Uppdraget är komplext och omfattande och det är därför inte möjligt att i detalj beskriva alla  olika moment. Det som här beskrivs ska ses som riktlinjer och inte en fullsändig beskrivning 
Uppdraget kan i många fall vara  krävande men också givande på flera sätt. Om du som ny god man har betänkligheter om att klara av ditt åtagande  kan det vara bra att tänka på att ingen har åtagit sig uppdraget med tillräckliga kunskaper och ingen har någonsin slutat som fullärd. 

Den kaotiska situation som  råder sedan sensommaren 2015 på grund av den stora inströmningen av unga migranter har inneburit långa väntetider på Migrationsverket, migrationsdomstolar, landsting, skolgång, socialtjänstens utredningar och generellt en lägre standard på HVB och Familjehem. Det ställer stora krav på dig som god man, att du utför uppdraget rättrådigt, är engagerad och har förmåga till anpassning och hitta lösningar på problem för att lagstiftarens intentioner om att se till barn och ungas bästa ska kunna uppnås.
En bra början på uppdraget kan vara att förklara omständigheterna för den eller dem du är god man för och söka samarbete med andra gode män samt tänka på att ingenting är hopplöst eller omöjligt, det kan bara kännas så.


Kom igång som god man
1) 
Barn och unga har rätt att yttra sig om det kan göras om den som föreslås som god man. Efter det att du fått en förfrågan från överförmyndaren om åtagande träffa ungdomen snarast. Kontakta boendet och bestäm tid för samtal med såväl ungdomen som ansvariga för boendet och beställ telefontolkning eller tolk på plats.

2) Om det vid samtalet framgår att det är en ömsesidig uppfattning, att du skall vara god man undertecknar ni båda förfrågan från överförmyndaren och returnerar den och i förekommande fall en ansökan om befrielse från årlig redovisning om 
ungdomen saknar tillgångar.Efter några dagar får du ett skriftligt beslut från överförmyndaren att du förordnats som god man.  


3) Innan det första samtalet bestäm vilken relation du vill ha till ungdomen och vad som är lämpligt. Informera dig också om dennes hemland samt kulturella och religiösa förhållanden där

4) Informera socialsekreterare och biträdet att du förordnats som god man och bestäm tid för samtal. Kontakta boendet och bestäm ny tid för samtal med såväl ungdomen som ansvariga för boendet. Se till att boendet har ordnat med ett avskilt rum och enhögtalartelefon av bra kvalitet. Om du bedömer att det är lämpligt kan det vara bra att personalen är med under en del av samtalet.

Vid det första samtalet, berätta vad som är din uppgift, andras ansvar, vad som kommer att hända framöver och hör efter om ungdomen har några omedelbara behov. Informera om att alternativen är att han/hon antingen får stanna i Sverige eller inte och konsekvenserna i de olika fallen.

5) Prata med boendet hur ni kan samarbeta, vilka rutiner som finns samt regler du som god man vill ska gälla för ungdomen.Berätta för personalen på boendet hur post till ungdomen skall skötas och för ungdomen hur brev kan översättas. Ge boendet tillstånd att i förekommande fall sköta ungdomens medicin, utföra påkallade transporter och att ungdomen kan delta i utflykter och aktiviteter som boendet gör. 
(Observera att personal endast får handha ungdomens medicin på delegation av legitimerad sjuksköterska eller läkare) Se till att boendet ombesörjer att en hälso-och tandläkarundersökning görs.  Följ alltid med vid läkarbesök.

6) Kontakta socialsekreteraren för utbyte av information. Som god man har du inte tystnadsplikt du kan därför delge socialsekreteraren information och  omständigheter som rör ungdomen och asylprocessen om du anser det är för ungdomens bästa. Socialsekreteraren kan i sin tur delge dig information som vårdnadshavare på samma vis som till en förälder, trots sin tystnadsplikt. Var tydlig med din uppgift som god man och klargör dina skyldigheter och befogenheter.Var med vid BBIC utredningarna och bestäm tillsammans med socialsekreteraren om ungdomens boende och skolgång

7) Om ungdomen mår psykiskt dåligt eller behöver särskilt stöd. Planera åtgärder tillsammans med socialsekreteraren och informera boendet om åtgärderna som kan vara att kontakta BUP. Var uppmärksam på att barn/unga kan tvingas till omskärelse, äktenskap eller vara utsatta för människohandel

8) Följ med till mötet på mottagningsenheten som inte enbart är ett informationsmöte utan även ett utredningssamtal som är en del av asylutredningen. Ungdomen får vid mötet på mottagningsenheten ett LMA-och ICA bankkort. Bestäm om ungdomen får disponeraICA bankkortet själv.Kontrollera med handläggaren på MV att det är klart med ungdomens dagersättning och lämna en ansökan om särskilt bidragför kläder, utrustning för skolgymnastik och busskort. Försäkra dig om att ungdomen köper det som MV beviljat särskilt bidrag för och att personalen vid boendet följer  med och handlar  de kläder som behövs.

 

Uppdraget innebär:
-att i  förekommande fall förbereda och underlätta ett  återvändande till hemlandet eller första asylland likaväl som att planera för en framtid i det svenska samhället

-att se till att barn/unga får en utbildning utifrån individuella behov som överensstämmer med vad som anges i Skollagen, att socialtjänsten tillvaratar ungdomens  intressen enligt Socialtjänstlagen samt att de får den tand-och sjukvård som regleras i Lag och Förordning  om hälso- och sjukvård för asylsökande och att hänsyn tas till de övriga omständigheter som framgår av lag om mottagande av asylsökande. 

-att vara uppmärksam på att barn/unga kan vara i människohandel och ha en beredskap för att möta den problematiken liksom att de kan tvingas till omskärelse, barn-och tvångsäktenskap eller rekryteras som soldater i utlandet, är en god mans ansvar.

-att övervaka att allting fungerar i alla avseenden  vilket gäller oavsett om boendet är EBO, Familjehem eller HVB och om det inte gör det vidta lämliga åtgärder. 

-att ge en realistisk bedömning av möjligheterna att få stanna i Sverige, klargöra att det är Migrationsverket som beslutar om uppehållstillstånd eller utvisning alternativt överföring och betona vikten av att planera både för ett liv i Sverige som ett återvändande till hemlandet eller första asylland.

-att lyssna på och ta hänsyn till ungdomens synpunkter men utifrån livserfarenhet och ditt ansvar som god man bestämmer du och sätter gränser även om det kan leda till meningsskiljaktigheter

-att samverka med tjänstemän på Migrationsverket, personal på boendet, socialsekreteraren, skolledning, lärare, det offentliga biträdet samt andra gode män.

-att prata med ungdomen, ansvariga för boendet och socialsekreteraren om du har betänkligheter om ungdomens ålder eftersom ditt uppdrag gäller en omyndig person och om ungdomen är 18 år eller äldre kan du de facto inte vara god man. 

-att förvalta och bestämma  över tillgångar som studiebidrag och extra bidrag från CSN, samt dagbidrag och särskilt bidrag från MV.

Det ingår inte i uppdraget

att svara för transporter av barn/unga
att ansvara för återförening
____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________ 


Asylprocessen
1) Ansvara för att ansökan om uppehållstillstånd görs och bekräfta i förekommande fall ungdomens asylansökan.

Följ med till biträdet för att diskutera den inlaga som skall lämnas till MV. Begär att få en kopia på inlagan av biträdet innan den lämnas till MV. Kontrollera biträdets inlaga om det finns betänkligheter vad avser biträdets lämplighet och intresse kontakta ÖFM för rådgivning. Skriv under en fullmakt som ger biträdet rätt att företräda ungdomen

2) Följ med till den muntliga asylutredningen på Migrationsverket

3) Om bedömningen är att ungdomen är äldre än vad som uppgivits erbjuds MV en möjlighet att genomgå en åldersbedömning vanligen ett odontologisk test.Det kan också hända, att du får följa med för omdaktering (kontroll av fingeravtryck) 

4) Om det visar sig att ungdomen innan ankomsten till Sverige varit i ett annat land i Europa som omfattas av förordningen i Dublin ll och ärendet inte anses vara öppet kallas du och ungdomen till ett möte för kommunicering.

_______________________________________________________________________________________ 


Tiden efter beslut om utvisning
1) Ansök om arbetstillstånd i förekommande fall vilket skall ske inom 14 dagar efter beslutet om utvisning vunnit laga kraft

2) Prata med ungdomen om rätten att överklaga alternativt förklara sig nöjd med beslutet och konsekvenserna därav.Instruera biträdet att i förekommande fall överklaga beslutet till Migrationsdomstolen om det är ungdomens vilja och kan anses vara för hans eller hennes  bästa.

3) Om Migrationsdomstolen avslår överklagandet instruera biträdet att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarätten om det finns skäl för det

4) Ansök om verkställighetshinder om nya omständigheter framkommet efter det att migrationsdomstolen fastställt MV:s beslut och Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd. I första hand tillfrågar du ungdomens biträde om denne kan göra en ansökan som då också kan få ersättning för detta.

 Tiden efter beslut om permanent uppehållstillstånd
1) Biträdet eller handläggaren meddelar dig, att ungdomen beviljats permanent uppehållstillstånd, underrätta ÖF, socialsekreteraren och boendet om beslutet.

2) Mottagningsenheten kallar till PUT samtal.Ditt uppdrag som god man upphör. Men du är skyldig att kvarstå tills en särskilt tillförordnad vårdnadshavare tillsatts vilket Socialtjänsten ansöker om och Tingsrätten beslutar.Om ungdomen och du är överens om at du skall bli särskilt tillförordnad vårdnadshavare framför detta till socialekreterarenBevaka att socialtjänsten skyndsamt ansöker hos Tingsrätten om en särskilt tillförordnad vårdnadshavare.

3)  I förekommande fall, ansök hos MV om statusuppgradering om uppehållstillståndet grundats på synnerligen ömmande omständigheter eller skyddsskäl

4) Bidragen till ungdomen från Migrationsverket upphör med viss förskjutning och det ekonomiska ansvaret övergår till Socialtjänsten.
Kontrollera om det är klart med ev.försörjningsstöd, för ungdomar under 16 år.Ansök hos CSN om studiebidrag och extra bidrag om ungdomen är 16 år eller äldre och studerar på heltid. Kontrollera med skolan att de gjort en anmälan till CSN och att det anger datum för skolstarten på anmälan inte datum för uppehållstillstånd

5) Övervaka att Migrationsverket utfärdar ett UT (uppehålls tillstånds kort) och ansök om personbevis hos Skatteverket så att ungdomen får sina fyra sista siffror. Ansök om id-kort hos skatteverket

6) Öppna ett mottagarkonto i ditt namn där CSN pengarna sätts in, samt ett sparkonto och ett ungdomskonto. Gör en budget tillsammans med ungdomen.

7) Ansök om främlingspass om det önskemålet finns och om det inte framgår av beslutet att ett sådant beviljats. Kontakta MV,Socialtjänsten och Röda Korset angående eftersökning av anhöriga om det är aktuellt..

_______________________________________________________________________________________ 


Övrigt
-Teckna i förekommande fall hyreskontrakt

-Företräd ungdomen om han/hon utsatts för brott eller begått brott.

-Kontakta överförmyndaren eller annan myndighet om det uppstår problem eller frågor om uppdraget.

-Meddela ÖFM om ungdomen flyttar och om uppehållstillstånd beviljats 

-Redovisa uppdraget till ÖFM

-Anmäl eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet

-Informera ÖFM och socialtjänsten om barnets föräldrar har kommit till Sverige.

-Diskutera frågan om familjeåterförening och eftersökning av anhöriga, med ungdomen. Under asylprocessen är det Migrationsverkets ansvar. Efter PUT är det Socialtjänsten som har ansvar för en återförening med ungdomens anhöriga. 


 

Skriv ut