Boende och överklaga beslut i boendefrågor

Flytt från boendet kan bli aktuellt om:

1. Ungdomen och den gode mannen begär det

Om ungdomen tillsammans med den gode mannen, muntligen eller skriftligt framför välrundade önskemål om en placering på ett familjehem i stället för ett HVB boende eller byte till ett annt familejhem eller HVB. Socialtjänsten är då skyldig att öppna en utredning enligt 11 kap. 1§ SoL.

2. Boendet begär att ungdomen skall flytta
Boendet kan begära hos socialtjänsten att ungdomen skall flytta till ett annat boende av olika orsaker 

3. Ungdomen fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven av Migrationsveket
När ungdomen bedöms vara myndig skall han/hon flytta till ett av Migrationsverkets anläggningsboende om ungdomen inte sjäv kan ordna med ett boende hos vänner/bekanta eller socialjänsten beslutar att ungdoem kan bo kvar på familjehemmet eller HVB om tillstånd finns för personer över 18 år.

 


4. Om ungdomen begår brott eller missbrukar droge kan tingsrätten på socialtjänsten begäran besluta om ett omhändertagande enligt LVU och ungdomen flyttas då till ett speciellt HB boende eller en SIS anläggning.

5. Länsrätten  eller tingsräten dömer så
 

Om ungdomen tillsammans med den gode mannen framfört välgrundade önskemål om byte av boende och framför önskemål om till exempel en placering i ett familjehem, muntligt eller skriftligt, eller då en underårig motsätter sig att flytta från ett boende är Socialtjänsten skyldig att starta en utredning enligt 11 kap. 1§ SoL.
För ungdomar som är arton är oavsett om deras ålder skrivits upp eller inte gäller att den skall flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden för vuxna eller till vänner/bekanta om den möjligheten finns. 
Men ungdomen kan också bo kvar om boendet har tillstånd för personer över arton år och  Socialtjänsten bedömer att det finns skäl för det enligt vad som anges i SoL.

Om socialtjänsten trots ungdomen och den gode mannen  uppfattning anför en skiljaktig uppfattning i  utredningen om ungdomens boende som kommunens socialnämnd ska ta ställning till finns det möjlighet om socialnämnden går på socialtjänsten linje, att överklaga beslutet till Länsrätten.

Oavett om ungdomen är under arton och har en god man eller är myndig skall ungdomen ges tillfälle att framföra att sina synpunkter över vad socialtjänsten anför  innan den överlämnas till socialnämnden för beslut och självklart om det gäller en flytt mot ungdomens vilja innan verkställighet.
Det kanske allra bästa är att skriva en egen inlaga och ange de argument man har i saken och om det är möjligt hänvisa till olika källor som stöd för argumenteringen. Till exempel vad som framgår av Socialstyrelsens Meddelandeblad,juni 2009. (se länk nedan)


Tilträdesrätt


Begär att få tillträdesrätt för att delta i socialnämndens möte och argumentera med  hänvisningar till Socialtjänstlag och Meddelandeblad  och vägledande domar. Berätta om och beskriv ingående ungdomens situation och införskaffa, om den möjligheten finns, intyg från BUP och kanske någon annan referens.

Om socialnämnden trots god mans argument avslår ansökan finns det möjlighet att gå vidare till Förvaltningsdomstolen (Länsrätten) som sannolikt går  på ungdomens linje med hänvisning till vad som anges i Socialtjänstlagen och enligt tidigare vägledande domar (Kammarrätten i Göteborg, avd 3. Mål nr 1925-06, 2006-03-28)

 

Socialtjänsten kan överklaga Länsrättens beslut till Kammarräten som troligen avvisar socialtjänstens överklagande och Kammarrätten fastställer Länsrättens beslut.
Det finns anledning, om allt går som det ska, begära att domstolen ålägger socialtjänsten att skyndsamt verkställa domstolens beslut. I annat fall kan man kanske förvänta sig att socialtjänsten förhalar placeringen och sätter igång en onödigt lång  utredning av ett tilltänkt lämpligt  familjehem och ungdomens väntan blir ännu längre.


Uppslitande process


Det är naturligtvis inte bra att det går så här långt eftersom ungdomen blir kvar i ett olämpligt boende under hela den tid den här processen pågår men om alla försök att komma överens med socialsekreteraren inte gett resultat så kan det bli så här. Dessutom försvåras naturligtvis ett vidare samarbete med socialsekreteraren i andra frågor efter en tvist som går så här långt. Det påminner lite grand om en vårdnadstvist mellan oeniga föräldrar som inte lyckats komma överens och som vanligt blir det barnet som far illa.
För den gode mannen är processen inte sällan uppslitande och känslosam som den gode mannen dessutom tvingas handskas med helt ensam utan stöd från varken överförmyndare eller någon annan. I bästa fall finns det andra gode män som kan var ett stöd.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8386/2009-126-164_2009126164.pdf
 


Exempel två olika fall

 

 

Exempel 1

 

Till Länsrätten

Överklagande av beslut taget av Socialnämnden ................. kommun.

1. angående förflyttning av NN till annat boende för vuxna i och med sin 18 års dag.

Referera i tillämpliga delar till:


http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8386/2009-126-164_2009126164.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut