Aktuellt januari 2020

Nära 400 personer med uppehållstillstånd som bor på något av Migrationsverkets boenden kommer att behöva söka sig efter en ny bostad inom kort. 
Det meddelar Migrationsverket sedan kammarrätten slagit fast att den som har uppehållstillstånd inte omfattas av bosättningslagen.

Den största andelen av de som tvingas flytta är personer som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier, men även ett mindre antal personer som fått uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. (Dagens Juridik 2020-01-30)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/400-personer-tvingas-flytta-fran-migrationsverkets-boenden/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med kon- fessionell inriktning. Det motsvarar knappt en procent av grund- skolans elever. Grundskolor med konfessionell inriktning skiljer sig mycket åt sinsemellan. De varierar i storlek, i elevsammansättning, i andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen och när det gäller elevernas skolresultat.
https://www.regeringen.se/48d7d1/contentassets/29992645492d4d608d004e9fc02968f5/nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning-sou-201964


Snabbare lagföring  
”Från allmänhet och politiskt håll har det under många år funnits en önskan om att korta tiden mellan det att ett brott begås och det att domstolen dömer ut ett straff. Av det skälet tillsatte regeringen år 2017 en utredning som fick i uppdrag att se över om någon form av jourdomstol kunde inrätt”  (Fredrik Nydén på Södertörns Tingsrätt 2019-11-26)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/snabbare-lagforing/


Har inte helt motsvarat förväntningarna 
”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli effektiv och strategisk. Riksrevisionens granskning visar att IVO ännu inte helt har levt upp till dessa förväntningar, och att det delvis beror på att regeringen inte gett myndigheten stabila och långsiktiga förutsättningar.” (Riksrevisionen 2019-11-29)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-28-bristande-forutsattningar-for-tillsynen-av-vard-och-omsorg.html
-


Analys av Migrationsverkets nya organisation
”Statskontoret har analyserat Migrationsverkets organisation som började gälla den 1 april 2018. I analysen har det ingått att följa upp hur Migrationsverket har tagit hand om de förslag som Statskontoret lämnade i en utvärdering 2017. Vi har också analyserat hur Migrationsverket arbetar för att stärka kärnverksamheten och använda resurserna effektivt.” (Statskontoret 2019-11-29)
http://www.statskontoret.se/nyheter/hur-utvecklas-migrationsverkets-nya-organisation/


Statistik, ensamkommande barn/unga-en liten ökning jämfört med 2018

Under 2019 registrerades 913 ensamkommande barn/unga som asylsökande därav 263 flickor. Det är drygt 30 fler jämfört med  2018 då det kom 878.

Flertalet (713) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (152)  Somalia (126) Marocko (125) Afghanistan (123) samt Irak och Eritrea (39).

1035 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 171 dagar.

Frivilligt återvändande
116 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien (21) Irak (10) Till första asylland (65) flertalet till Tyskland (34) och Danmark (11)

Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. (2) Armenien (1) . Till första Asylland 11 varav till Bulgarien (3) och Finland (1)

Ändringar av födelsedatum
Under året har i 248 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017 (9280)


EU-ländernas migrationsministrar och Europaparlamentet förhandlar om en ny europeisk asylpolitik
”Flyktingkrisen hösten 2015 visade enligt EU-kommissionen på framförallt två brister i EU:s nuvarande asylsystem. Dels att ett fåtal medlemsländer får ta emot och ta ansvar för en stor majoritet av de asylsökande. Och dels att asylsökande inte behandlas lika i alla EU-länder vilket gör att de söker sig till vissa medlemsländer framför andra.” (Europaportalen 2020-01-02)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration


1990 anslöt sig Sverige till konventionen.
Att barnkonventionen blir lag innebär inte att barn får nya rättigheter. Att den blir lag innebär att den får större genomslag, och blir likställd andra svenska lagar, såsom socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlännings­lagen. Barnkonventionen kommer nu att kunna åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst. )Detta var tidigare inte möjligt, eftersom den inte hade en formell status som lag. (UNICEF 2020-01-01)
https://blog.unicef.se/'


Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO
I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.” (IVO 201912-17)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/nyheter-2019/gode-mans-synpunkter-gav-vardefull-information-till-ivo/


Pengar till boendelösningar för vissa ensamkommande unga
Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 beslutat att prioritera medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga. (Arbetsmarknadsdepartementet 2019-12-23)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/medel-for-att-utveckla-boendelosningar-for-vissa-ensamkommande-unga/


Regeringens regleringsbrev 2020
Mål, uppdrag och rapporterings kravför myndigheter och hur mycket pengar de får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. 
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.  (Regeringskansliet 2012-12-23)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regleringsbrev-for-2020/
https://www.esv.se/statsliggaren/ 


Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020
Sammanfattning av lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2019/2020. (Regeringskansliet 2019-12-30)
https://www.regeringen.se/4b0986/contentassets/05ff51dfa3c84ed18813b1d8815c29a0/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2019_2020.pdf

Skriv ut