Skäl för att återvända och inte överklaga


Om den gode mannen anser att det är bättre med ett snabbt återvändande på grund av ungdomens psykiska hälsa, att ungdomen egentligen vill åka hem men av olika skäl känner sig hindrad, är i händerna på personer som utnyttjar ungdomen ska hänsyn tas till detta liksom om ungdomen far illa och inte förstår sitt eget bästa. Om dessutom de juridiska förutsättningarna är sådana att ingenting talar för att de rättsliga instanserna  ändrar Migrationsverkets beslut om utvisning eller om det inte finns skäl att anmäla verkställighetshinder är det en god mans ansvar, att efter en nogrann omsorgsfull analys av omständigheterna vilket inkluderar samtal med socialsekreteraren, ungdomen och konsultation av biträdet bestämma, att för ungdomens räkning nöjdförklara sig med Migrationsverkets beslut.

Beslutet om nöjdförklaring inlämnas skriftligen till Migrationsverket som kallar till ett samtal om förutsättningarna för ett återvändande.


15 kap utlänningslagen


1 § En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller utvisning kan förklara att han eller hon avstår från att överklaga beslutet eller domen i den delen (nöjdförklaring).

2 § Nöjdförklaring får avges inför den myndighet eller domstol som har meddelat beslutet eller domen.
   Nöjdförklaring får också avges inför 
1. en polismyndighet som inte har meddelat det avgörande som förklaringen gäller, eller
2. chefen för en kriminalvårdsanstalt eller chefen för ett häkte eller någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot en sådan förklaring.

   Om nöjdförklaringen avges inför en annan myndighet eller domstol än den som har meddelat beslutet eller domen, krävs ett vittnes närvaro. Vidare krävs att den som tar emot förklaringen har tillgång till en utskrift av beslutet eller domen eller ett bevis om vad avgörandet innehåller.

3 § En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka. Om utlänningen har överklagat beslutet eller domen när nöjdförklaringen avges, ska utlänningen genom nöjdförklaringen anses ha tagit tillbaka sitt överklagande av beslutet om avvisning eller utvisning. Om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, statusförklaring, resedokument eller främlingspass, ska utlänningen genom nöjdförklaringen anses ha tagit tillbaka sin ansökan. Lag (2009:1542).


Statistik

Artiklar visade
1771125
Back to Top