• Hem
  • Asylprocessen
  • Gör så här, överklaga MV beslut och överföringar enligt Dublinförordningen

 

 

 

 

 

(Under arbete)
Det bör betonas att vad som anges här inte är en uppmaning att överklaga MV beslut om utvisning/avisning eller överföring enligt Dublinförordningen utan endast anger hur en god man kan gå tillväga om det finns skäl att göra det. Någon begränsning för hur många gånger en ansökan om verkställighetshinder kan göras finns inte men en ansökan om verkställighetshinder förutsätter att nya omständigheter som framkommit efter avvisningsbeslutet, processfel eller extraordinära omständigheter. De tillvägagångssätt som anges här likson hänvisningar till lagar och bestämmelser utger sig inte för att vara fullständiga utan ska ses som eh hjälp utifrån mina erfarenheter, på vägen.


Verkställighetshinder 

 
När ett avslagsbeslut vunnit laga kraft ska ungdomen lämna Sverige och återvända till hemlandet alternativt överföras till första asylland. Om det framkommer hinder mot att verkställa beslutet kan Migrationsverket ta upp ärendet till ny prövning. Detta kan ske antingen genom att den ungdom som fått avslag hävdar att det finns hinder mot återresan eller också tar Migrationsverket upp frågan om hinder. Migrationsverkets bedömning av medicinska eller praktiska hinder kan inte överklagas, om det däremot är nya flykting- eller skyddsskäl som åberopas som hinder kan ärendet överklagas till migrationsdomstol. 


Utlänningslagen

Hur klart det än kan tyckas vara för en god man, oftast utifrån en lekmannamässig bedömning och kanske också med ett känslomässigt engagemag, att det föreliger skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige för den ungdom man förordnats för så har MV och rättsliga instanser i de allra flesta fall en annan uppfattning. Sveriges riksdag har bestämt att invandringen inte ska var fri utan reglerad och utlänningslagen har tillkommit för att reglera detta förhållande. MV som är den myndighet som skall verkställa vad riksdagen beslutat har tolkat lagstiftningen i vad nan kallar rättsliga ställningstaganden som ligger till grund för hur MV handlägger ärendena. 
Hur många ansökningar som beviljas av MV eller migrationsdomstolen finns inga säkra uppgifter om men en rimlig uppskattning ger vid handen att det handlar om 2-3 %. Det är således mycket svårt att få en ändring till stånd av ett beslut och de skäl som anförs måste därför ha förankring i lagstiftningen och/eller EU konventioner och vara väl underbyggda. 
 


Enligt den generella regeln i 1 kap. 10 § i UL ska MV i fall som rör barn särskilt beakta vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

I 12 kap. 3 a § UL anges att ett beslut om utvisning eller avvisning av ett ensamkommande barn inte får verkställas om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet kommer att tas om hand av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad att ta hand om barn.

I 12 kap. 18 §  sägs att om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft kommer fram nua omständigheter som innebär att:

 

1 det finns hinder mot verkställighet enligt 1,2 eller 3 §

 

2 det finns anledning tro att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen

 

3 det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas, får MV, om hindret är bestående, bevilja permanent uppehållstillstånd

Föreligger endast ett tillfälligt hinder mot verkställighetshinder, får MV bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns annan särskild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sina föräldrar särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1-4, 5 kap. 3 a § första stycket 1-3 eller andra stycket skulle ha beviljats om prövningen gjorts för inresan till Sverige.

MV får också besluta om inhibition.

 


Förslag till mall för överklagan
  

En ansökan om verkställighetshiner kan göras när som helst och det finns inga begränsningar för hur många gånger du kan göra det. Ansökan  ska skickas till Förvaltningsprocessen som finns i Solna, Göteborg och Malmö som har ansvar för att skicka den vidare  till Migrationsdomstolen beroende på om ansökan hävisar till 12 kap   18 § 19 § , 12 kap 13 § i Utlänningslagen.

En god man kan skriva ansökan om verkställighetshinder men om ungdomen 18 år eller äldre krävs en fulmakt för att göra det som ombud. Ungdomar under 18 år  kan alternativt anlita ett biträde som efter ansökan till Rättshjälpsmyndigheten få ersättning  för två timmars arbete samt eventuellt kostnader för hjälp av tolk, för myndiga kan ersättning utgå för en timma. 


Tillämpliga lagrum i UL samt EU bestämmelser som möjligen är tillämpbara (under arbete)


12 kap. 18, 19 §
12 kap. 1 §

12 kap. 13 §

12 kap 3 a §

 

13 kap. 1 §
1   kap. 10 §
5 kap. 3 § första stycket 1-4, 5 kap. 3 a § första stycket 1-3 eller andra

 
I 12 kap. 1 § UL anges att avvisning och utvisning a en utlänning inte får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att-utlänning där skulle vara i far att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller- utlänningen inte är skyddad idet  landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen skulle vara i sådan fara.

Av 13 kap. 1 § i UL följer att MV inte får besluta om utvisning eller avvisning utan att det först genomförts en muntlig utredning i ärendet. Den muntliga utredningen syftar till att omständigheter som ligger till grund för ansökan noggrant utreds. Om detta av någon orsak inte sker är det en grund för överklagande.
Utlänningslagen 


EU

Enligt artikel 10 i Europarådets konvention mot människohandel (som Sverige ratificerade 2010) får en person när det finns grundad anledning att misstänka att hon eller han fallit offer för människohandel inte avlägsnas ur landet innan identifieringsförfarandet har slutförts. 

Enligt artikel 12 i konventionen måste medlemsstater erbjuda hjälp till alla personer som vistas på deras område när det finns grundad  anledning att de fallit offer för människohandel.

 


Förvaltningsprocessen i Solna, Göteborg eller Malmö

Migrationsverket

B0x 507

16929 Solna


Ang. beteckning, nr xxxx, Namn 
 

Klaganden
Namn och personnummer
 

God man
Namn, adress, telefonnummer
 

Ombud (om annan än god man)
Namn, adress, telefonnummer
 

Beslut som överklagas
Migrationsverkets beslut den (datum) i ärende (beteckningsnumret)
 

Yrkanden
(Dublinärende:ungdomens namn yrkar att Migrationsverkets beslut om överföring ska upphävas och att Sverige ska pröva barnets ansökan om asyl samt att beslutet om överföring  inhiberas i väntan på beslut.

Överklagande av MV beslut: nya omständigheter har sedan Migrationsverkets beslut kommit i dagen. Det föreligger även starka humanitära skäl för att xxxx inte skall utvisas med hänsyn till principen om barnets bästa och att det utifrån de nya omständigheter som framkommit föreligger en uppenbar risk att han/hon kan komma att utsättas för en omänsklig och förnedrande behandling om han återvänder till hemlandet)

xxxxx yrkar på att MV besklut skall upphävas och att han/hon ska beviljas permanet uppehållstillstånd eligt utlänningslagens kap. 12 18, 19 §. xxxx yrkan även på att att beslutet om utvisning till hemlandet inhibieras i väntan på beslut enligt kap. 12 13 § i utlänningslagen.

 


Grunder

Omständigheter

Här kan man framföra sina argument mera fritt. Det är viktigt att få fram ungdomens egna erfarenheter, orsakerna till varför han/hon  inte bör återsändas till första asylland eller hemlandet.
 

Förslag på fler rubriker:
 

Utvecklande av grunder Förhållanden i ungdomens land (landet som  utvisningen/avvisningen eller överföringen ska ske till) – här kan man ta upp och åberopa rapporter om förhållandena i landet som stöd för barnets berättelse. Risker med ett eventuellt överförande, sammanfattande ord, en kort uppräkning av det som framkommit i överklagan och ungdomens  skäl till att inte överföras.


Datum och namnteckning av ombud

 

Skriv ut