________________________________ 

Riksdagen

 Frågor om riksdagen

Telefon: 020-349 000

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Migrationsmyndigheter i andra länder

Finska Migrationsverket http://www.migri.fi/ingangssidan
Island: Útlendingastofnun http://www.utl.is/
Ny i Danmark /www.nyidanmark.dk/da-dk
UDI Norge http://www.udi.no/
Australien: Department of Immigration and Citizenship

Frankrike: OFII, Office Français de l'Immigrations et de l'Intégration (migration)
Frankrike: Office Français de protection des réfugiés et apatrides (asylprövning)
Kanada: Citizenship and Immigration (övergripande ansvar)
Kanada: Immigration and Refugee Board (prövningsmyndighet)
Nederländerna: The Immigration and Naturalisation Service, IND
Schweiz: Bundesamt für Migration - BFM
Storbritannien: UK Border Agency
Tyskland: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

 

Godmancentrum

Har du frågor om uppdraget kan du helgfria dagar kontakta RGMVs länsombud, som är kunniga och har erfarenheter av uppdraget. 

Göran Dreveborn, Skåne

Tfn. 076-823 77 23


Viveka Kitredge, Södermanland

Tfn. 07233023578


Gunilla Öhman, Västernorrland

Tfn.0706 857684 


Ilva Edvinsson, Västernorrland

Tfn. 070 2200664


Ann-Sofie Gothnell, Västerbotten

Tfn. 0705 331995


Lena Mårtensson, Skåne

Tfn. 0705 29979


Thore Jansson, Värmland

Tfn. 0701 904593


Åke Engman, Uppsala

Tfn. 0706 824506


Christina Hahre, Västmanland

Tfn. 0707 890338


Carina Bindzau, Stockholm

Tfn. 0707 603517


Bengt Winnow, Blekinge

Tfn. 0708 553459


Annika Sehlstedt, Jönköping

Tfn. 0708 359673


Ann-Helene Danielsson, Halland

Tfn. 0703 166241


Anna-Lena Ståhle, Jönköping

Tfn 0705 818835


Birgitta Målar, Dalarna

Tfn 0709181564 Godmancentrum

Har du frågor om uppdraget kan du helgfria dagar kontakta RGMVs länsombud, som är kunniga och har erfarenheter av uppdraget. 

Göran Dreveborn, Skåne

Tfn. 076-823 77 23


Viveka Kitredge, Södermanland

Tfn. 07233023578


Gunilla Öhman, Västernorrland

Tfn.0706 857684 


Ilva Edvinsson, Västernorrland

Tfn. 070 2200664


Ann-Sofie Gothnell, Västerbotten

Tfn. 0705 331995


Lena Mårtensson, Skåne

Tfn. 0705 29979


Thore Jansson, Värmland

Tfn. 0701 904593


Åke Engman, Uppsala

Tfn. 0706 824506


Christina Hahre, Västmanland

Tfn. 0707 890338


Carina Bindzau, Stockholm

Tfn. 0707 603517


Bengt Winnow, Blekinge

Tfn. 0708 553459


Annika Sehlstedt, Jönköping

Tfn. 0708 359673


Ann-Helene Danielsson, Halland

Tfn. 0703 166241


Anna-Lena Ståhle, Jönköping

Tfn 0705 818835


Birgitta Målar, Dalarna
Tfn 0709181564

   

 

Skriv ut