1. Förordnandet
2. Begäran om kontaktfamilj eller kontaktperson
3. Fullmakt
4. Uppehållstillstånd, skäl att överklaga
5. Hälso/sjukvård
6. Fullmakt till biträde
7. Bidrag för att hälsa på mamma i Iran
8. Ordförklaringar och frkortningar

1.Förornandet
, fullmakt och kontaktperson


Uppdraget upphör när ungdomen fyllt arton år men om det finns särskilda skäl kan du begära att Tingsrätten beslutat om ett nytt godmanskap efter det att ungdomen fyllt arton år. Rätten till en god man  finns angivet i SoL. Ett läkarintyg, intyg från till exempel BUP samt Socialtjänsten lämnas tillsammans med en ansökan till Tingsrätten som beslutar i frågan.
Blanketter finns på överförmyndarmyndigheten och Tingsrätten.
Fullmakt
Be ungdomen efter artonårsdagen skriva en fullmakt till dig där det framgår att du har rätt att företräda honom/henne som ombud i kontakter med myndigheter och förvaltningar, förutsatt förstås att det finns goda skäl och är ungdomens önskan.

Kontaktperson
Ett annat alternativ är attkomma överens med socialtjänsten om att du blr kontakperson.


2.Begäran om om kontaktfamilj eller kontaktperson

I och med att du gör en muntlig eller skriftlig anmälan om kontaktfamilj eller kontaktperson är socialtjänsten skyldig att öppna en utredning. Försäkra dig om att så sker genom att begära en skriftlig bekräftelse.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar emot barn och unga i sitt hem t.ex. 1-2 helger i månaden. Anledningen till att en kontaktfamilj behövs, kan vara många. Socialnämnden utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja. Insatsen beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktperson
En kontaktperson hjälper barn och unga som behöver extra stöd, stimulans eller aktiviteter. Man träffas och gör något tillsammans promenerar, fikar, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta ungdomens  isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.


3.Fullmakt

Minderåriga barn och ungdomar kan inte utfärda en fullmakt och en god man har inte behörighet att utfärda en fullmakt till någon ersättare under till exempel vid en längre ledighet där fullmakten omfattar samtliga åtgärder som kan komma i fråga för en god man.

Att vara god nan är ett personligt uppdrag. Därmed anses det inte finnas lagstöd för att utfärda fullmakter om inte denna är tydligt begränsad till viss åtgärd, t.ex. att en advokat får driva en viss särskilt angiven fråga eller att fullmakten ska gälla under en mycket begränsad (semester) tid och då endast till åtgärder som bankärenden, betalning av hyra o. dyl.


4.Uppehållstillstånd, skäl att överklaga

För barn och unga som har fått uppehållstillstånd  med klassicieringen G, synnerligen ömmande omständigheter är möjligheterna till återförening med sina anhöriga små eller obefintliga. Dekan inte heller få resedokument utan bara tillfälliga begränsade resehandlingar.
Överklagan eller ansökan

Det går att ansöka om statusförklaring i efterhand och görs det i anslutning till beslutet om uppehållstillstånd har barn och unga rätt till biträde.

Grunder för uppehållstillstånd

Det finns fyra olika grunder för uppehållstillstånd: En person som uppfyller kraven för flyktingskap, som grundas på Genèvekonventionens regler, kan få status som flykting. En person som uppfyller kraven som bygger på EU:s skyddsgrundsdirektiv, kan få status som alternativt skyddsbehövande. Dessutom innehåller svensk lag en nationell statusförklaring, vilken innebär att en person som uppfyller kraven kan beviljas en övrig skyddsstatusförklaring.
Dessutom fins alltså synnerligen ömmande omständigheter.

Ansökan till Migrationsverket  (Blankett nr 158011) Det kostar ingenting att ansöka om statusförklaring, men självklart måste man ha goda argument.


5.Hälso/sjukvård

Asylsökande ensamkommande ungdomar har rätt till samma hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn och ungdomar bosatta i Sverige. (Se även hälso/sjukvård)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2008344-om-halso--och-s_sfs-2008-344/

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Halso-och-sjukvard/Asylsjukvard/

 


6.Fullmakt till biträde

Redan innan MV avgjort ungdomens ansökan om uppehållstillstånd är det vanligt att biträdet uppmanar dig som god man att skriva på en fullmakt som ger biträdet fullmakt att för ungdomens räkning överklaga MV:s beslut till Migrationsdomstolen och begära prövningstillsånd hos Migrationsöverdomstolen.
Denna begäran framställs som något självklart nästan rutinmässigt vilket det inte är eller bör vara. Du behöver inte underteckna någon fullmakt innan MV beslutat i ärendet och skulle det bli ett avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd kan du tillsammans med ungdomen ta ställning till ett överklagande efter att ingående  diskuterat förutsättningarna och du som god man försäkrat dig om att han/hon orkar med ytterligare sex månader av ovisshet och inte vill åka hem.
Först  när ni efter efter omsorgsfulla samtal kommit fram till att beslutet skall överklagas instruerar du biträdet att göra det och undertecknar fullmakten.
Det är långt ifrån säkert att alla biträden gillar den här ordningen och din inställning vilket du inte behöver låta dig påverkas av, det finns ingen anledning att skriva på en fullmakt som kanske inte kommer til användning och det är faktiskt du som tillsammans med ungdomen bestämmer om ett överklagande, inte biträdet.


 

7.Bidrag för att häsa på mamma i Iran
Ensamkommande barn med PUT fick rätt till ekonomiskt bistånd för att resa och hälsa på sin mor
En 17- årig pojke levde sedan två år i Sverige utan sin familj efter att ha flytt från Afghanistan. Pojken ansökte om ekonomiskt bistånd enligt SoL med 4 045 kr för en umgängesresa till Iran för att träffa sin mor. Socialnämnden avslog ansökan med motivering att man inte kunde garantera den unges säkerhet i samband med vistelsen i Iran och att resan inte var nödvändig för att tillförsäkra individen en skälig levnadsnivå. Dessutom kunde behovet tillgodoses av pojken själv genom egna medel.
Pojken överklagade beslutet och anförde bl. a. att efter att ha flytt under mycket svåra förhållanden är det oerhört viktigt att återknyta till sin familj för sin psy- kiska hälsa och känslomässiga utveckling. Han hade inte resurser till resan och hans mor inga möjligheter at resa till Sverige. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att pojken hade rätt till 4 045 kr i ekonomiskt bistånd för en umgängesresa till Iran.
Socialnämnden överklagade domen
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde bl. a. att barn har behov av umgänge med sina föräldrar och att en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar. Vidare anförde kammarrätten att pojkens rätt till extra tillägg till studiemedel inte bör beaktas vid bedömningen av behovet av bistånd.
Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2012-1885, meddelad 2012-10-10. (SKL)


8. Rådgivningsbyråns ordförklaringar och förkortningar

 

http://www.sweref.org/barn/ordlista_och_forkortningar.aspx

Skriv ut